21.10.2019 - 8.11.2019, 7.r.

5 . 6 . 2020

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Rozliší a doloží způsoby obohacování sl. zásoby, tvoření slov, rozpoznává přenesená pojmenování (slovní obrat, rčení)

Využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k tvořivé práci s textem nebo k vlastnímu tvořivému psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů
obohacování slovní zásoby
prezentace napsaného textu před třídou
pravopisná cvičení
Anglický jazyk
Žák se zeptá na základní informace.
Žák reaguje na jednoduché písemné sdělení.
Mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších osvojovaných tématech.
- zjišťování informací týkající se běžných témat v každodenních situacích za použití slovních spojení a vět
- písemné odpovědi s použitím jednoduchých frází a vět na krátké sdělení či otázky, které se týkají probíraných témat
- promluva na osvojené téma podle předem připravené osnovy nebo s vizuální oporou
Aktivity spojené s projektem Erasmus+ (popis rodiny, města, školy, života významných osobností, které ovlivnily dnešek).

Osobnostní a sociální výchova, komunikace - technika řeči, výraz řeči.
Německý jazyk
Odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a podobné otázky pokládá.

Rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům.
verbální reakce na otázky, odpovídání a poskytování konkrétních informací, vyžádání konkrétních informací

porozumění jednoduchým nápisům, popisům, instrukcím, pokynům, příkazům a zákazům
(PT:Osobnostní a sociální výchova - sociální rozvoj - Komunikace)

Téma: Ich und meine Familie - dokončení, závěrečný test

Gramatika: Podstatná jména s určitým a neurčitým členem v 1. a 4. pádu, časování pravidelných sloves.
Španělský jazyk
rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a
týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu
sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného,
rodiny, volného času a dalších osvojovaných témat.jednoduché věty a frázepřeklad písně, práce se slovníkem
členové rodiny,pojmenování, věk, povolání
- konverzační cvičení, základní fráze - příprava na návštěvu v rámci Projektu Erasmus

- poslech a překlad jednoduché písničky
- procvičování slovesa SER - opakovací cvičení
El día de los muertos- vyhledávání informací, práce s texty
PT: Multikulturní výchova
Člověk a společnost
Objasní situaci Velkomoravské říše a její postavení v evropských souvislostech.

Objasní situaci a vnitřní vývoj českého státu a jeho postavení v evropských souvislostech.
Velká Morava - Příchod Cyrila a Metoděje.

Počátky českého státu, první Přemyslovci, legenda o sv. Václavovi
Rozlišuje zásadní přírodní znaky důležité pro vymezení, ohraničení a lokalizaci regionů světa. Přírodní oblasti, podnebné oblasti
Informační a komunikační technologie
Zpracujete a prezentuje na uživatelské úrovni informace v multimediální formě. Zpracuje informace v multimediální podobě. využití nabytých znalostí při práci na zadané téma pracuje s informacemi v souladu se zákony o duševním vlastnictví záznam a úprava videosekvencí - využití balíků programů iLife. Osobnostní a sociální výchova, osobností rozvoj - kreativita. iMovie - představení Prahy, představení školy kritéria viz. classroom
Člověk a svět práce
Dodržuje obecné zásady bezpečnosti a hygieny při práci i zásady bezpečnosti a ochrany při práci s nástroji a nářadím.

Je schopen poskytnout první pomoc při úrazu.
pracovní pomůcky, bezpečnost a ochrana zdraví při práci s nimi,


první pomoc při drobných poraněních
Matematicko fyzikální základ
Využívá s porozemněním vztah mezi objemem, hmotností a hustotou látek Objem, hmotnost, hustota, převody jednotek Čtvrtletní písemná práce.
Svět přírody
Porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů.

Rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do hlavních taxonomických skupin.

Odvodí na základě pozorování základní projevy chování živočichů v přírodě, na příkladech objasní jejich způsob života.

Uvede příklady vlivu prostředí na utváření organismů.

Zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro člověka.

Uplatňuje zásady bezpečného chování ve styku s živočichy.
stavba a funkce těla, orgánových soustav (obojživelníci, plazi)


rozeznání a zařazení běžných druhů živočichů do taxonomických skupin (obojživelníci, plazi)


etologie živočichů způsob jejich života (obojživelníci, plazi)

přizpůsobení živočichů různým podmínkám prostředí (obojživelníci, plazi)

význam obojživelníků a plazů v přírodě i pro člověka

zásady bezpečnosti při styku s živočichy
Estetická výchova
zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase.

vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků výtvarného vyjádření a jejich vztahů.

ověřuje komunikační účinky vybraných, upravených nebo samostatně vytvořených výtvarných vyjádření v sociálních vztazích.
nácvik zpěvu jednoduchých písní s doprovodem.


linie, tvary, textury, objemy, podobnost, kontrast, rytmus, světlostní a barevné kvality

komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření.
Nácvik písní k přivítání zahraničních studentů na naší škole


Diorama - výzdoba schodiště u příležitosti návštěvy školy zahraničními studenty, instalace výzdoby
Tělesná výchova
Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti.

Osvojované pohybové dovednosti aplikuje v přehazované a zařazovaných doplňkových sportech.

Rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role hráče.
průpravná cvičení v přehazované, odbíjené a košíkové


přehazovaná, florbal, sálová kopaná, přihrávaná