11.5.2020 - 22.5.2020, 1.r.

26 . 5 . 2020

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Plynule čteš věty. (plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti)

Píšeš správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena. (píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena)

Rozumíš písemnému zadání. (porozumí písemným pokynům přiměřené složitosti)

Kontroluješ vlastní písemný projev. (kontroluje vlastní písemný projev)
technika čtení jednoduchých vět a textů - Jak si pejsek a kočička dělali k svátku dort, báseň Ň,ň

úhledný, čitelný a přehledný písemný projev

čtení s porozuměním

návyky spojené s kontrolou a opravou vlastní práce
Osobnostní a sociální výchova, rozvoj schopností poznávání cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění.

Osobnostní a sociální výchova, rozvoj schopností poznávání - cvičení dovednosti řešení problémů.
Člověk a jeho svět
Umíš hodiny a využíváš časové údaje. (využívá časové údaje při řešení různých situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a budoucnosti)

Popíšeš, jak se proměňuje příroda v jednotlivých ročních obdobích. (pozoruje, popíše a porovná viditelné proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích)

Čteš a zapisuješ čísla do 20. (čte a zapisuje přirozená čísla do 1 000)

Porovnáváš čísla do 20. (porovnává přirozená čísla do 1 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti)

Orientuješ se v číselné řadě do 20.

Sčítáš a odčítáš do 20 s přechodem přes desítku. (provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly)
orientace v čase; běžně používané časové jednotky

základní změny v přírodě v průběhu roku

porovnávání množství a jejich číselných vyjádření v oboru 0 - 20, značky <, >, =

číselná osa
zobrazování čísla na číselné ose v oboru 0 - 20
číselná řada
pojmy: před, za, hned před, hned za, mezi

sčítání a odčítání v oboru 0 - 20 s přechodem přes desítku
Kultura ducha a těla
Při výtvarném tvoření využíváš své zkušenosti a fantazii. (v tvorbě projevuje své vlastní životní zkušenosti, uplatňuje při tom v plošném i prostorovém uspořádání linie, tvary, objemy, barvy, objekty a další prvky a jejich kombinace)

Pozoruješ přírodu. (provádí pozorování přírody)

zvládá jednoduchá speciální cvičení související s vlastním oslabením.
různé výtvarné techniky a postupy výtvarného vyjadřování, kresba, malba a prostorová tvorba
hra s barvou
experimentování s různými výrazovými prostředky a materiály

pozorování

zdravotní TV, kompenzační, vyrovnávací a relaxační cvičení
Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj, kreativita - rozvoj schopností a dovedností výtvarného vyjádření.