9.12.2019 - 20.12.2019, 6.r.

28 . 2 . 2020

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníkovými příručkami.
Používá správné tvary slov v písemném projevu.
Používá pravidla pro psaní správných koncovek v přísudku.
Rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné představitele na základě četby a dosavadní znalosti literární teorie a historie.kodifikační příručky, orientace v příručkách, dostupnost jazykových publikací
- koncovky podstatných jmen


- podmět a přísudek - koncovky- vyhledávání slov a tvarů, práce ve skupinách
opakování- základní skladební dvojice
- test 9.12. - literární druhy a lidová slovesnost, práce s textem - čtení s předvídáním ( Dárce)
16. 12. odevzdání povinné četby
Anglický jazyk
Napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat.
Vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních autentických materiálech.
Žák rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či konverzace, která se týká osvojovaných témat.
• psaní krátkých jednoduchých popisů sebe samého, dalších osob, prostředí, v němž žije, každodenních činností a potřeb, způsobu života a minulých událostí za použití vět propojených základními spojkami
• vyhledávání konkrétních informací (např. o prostředí, v němž žije, každodenních činnostech a potřebách, osobách ve svém okolí a způsobu života) v jednoduchém textu vztahujícím se k probíraným tématům
• porozumění tématu/obsahu krátkého a jednoduchého projevu zřetelně pronášeného jednou či více osobami, který se vztahuje k osvojovaným tématům (vybere, přiřadí, ukáže, doplní znak/obrázek/text)
Průřezové téma:
Multikulturní výchova, multikulturalita - specifické rysy jazyků a jejich rovnocennost.
Multikulturní výchova, multikulturalita - význam užívání cizího jazyka jako nástroje dorozumění a celoživotního vzdělávání.
Jídlo a stravování. Počitatelnost podstatných jmen. Psaní receptu. Použití some/any. Konverzace na téma nakupování potravin/ objednávání jídla v restauraci.
Člověk a společnost
Rozpozná souvislost mezi přírodními podmínkami a vznikem prvních velkých zemědělských civilizací.
Uvede nejvýznamnější typy památek, které se staly součástí světového kulturního dědictví.
Společné znaky nejstarších starověkých civilizací. Starověký Egypt - Stará říše, Střední říše, Nová říše.
11. 12. - Test Sumer, Babylonie, Asýrie.
Osobnostní a sociální výchova, seberegulace a sebeorganizace - stanovování osobních cílů a kroků k jejich dosažení. Osobní vlastnosti a možnosti jejich ovlivňování.
Informační a komunikační technologie
Zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni informace v textovém editoru. Ověřuje věrohodnost informaci a informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost a vzájemnou návaznost. Pracuje s informacemi v souladu se zákony o duševním vlastnictví. využití nabytých znalostí při práci na zadané téma Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj - kreativita Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Člověk a svět práce
Užívá technickou dokumentaci;
Provádí jednoduché práce s technickými materiály a dodržuje technologickou kázeň.
Zpracovávání jednotlivých dílů na stavbu "hmyzího hotelu".
Matematicko fyzikální základ
Určuje a charakterizuje základní prostorové útvary (tělesa).

Provádí početní operace v oboru racionálních čísel.


Sestaví správně podle schématu jednoduchý elektrický obvod.

Rozliší vodič, izolant na základě analýzy jejich vlastností.


tělesa


porovnávání desetinných čísel, znázornění na ose


základní elektrické schematické značky
podmínky pro funkci elektrického obvodu

vodič, izolant
Svět přírody
Třídí organismy a zařadí vybrané organismy do říší a nižších taxonomických jednotek.

Rozpozná, porovná a objasní funkci základních orgánů (orgánových soustav) živočichů.
teplokrevní obratlovci

stavba, funkce a význam jednotlivých orgánových soustav živočichů

práce s atlasem
Brožura - šelmy

dokument BBC
Zhodnotí postavení Země ve vesmíru.

Srovnává podstatné vlastnosti Země s ostatními tělesy sluneční soustavy.

Sluneční soustava.

Skupinové prezentace.
Estetická výchova
Zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků k poslouchané hudbě

porovnává na konkrétních příkladech různé způsoby výtvarného vyjádření
výrazový tanec, pantomima


různé způsoby výtvarného zpracování stejného námětu či tématu
Interpretace lidové písně s pohybovým doprovodem - nácvik a prezentace

Vlastní malba temperovými barvami inspirovaná názvy děl současných českých malířů
Tělesná výchova
Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti.

Rozumí osvojovanému názvosloví na úrovni cvičence.

Usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti.
Volejbalová průprava.

Turnaj v sálové kopané.

Doplňkové sporty.