6.1.2020 - 17.1.2020, 8.r.

29 . 9 . 2020

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek v souvětí

uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české a světové literatuře období od konce 18. století do poloviny 19. století
využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových projevů podle komunikační situace
souřadnost, podřadnost


formování novodobého českého národa, "národní obrození" - pojem, fáze; Dobrovský, Jungmann, Palacký, ohlasová poezie; porovnání s evropskou literaturou
výběr vhodných jazykových prostředků pro tvorbu útvarů prostě sdělovacích, odborných, publicistických a uměleckých
7.1. - pololetní písemná práce
Anglický jazyk
Adekvátně reaguje v běžných formálních a neformálních situacích, které se týkají návštěvy lékaře.
Reaguje na jednoduché písemné sdělení, ve kterém použije modální slovesa.
Písemné odpovědi s použitím slovních spojení a vět, které se týkají každodenních činností a způsobu života.
Způsobová slovesa, zdravotnictví.
Německý jazyk
Vyplní základní údaje o sobě ve formuláři.

Napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat.
•zápis a doplňování slov a slovních spojení Osobnostní a sociální výchova - sociální rozvoj - Komunikace

gramatika:

Ich möchte + infinitiv

předložky se 3. pádem

Téma:

In der Stadt
Španělský jazyk
sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat


rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům
popis skutečností, se kterými se běžně setkává, za použití jednoduchých slovních spojení a vět


porozumění jednoduchým nápisům, popisům, instrukcím, pokynům, příkazům, zákazům užívaných v každodenním životě
opakovací test - zvratná slovesa, blízká budoucnost, přídavná jména, denní režim

Orientace v prostoru - letiště, město, popis budovy a místnosti, neosobní slovesný tvar HAY
- slovní zásoba - město, dům, místnost
opakování předložek
sloveso IR, viajar
práce s textem
kresba plánku
Člověk a společnost
Orientuje se v počátku 19. století v Habsburské monarchii.Zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech světa mohou nastat a co je jejich příčinou.
Doba předbřeznová v Habsburské monarchii.

Hledání informací o situaci v Austrálii a o smrti generála Sulejmáního.
PT- Mediální výchova, práce s informacemi, zpravodajství.
Člověk a jeho svět
.
Člověk a svět práce
Na příkladu ukáže tvorbu ceny jako součet nákladů, zisku a DPH. tvorba ceny
Matematicko fyzikální základ
Načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve středové a osové souměrnosti, určí osově a středově souměrný útvar

Využívá s porozuměním vztah mezi výkonem, vykonanou prací a časem.

Využívá poznatky o vzájemných přeměnách různých forem energie a jejich přenosu při řešení konkrétních problémů a úloh
• osová a středová souměrnost
• vyhledávání souměrných útvarů

• výkon
• příkon
• účinnost

• druhy energií
• přeměna energií
• zákon zachování energie
9. 1. pololetní test
Svět přírody
Rozlišuje chemické prvky, pojmy užívá ve správných souvislostech.

Rozlišuje směsi a chemické látky.

Navrhne postupy a prakticky provede oddělování složek směsí o známém složení, uvede příklady oddělování složek v praxi.

Vypočítá složení roztoků, připraví prakticky roztok daného složení.

Vysvětlí základní faktory ovlivňující rozpouštění pevných látek.

Porovná význam půdotvorných činitelů pro vznik půdy.

Rozlišuje hlavní půdní typy a půdní druhy v naší přírodě.

Uvede příklady kladných i záporných vlivů člověka na životní prostředí a příklady narušení rovnováhy ekosystému.
názvy a značky chemických prvků

stejnorodé a různorodé směsi

oddělování složek směsí

hmotnostní zlomek a koncentrace roztoků

faktory ovlivňující rychlost rozpouštění pevné látky
nasycené a nenasycené směsi

složení, vlastnosti půdy, půdotvorní činitelé

půdní druhy, půdní typy; hospodářský význam půd

ochrana životního prostředí, chráněná území, globální problémy a jejich řešení
PT: Osobnostní rozvoj, rozvoj schopností poznávání
- svět z pohledu chemie
- stejnorodost a různorodost

Osobnostní a sociální výchova, sociální rozvoj, kooperace a kompetice - týmová spolupráce, vedení a organizování práce


Environmentální výchova, lidské aktivity a problémy životního prostředí - zemědělství a životní prostředí, ekologické zemědělství

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Evropa a svět nás zajímá - zážitky a zkušenosti z Evropy a světa
Estetická výchova
interpretuje umělecká výtvarná vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků

porovnává na konkrétních příkladech různé interpretace vizuálně obrazného vyjádření.
výtvarné umění období probíraného souběžně ve vzdělávacím oboru dějepis
utváření a uplatnění komunikačního obsahu výtvarného díla
Architektura je řeč – návrh vlastní architektury inspirované citátem a dílem Daniela Liebeskinda. K ročníkovému projektu.
Tělesná výchova
Osvojované pohybové dovednosti tvořivě aplikuje v košíkové a zařazovaných doplňkových sportech.
Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti - herní kombinace v košíkové.
Zvládá v souladu s individuálními předpoklady pohybové dovednosti - herní kombinace odbíjená.
Spolurozhoduješ jednoduché hry a soutěže.

Z nabídky dokážeš vybrat vhodný rozvojový program ke zlepšení své tělesné zdatnosti.

Z různých způsobů chování lidí vyvozuje osobní zodpovědnost ve prospěch aktivní podpory zdraví.
košíková
doplňkové sporty

PT: Osobnostní a sociální výchova - morální rozvoj - hodnoty, postoje, praktická etika.

mezilidské vztahy, komunikace

kondiční programy

zdraví životní styl
" můj den se spolužákem"