20.1.2020 - 31.1.2020, 1.r.

28 . 2 . 2020

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Čteš velká tiskací písmena. (plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti)

Člení slova na hlásky. Odlišuješ dlouhé a krátké samohlásky. (člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky)

Píšeš správné tvary písmen a číslic, správně spojuješ písmena. (píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena)

Kontroluješ vlastní písemný projev. (kontroluje vlastní písemný projev)

Umíš naslouchat druhým. (naslouchá partnerovi při komunikaci)

Umíš pozdravit, požádat, poděkovat a omluvit se. (používá vhodných forem pozdravu, poděkování a omluvy)


písmena abecedy (rozpoznávání velkých tiskacích písmen) - CH,F,G, čtení krátkých i delších slov.

sluchové rozlišení hlásek (analýza a syntéza)
souhlásky a samohlásky, dvojhlásky
dlouhé a krátké samohlásky

úhledný, čitelný a přehledný písemný projev - opis slov, diktát, autodiktát, doplňování slov do vět

příprava na psací písmo - prvky z psacích písmen l,a,e,i,u

návyky spojené s kontrolou a opravou vlastní práce - opis slov, diktát, autodiktát, doplňování slov do vět

role při komunikaci

pozdrav, poděkování a omluva v různých komunikačních situacíchOsobnostní a sociální výchova, rozvoj schopností poznávání cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění.

Osobnostní a sociální výchova, rozvoj schopností poznávání - cvičení dovednosti řešení problémů.

Osobnostní a sociální výchova, mezilidské vztahy - péče o dobré vztahy, respektování, empatie.
Člověk a jeho svět
Čteš a zapisuješ čísla do 20. (čte a zapisuje přirozená čísla do 1 000)

Porovnáváš čísla do 20. (porovnává přirozená čísla do 1 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti)

Sčítáš a odčítáš do 20 bez přechodu přes desítku. (počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků)

Orientuješ se v číselné řadě do 20. (užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na číselné ose)

Řešíš a tvoříš slovní úlohy. (řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené početní operace)

Popíšeš, jak se proměňuje příroda v jednotlivých ročních obdobích. (pozoruje, popíše a porovná viditelné proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích)
čtení a zápis čísel do 12 bez přechodu přes desítku

porovnávání množství a jejich číselných vyjádření v oboru 0 - 12, značky <, >, =, rozklad čísel

počítání předmětů
vytváření skupin předmětů o daném počtu

krokování, stavby z kostek, sčítací trojúhelníky

číselná osa
zobrazování čísla na číselné ose v oboru 0 - 12
číselná řada
pojmy: před, za, hned před, hned za, mezi

řešení slovních úloh o běžných situacích, které děti znají

základní změny v přírodě v průběhu roku - zima
Osobnostní a sociální výchova - sociální rozvoj - poznávání lidí - rozvoj pozornosti vůči odlišnostem a hledání výhod v odlišnostech.

Osobnostní a sociální výchova, rozvoj schopností poznávání - rozvoj pozornosti a soustředění

Osobnostní a sociální výchova, rozvoj schopností poznávání - řešení problémů
Kultura ducha a těla
Při výtvarném tvoření využíváš své zkušenosti a fantazii. (v tvorbě projevuje své vlastní životní zkušenosti, uplatňuje při tom v plošném i prostorovém uspořádání linie, tvary, objemy, barvy, objekty a další prvky a jejich kombinace)

Spolupracuješ při týmových hrách. (spolupracuje při jednoduchých týmových pohybových činnostech a soutěžích)

Zapojuješ se do společného zpívání. (zpívá na základě svých dispozic
intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase)

Hraješ na hudební nástroje. (využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře)

Všímáš si svých spolužáků a nabídneš pomoc. (reflektuje situaci druhých a adekvátně poskytuje pomoc)

zvládá jednoduchá speciální cvičení související s vlastním oslabením.

různé výtvarné techniky a postupy výtvarného vyjadřování, kresba, malba a prostorová tvorba
hra s barvou
experimentování s různými výrazovými prostředky a materiály

pohybové hry různého zaměření s pomůckami i bez pomůcek, využití hraček a netradičního náčiní při cvičení; pohybová tvořivost

rozvoj hlavového tónu
správné dýchání

hra nejjednodušších doprovodů na Orffovy nástroje

zájem o druhé

zdravotní TV, kompenzační, vyrovnávací a relaxační cvičení


Osobnostní a sociální výchova, sociální rozvoj, kooperace a kompetice - odlišování situací soutěže a spolupráce.

Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj, kreativita - rozvoj schopností a dovedností výtvarného vyjádření.