20.01.2020 - 30.01.2020, 9.r.

21 . 9 . 2020

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české a světové literatuře v období 1945-1968.

Rozpoznává základní rysy významného individuálního stylu autora.

Rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě jednoduché.

Rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek v souvětí.
Eco, Saroyan, Orwell, Beckett... literární směry a žánry 2. pol. 20. st.


Autorská poetika (na vybraných autorech a dílech)


Opakování stavby VJ (věta jednočlenná, větný ekvivalent), stavby souvětí
Anglický jazyk
Žák rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace.
Žák vypráví jednoduchý příběh či událost.
• porozumění běžným označením a nápisům na veřejných místech, které se týkají např. orientace, upozornění, varování, zákazu, časových údajů

• vyprávění jednoduchých příběhů jako sledu jednotlivých událostí za použití vět řazených za sebou nebo propojených vhodnými spojkami
• popis událostí za pomocí vět logicky řazených za sebou
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Evropa a svět nás zajímá - reálie anglicky mluvících zemí.

Legendy a příběhy z reálií VB
Převyprávění přečteného příběhu/legendy.
Německý jazyk
Vyplní základní údaje o sobě ve formuláři.
Odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a podobné otázky pokládá.
Zápis a doplňování slov a slovních spojení.
Reakce pomocí slov, jednoduchých slovních spojení a vět na otázky týkající se žáka, členů jeho rodiny a kamarádů.
Otázky a poskytnutí konkrétních informací, které se vztahují k osvojovaným tématům.
PT: Osobnostní a sociální výchova - sociální rozvoj - komunikace.
Sloveso tun.
Témata: Beim Arzt, Körperteile.
Španělský jazyk
Sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat. informace o sobě, své rodině, kamarádech i spolužácích Popíše osobu s využitím osvojené slovní zásoby, části oblečení a obuvi, co se člověku líbí, co ne. Zapojí se do rozhovoru ohledně nákupu oblečení.
Člověk a společnost
zhodnotí postavení Československa v evropských souvislostech a jeho vnitřní sociální, politické, hospodářské a kulturní prostředí.

na příkladech demonstruje zneužití techniky ve světových válkách a jeho důsledky.

rozpozná destruktivní sílu totalitarismu a vypjatého nacionalismu.

hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni lidský a hospodářský potenciál České republiky v evropském a světovém kontextu.

lokalizuje na mapách jednotlivé kraje ČR a jejich hlavní jádrové a periferní oblasti z hlediska hospodářských aktivit.

Zaujme postoje vůči roli ozbrojených sil ČR při řešení krizí
- slavné značky, herci doby první republiky, Barrandovské terasy, tramping aj.
- národnostní složení - Sudety

Mnichovská dohoda


27. leden

hospodářský potenciál a lidské zdroje České republiky

kraje České republiky

Role ozbrojených sil ČR, mezinárodní terorismus, kořeny, obrana proti němu, mezinárodní pomoc
- práce ve skupinách, vyhledávání informací

- opakování, práce s mapou, K. Henlein, opevnění v ČR (referáty)
- práce s dokumenty


- připomenutí obětí holocaustu

- oblasti zaměřené na těžbu a průmysl, známé české značky, sídla a jejich navázanost na průmysl

- mezinárodní spolupráce a pomoc při řešení krizí (teroristické útoky, válečné konflikty, přírodní katastrofy)
Člověk a svět práce
objasní význam právní úpravy důležitých vztahů - vlastnictví, pracovní poměr, manželství.
návrh smluv - kupní, pracovní, nájemní…
Matematicko fyzikální základ
Formuluje a řeší reálnou situaci pomocí soustav rovnic.Využívá Ohmův zákon pro část obvodu při řešení praktických problémů.
Změří elektrický proud a napětí.
soustavy dvou rovnic o dvou neznámých, slovní úlohy na směsi a úlohy ve kterých se rozděluje celek na nestejné části.


Ohmův zákon ověření výpočtu elektrického napětí a proudu, elektrický výkon
Dne 23. 1. 2020 píšeme písemnou práci Obsah: výpočty el. proudu, napětí a odporu v sério - paralelním zapojení rezistorů, slovní úlohy o pohybu.
Bude dále pracovat s fakturou za odběr el. energie.
Svět přírody
Určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů (orgánových soustav) lidského těla, vysvětlí jejich vztahy.

Uvede na příkladech z běžného života význam virů a bakterií v přírodě i pro člověka.

Rozlišuje příčiny, případně příznaky běžných nemocí a uplatňuje zásady jejich prevence a léčby, objasní význam zdravého způsobu života.

Uplatňuje osvojené preventivní způsoby rozhodování, chování a jednání v souvislosti s běžnými, přenosnými, civilizačními a jinými chorobami.

Usiluje v rámci svých možností a zkušeností o aktivní podporu zdraví.

Vyjadřuje vlastní názor k problematice zdraví a diskutuje o něm v kruhu vrstevníků, rodiny i v nejbližším okolí.

Svěří se se zdravotním problémem a v případě potřeby vyhledá odbornou pomoc.
stavba, funkce a význam orgánů, orgánových soustav - mízní a dýchací soustava

viry a bakterie jako pomocník i nebezpečí


přehled běžných onemocnění, úrazů a jejich prevence, léčba; zdravý životní styl (infekční onemocnění, onemocnění oběhové a dýchací soustavy)

prevence chorobaktivní podpora zdraví

problematika zdraví


dostupnost lékařských ordinací v okolí školy a bydliště


PT: Osobnostní a sociální výchova, sociální rozvoj, komunikace - otevřená a pozitivní komunikace.

Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj, psychohygiena - hledání pomoci při obtížích.
Estetická výchova
Obměňuje různé vlastnosti prvků výtvarného vyjádření a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků.

obměňování vlastností linií, tvarů, textury, objemu a barevné kvality
Tělesná výchova
Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti.

Rozlišuje práva a povinnosti vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka, organizátora.
útočné a obranné herní systémy v odbíjené a košíkové PT: osobnostní a sociální výchova-kooperace, kompetice