25.11.2019 - 6.12.2019, 9.r.

29 . 9 . 2020

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české a světové literatuře v období meziválečné avantgardy a v průběhu 2. sv. války.

Uspořádá v textu informace s ohledem na jeho účel, vytvoří souvislý a logicky uspořádaný text s dodržováním pravidel mezivětného navazování.

Uplatňuje zásady pravopisu
Přehled a ukázky světové a české literatury v období mezi světovými válkami a během 2. sv. války.


Znaky textu odborného, uměleckého, publicistického, prostě sdělovacího, funkční styl, subjektivní a objektivní slohotvorné činitele, publicistický styl jako vlivný faktor vývoje a stavu společnosti

Korekturní cvičení, diktát
27.11. test z dosud probrané literatury
Anglický jazyk
Žák rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či konverzace týkající se osvojovaných témat.

Žák adekvátně reaguje v běžných formálních i neformálních situacích.
• porozumění obsahu krátkého jednoduchého projevu zřetelně pronášeného jednou či více osobami, který se vztahuje k osvojovaným tématům (vybere, přiřadí, doplní obrázek nebo text)
• zapojování se pomocí slovních spojení a vět do krátkého, jasně strukturovaného rozhovoru, který se týká jeho samotného, dalších osob, prostředí, v němž žije, každodenních činností a potřeb a způsobu života, je-li mu partner v komunikaci ochoten v případě nutnosti pomoci

Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova, komunikace - potřeba komunikace mezi lidmi různých jazyků.

Lidské tělo a zdravý životní styl.
Modální sloveso "should".
Německý jazyk
Napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat.
Rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících se každodenních témat.
Psaní slov, jednoduchých slovních spojení a vět týkajících se jeho osoby, rodiny přátel a každodenních činností.
Stavba vět, ve kterých se sdělují konkrétní informace.
Tvorba otázek.
Stupňování přídavných jmen.
Zvratná slovesa.
Témata: Mein Zimmer, Mein Haus, Wohnen-Anzeige.
Španělský jazyk
Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně. reakce na jednoduché verbální pokyny učitele při práci s učebnicí, pohybu ve třídě a řešení jazykových úkolů

porozumění jednoduchým otázkám souvisejícími s osvojovanými tématy
Vazba ESTAR + GERUNDIO, nepřízvučná zájmena a jejich užití v textu. Písemná práce na slovní zásobu - la ropa (oblečení).
Člověk a společnost
charakterizuje jednotlivé totalitní systémy, příčiny jejich nastolení v širších ekonomických a politických souvislostech a důsledky jejich existence pro svět.
rozpozná destruktivní sílu totalitarismu a vypjatého nacionalismu.
rozpozná klady a nedostatky demokratických systémů.

objasní účel důležitých symbolů našeho státu a způsoby jejich používání.

vymezí a lokalizuje region Prahy.
hodnotí na přiměřené úrovni přírodní, hospodářské a kulturní poměry pražského regionu.

hodnotí na přiměřené úrovni možnosti dalšího rozvoje pražského regionu

hodnotí na přiměřené úrovni vztah městských částí, Prahy jako celku a státu.


totalitní systémy


nacismus - základní pojmyvěda, kultura, společnost - svět ve 20. a 30. letech

malý a velký státní znak, státní vlajka, pečeť, hymna, prezidentská standarta, státní barvy

charakteristika pražského regionu
přírodní, hospodářské a kulturní poměry Prahy
možnosti rozvoje Prahy

územní jednotky státní správy a samosprávy
test 26. a 29.11.


vyvozování z ukázek pramenů, ukázka z knihy Mein Kampf
Hitlerovi muži

referáty
Člověk a svět práce
uplatňuje práva spotřebitele a vysvětlí, jak se bránit v případě jejich porušení.

přiměřeně uplatňuje svá práva spotřebitele a respektuje práva a oprávněné zájmy druhých lidí.
reklamace, reklamační řád, základní práva spotřebitele
práva osoby jako spotřebitele, práva osob, kategorický imperativ jako globálně přijímané pravidlo
Matematicko fyzikální základ
Aplikuje znalost úprav lomených výrazů při řešení složitějších úloh;
sestaví správně podle schématu elektrický obvod a analyzuje správě schéma reálného obvodu;
změří elektrický proud a napětí; měření elektrického napětí a proudu
využívá Ohmův zákon pro část obvodu při řešení praktických problémů.složitější lomené výrazy,
úpravy fyzikálních vzorců;
elektrické obvody s uzly a více spotřebiči - praktická cvičení i s aplikací;
zapojení voltmetru a ampérmetru do elektrického obvodu;
výpočty dle Ohmův zákon.
Budeme psát druhou písemnou práci na úpravy výrazů (kombinace operací) a realizovat praktická cvičení na zapojování el. obvodů.
Svět přírody
Rozlišuje chemické prvky a chemické sloučeniny, pojmy užívá ve správných souvislostech.

Rozliší vybrané deriváty uhlovodíků, uvede jejich zdroje, vlastnosti a použití.

Pracuje bezpečně s vybranými dostupnými a běžně používanými látkami a hodnotí jejich rizikovost, posoudí nebezpečnost vybraných dostupných látek, se kterými zatím pracovat nesmí.
chemická vazba, názvosloví organických sloučenin


v praxi významné alkoholy, fenoly, dusíkaté deriváty a karbonylové sloučeniny

zásady bezpečné práce s látkami v laboratoři a v běžném životě
Estetická výchova
Pařadí na základě individuálních schopností a získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového období.

Porovná slyšenou skladbu z hlediska její slohové a stylové příslušnosti s dalšími skladbami
Hudba v proměnách časuZnaky hudebních stylů a žánrů
Tělesná výchova
Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti.

Aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem.
útočné a obranné herní systémy v odbíjené a košíkové,
doplňkové sporty

rozcvičení, strečink, kompenzace, relaxace
Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj-kooperace, kompetice


Osobnostní a sociální výchova-osobnostní rozvoj-sebepoznání, sebepojetí