20.01.2020 - 30.01.2020, 7.r.

20 . 9 . 2020

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Uvádí základní literární směry české středověké literatury do počátku 15. století a jejich významné představitele.

Využívá znalosti o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových projevů podle komunikační situace.

Využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k tvořivé práci s textem nebo k vlastnímu tvořivému psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů.
staroslověnské písemnictví, latinsky a česky psaná literatura českých autorů


druhy vedlejších vět


Anglický jazyk
Vypráví jednoduchý příběh či událost ze svého každodenního života.
Vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních autentických materiálech.
• popis událost za použití vět řazených za sebou nebo propojených základními spojkami
• vyhledávání konkrétních informací (např. o prostředí, v němž žije, každodenních činnostech a potřebách, osobách ve svém okolí a způsobu života) v jednoduchém textu vztahujícím se k probíraným tématům
Osobnostní a sociální výchova, komunikace - potřeba komunikace mezi lidmi různých jazyků.
Multikulturní výchova, multikulturalita - specifické rysy jazyků a jejich rovnocennost.

Minulé časy, rodina Počasí a přírodní problémy.

Německý jazyk
Sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat.

Rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům.
•rozpoznání známých slov a slovních spojení

•porozumění významu slov, slovním spojením a větám
Pořádek slov ve větě.

Zápor v německé větě.

Tvorba otázek.

Téma: Meine Hobbys
Španělský jazyk
vyplní základní údaje o sobě ve formuláři

rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům

sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného,
rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat.základní údaje + otázky

slovesa ESTAR A SERENTEREVISTA - četba a překlad článku z časopisu
- práce s vizitkou + tvorba otázek, rozhovory

- rozdíly v užití, nástin předložek pojících se slovesem ESTAR

- inspirace k vlastní tvorbě rozhovoru, práce ve dvojici
Člověk a společnost
Vymezí vztah křesťanství ke kacířství i jiným věroukám.

Rozpozná základní znaky gotiky, uvede jejich představitele a příklady významných kulturních památek z tohoto období.
křížové výpravy, vnitřní rozpory středověké církve

gotické umění a vzdělanost, gotické památky
Bonus: Česká stopa na křížových výpravách
Rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých složek státní moci ČR, jejich orgánů a institucí.

Porovnává a přiměřeně hodnotí potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů, vybraných makroregionů světa a vybraných (modelových) států.
orgány státní moci v ČR

vztahy mezi světovými regiony
PT: Výchova demokratického občana, občanská společnost a škola – demokratické principy a hodnoty v každodenním životě školy.

Informační a komunikační technologie
Ovládá práci s tabulkovým kalkulátorem. jednoduché tabulky za využití základních početních operací, formát buňky, úvod do používání funkcí, tvorba grafu google tabulky
Člověk a svět práce
Vysvětlí, jakou funkci plní banky a jaké služby občanům nabízejí.

Uvede příklady použití debetní a kreditní karty, vysvětlí jejich omezení.
bankovnictví


služby bank, aktivní a pasivní operace
Matematicko fyzikální základ
Změří velikost působící síly
určí v konkrétní situaci velikost působící síly
načrtne a sestrojí rovinné útvary
vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data, porová soubory dat
měření sil
výpočet gravitační síly, výpočet tlaku
konstrukce čtyřúhelníků (kosodélník, lichoběžník) uzavření
čtení z grafů a tabulek. analýza dat. aritmetický průměr, lokální maxima a minima, trend.
Svět přírody
Přiměřeně hodnotí geografické objekty, jevy a procesy v krajinné sféře, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost.

Vytváří a využívá osobní myšlenková schémata a mapy pro orientaci v konkrétním regionu.

Vytváří a využívá osobní myšlenková schémata a mapy pro vytváření postojů k okolnímu světu.

Porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů.

Rozlišuje a porovnává jednotlivé skupiny živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do hlavních skupin.
funkce a typy krajiny Latinské Ameriky - přírodní podmínky (povrch, vodstvo, podnebí, přírodní krajiny) jednotlivých regionů

myšlenková schémata a mapy Latinské Ameriky a jejích jednotlivých regionů

charakteristika jednotlivých regionů, prezentace států žáky


stavba a funkce těla, orgánových soustav (bezobratlí živočichové)


rozeznání a zařazení běžných druhů do skupin (bezobratlí - houbovci)

Estetická výchova
vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků výtvarného vyjádření a jejich vztahů.

užívá k tvorbě některé metody uplatňované v současném výtvarném umění a digitálních médiích - počítačová grafika, fotografie, video, animace.

reprodukuje na základě svých individuálních hudebních schopností a dovedností různé motivy, témata i části skladeb.
linie, tvary, textury, objemy, podobnost, kontrast, rytmus, světlostní a arevné kvality

počítačová grafika, fotografie, video, animacereprodukce zpěvu a jednoduchého doprovodu.
Papírová vitráž inspirovaná středověkým uměním


Přebal LP desky /CD/ hudební plakát/ animace/videoklipVlastní text k vybrané písni - vymýšlení a nácvik, nahrávání
Tělesná výchova
Osvojované pohybové dovednosti tvořivě aplikuje v přehazované a zařazovaných doplňkových sportech.

Rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role hráče.
přehazovaná - průpravná cvičení (útok a blok), doplňkové sporty (sálová kopaná, florbal)