25.11.2019 - 6.12.2019, 1.r.

11 . 7 . 2020

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Čteš velká tiskací písmena. (plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti)

Píšeš správné tvary písmen a číslic, správně spojuješ písmena. (píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena)

Člení slova na hlásky. Odlišuješ dlouhé a krátké samohlásky. (člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky)

Dodržuješ pravidla rozhovoru. (respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru)

Umíš naslouchat druhým. (naslouchá partnerovi při komunikaci)

Mluvíš v přiměřeném tempu. (v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči)

písmena abecedy (rozpoznávání velkých tiskacích písmen) - B,V

úhledný, čitelný a přehledný písemný projev

sluchové rozlišení hlásek (analýza a syntéza)
souhlásky a samohlásky, dvojhlásky
čárky, háčky

oslovení, zahájení a ukončení dialogu, střídání rolí mluvčího a posluchače, zdvořilé vystupování

role při komunikaciOsobnostní a sociální výchova, rozvoj schopností poznávání cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění.

Osobnostní a sociální výchova, mezilidské vztahy - péče o dobré vztahy, respektování, empatie.
Člověk a jeho svět
Chápeš a respektuješ odlišnosti mezi lidmi. (projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků i jiných lidí, k jejich přednostem i nedostatkům)

Čteš a zapisuješ čísla do 20. (čte a zapisuje přirozená čísla do 1 000)

Porovnáváš čísla do 20. (porovnává přirozená čísla do 1 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti)

Sčítáš a odčítáš do 20 bez přechodu přes desítku. (počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků)


odlišnosti mezi lidmi

čtení a zápis čísel do 8

porovnávání množství a jejich číselných vyjádření v oboru 0 - 8, značky <, >, =

počítání předmětů
vytváření skupin předmětů o daném počtu

krokování, stavby z kostek
Osobnostní a sociální výchova - sociální rozvoj - poznávání lidí - rozvoj pozornosti vůči odlišnostem a hledání výhod v odlišnostech.

Osobnostní a sociální výchova, rozvoj schopností poznávání - rozvoj pozornosti a soustředění
Kultura ducha a těla
Při výtvarném tvoření využíváš své zkušenosti a fantazii. (v tvorbě projevuje své vlastní životní zkušenosti, uplatňuje při tom v plošném i prostorovém uspořádání linie, tvary, objemy, barvy, objekty a další prvky a jejich kombinace)

Spolupracuješ při týmových hrách. (spolupracuje při jednoduchých týmových pohybových činnostech a soutěžích)

Zapojuješ se do společného zpívání. (zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase)
různé výtvarné techniky a postupy výtvarného vyjadřování, kresba, malba a prostorová tvorba
hra s barvou
experimentování s různými výrazovými prostředky a materiály

pohybové hry různého zaměření s pomůckami i bez pomůcek, využití hraček a netradičního náčiní při cvičení; pohybová tvořivost

rozvoj hlavového tónu
správné dýchání
Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj, kreativita - rozvoj schopností a dovedností výtvarného vyjádření. 

Osobnostní a sociální výchova, sociální rozvoj, kooperace a kompetice - odlišování situací soutěže a spolupráce.