25.11.2019 - 6.12.2019, 8.r.

30 . 5 . 2020

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
samostatně připraví a s oporou o text přednese referát;
rozpoznává základní rysy významného individuálního autorského stylu

uspořádá v textu informace s ohledem na jeho účel, vytvoří souvislý a logicky uspořádaný text s dodržováním pravidel mezivětného navazování (PT: mediální výchova - tvorba mediálního sdělení, práce v realizačním týmu); znaky textu odborného, uměleckého, publicistického, prostě sdělovacího, funkční styl, .. (PT: stavba mediálního sdělení, fungování a vliv médií, ...)

tvoří spisovné tvary slov a vědomě je používá ve vhodné komunikační situaci, třídí slovní druhy - gramatická a stylistická cvičení

v písemném projevu používá správné tvary běžně užívaných cizích slov, pravopis morfologický i syntaktický ve větě jednoduché i souvětí
vybraní autoři romantismunovinová zpráva/reportáž


ohýbání slov cizího původupravopisný test
Anglický jazyk
Rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či konverzace, která se týká nemoci a zdraví.
Rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace.
Utvoří rozhovor u lékaře, vysvětlí svůj zdravotní problém.
Rozumí popisům zdravotních problémů, zná části lidského těla a základní choroby.
Osobnostní a sociální výchova.
Německý jazyk
Rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům.

Napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat.
•rozpoznávání známých slov a slovních spojení v krátkém textu z běžného života

•porozumění významu slov, slovních spojení a jednoduchých vět

•psaní slov, jednoduchých slovních spojení a vět týkajících se jeho osoby, rodiny, přátel a každodenních činností

•stavba vět, ve kterých se sdělují konkrétní informace

•tvorba otázek
Gramatika:

Vazba ich möchte + infinitiv.
Předložky se 3. pádem.

Témata:

Mein Tagesprogramm
Advent und Weihnachtszeit

PT: Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - objevujeme Evropu a svět.
Španělský jazyk
rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu
zapojí se do jednoduchých rozhovorů

vazba ir a + infinitivzájmena todo, toda
vazba tener que + inf., deber
Mi vacaciones, Mi tiempo libre -plány na trávení volného času, co si sbalím do kufru - opakování slovní zásoby La ropa
překlad článku
internetová stránka www.aprenderespaňol
samostatná práce Mi pareja ideal

Člověk a společnost
Napoleonské války a jejich vliv na vývoj Evropy.

Zhodnotí nabídku kulturních akcí a cíleně z ní vybírá ty, které ho zajímají.
vláda Napoleona, Vídeňský kongres


pražské kulturní instituce, divadla

Ministerstvo kultury ČR a jeho funkce
Člověk a svět práce
Na příkladech ukáže vhodné využití různých nástrojů hotovostního a bezhotovostního placení.

Provádí jednoduché operace platebního styku a domácího účetnictví.
způsoby placení, nakládání s penězi
Matematicko fyzikální základ
Odhaduje a vypočítá obsah a obvod základních rovinných útvarů
Užívá metrické vlastnosti rovinných útvarů při řešení úloh a praktických problémů
Určí v jednoduchých případech práci vykonanou silou a z ní určí změnu energie tělesa
Analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy s využitím osvojeného matematckého aparátu
• trojúhelník
• kruh, kružnice
• Pythagorova věta
• významné vlastnosti geometrických útvarů (výpočet výšky trojúhelníku a jiných úloh početní geometrie)
• práce
• energie tělesa
• konstrukce trojúhelníku
V pátek 29. 11. - test - výpočet obvodu a obsahu kruhu, vzájemná poloha přímky a kružnice, dvou kružnic.
Ve čtvrtek 5. 12. - test - výpočet obsahu trojúhelníku, výpočet práce, konstrukce trojúhelníku pomocí výšky a těžnice.
Svět přírody
Objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik a trvání života.

Rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní sféry, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost.

Uvede význam vlivu podnebí a počasí na rozvoj různých ekosystémů.

Charakterizuje mimořádné události způsobené výkyvy počasí a dalšími přírodními jevy a jejich doprovodné jevy, popíše jejich možné dopady a ochranu před nimi.

Rozlišuje chemické prvky, pojmy užívá ve správných souvislostech.
fyzickogeografická sféra - pomocník i rizikový faktor (atmosféra)

fyzickogeografická sféra - složky a prvky atmosféry

význam podnebí a vliv počasí na život organismů


mimořádné události způsobené přírodními vlivy v ČR i ve světě, ochrana při mimořádných přírodních událostech


názvy a značky chemických prvků
PT: Osobnostní rozvoj, rozvoj schopností poznávání - svět z pohledu chemie
Estetická výchova
Interpretuje umělecká výtvarná vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků

Porovnává na konkrétních příkladech různé interpretace vizuálně obrazného vyjádření.

Vytváří a volí jednoduché doprovody.
výtvarné umění období probíraného souběžně ve vzdělávacím oboru dějepis
Utváření a uplatnění komunikačního obsahu výtvarného díla.Rozvoj hudebního sluchu a hudební představivosti, zachycování rytmu a melodie.
Barokní malířství – seznámení s možnostmi interpretace obrazů. Koláž – interpretace historické malby v kontextu současných dějin.


Rytmický doprovod k vybrané písni - prezentace
Tělesná výchova
Osvojované pohybové dovednosti tvořivě aplikuje v košíkové a zařazovaných doplňkových sportech.


Rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role rozhodčího, diváka, organizátora.

Předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svoji činnost.

Podílí se na programech podpory zdraví v rámci školy a obce.
košíková, průpravná cvičení v odbíjené
doplňkové sportypráva a povinnosti rozhodčího, diváka

Prevence a programy podpory zdraví

PT: Osobnostní a sociální výchova - morální rozvoj - hodnoty, postoje, praktická etika.
referát - vybrané sporty (základní informace, pravidla, ukázka, nejčastější úrazy).

Sportovní dokument