20.1.2020 - 31.1.2020, 6.r.

20 . 9 . 2020

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Vyhledává informace v různých typech katalogů, v knihovně i v dalších informačních zdrojích.
Rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné představitele na základě četby a dosavadní znalosti literární teorie a historie.
Formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, formulace vlastního názoru.
Používá správné tvary slov v písemném projevu.
Rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě jednoduché.
Používá pravidla pro psaní správných koncovek v přísudku.

Dokáže sdělit své myšlenky a srozumitelně je sdělit ústní i písemnou formou.
Komunikuje otevřeně, pravdivě, naslouchá názorům druhých.
- vyhledávání informací souvisejících s četbou - báje a mýty

- epika - pohádky, mýty a báje


- koncovky podstatných a přídavných jmen
- podmět a přísudek ve větě ( několikanásobný podmět)
-odpovědi na otázky k textu, věrohodnost zdrojů, filmová zpracování bájí

- práce s textem, čtení s porozuměním, př vyhledávání informací - povinná četba- zpracování úkolů
- zhodnocení četby, komentáře + domluva na dramatizaci do 30. ledna


Přídavná jména - druhy- opakování 1. stupeň
opakovací testík - shoda přísudku s podmětem

- mluvnická cvičení,
Anglický jazyk
Žák adekvátně reaguje v běžných formálních i neformálních situacích.
Žák popíše osoby, místa a věci ze svého každodenního života.
• zapojování se pomocí slovních spojení a vět do krátkého, jasně strukturovaného rozhovoru, který se týká jeho samotného, dalších osob, prostředí, v němž žije, každodenních činností a potřeb a způsobu života, je-li mu partner v komunikaci ochoten v případě nutnosti pomoci
• poskytování informací týkajících se běžných témat v každodenních situacích za použití slovních spojení a vět
• popis sebe samého, dalších osob, prostředí, v němž žije, každodenních činností a potřeb a způsobu života za použití jednoduchých vět Žák adekvátně reaguje v běžných formálních i neformálních situacích.
Jídlo a stravování:
Počitatelnost podstatných jmen.
Psaní receptu.
Použití some/any.
Konverzace na téma nakupování potravin/ objednávání jídla v restauraci.

V učebnici lekce 4.
Člověk a společnost
Rozpozná souvislost mezi přírodními podmínkami a vznikem prvních velkých zemědělských civilizací.
Porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, rozlohu, přírodní poměry, zvláštnosti a podobnosti jednotlivých světadílů, oceánů, vybraných makroregionů světa a vybraných (modelových) států.
Posoudí, jak přírodní podmínky souvisí s funkcí lidského sídla.
Pojmenuje obecné základní geografické znaky sídel.
Společné znaky nejstarších starověkých civilizací.
Čtení z mapy, práce s textem.
Funkce lidského sídla.
Sídla a sídelní systémy.
Starověká Indie a Čína.
Asie - poloha, povrch, vodstvo, podnebí, kultura a obyvatelstvo.
Popíše, jak lze rozvíjet osobní přednosti, překonávat osobní nedostatky a pěstovat zdravou sebedůvěru. Možnosti změny člověka.
Informační a komunikační technologie
Zná základy algoritmizace a využívá je při objektovém programování.
Člověk a svět práce
Provádí jednoduché práce s technickými materiály a dodržuje technologickou kázeň. Pokračujeme ve zpracování jednotlivých dřevěných dílů na stavbu "hmyzího hotelu". S důrazem na jednotlivé detaily konečného výrobku; snaha o dosažení co největší přesnosti finálního výrobku.
Matematicko fyzikální základ
Provádí početní operace v oboru racionálních čísel.

Odhaduje a vypočítá obsah a obvod základních rovinných útvarů.
početní operace s desetinnými čísly


obdélník, čtverec a z nich složené rovinné útvary
Svět přírody
Rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do hlavních taxonomických skupin.
rozeznání a systematické zařazení běžných druhů živočichů do taxonomických skupin, práce s atlasem (savci)

- sudokopytníci - nepřežvýkaví
- sudokopytníci - přežvýkaví
- lichokopytníci


adaptace organismů k různým podmínkám prostředí (savci)

práce s atlasem
poster - superhrdinové
Používá s porozuměním základní geografickou, topografickou a kartografickou terminologii. Glóbus a mapa.
Estetická výchova
Využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách

vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků výtvarného vyjádření a jejich vztahů.

vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité vyjádření.
intonování písnílinie, tvary, textury, objemy, podobnost, kontrast, rytmus, světlostní a barevné kvality.
¨
uplatňování vyjadřovacích prostředků vizuálních, hmatových (dotekových), statických, dynamických, fantazijních, symbolických, expresivních a mediálních.
Nácvik a prezentace vybrané písně ve skupině a jejich prezentace.


Malba temperovými barvami inspirovaná současnými českými umělci – Jaroslavem Rónou a Petrem Niklem a jejich prezentace // míchání vlastních barevné škály
Tělesná výchova
Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti.

Rozumí osvojovanému názvosloví na úrovni cvičence.

Rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role hráče.
Průpravná cvičení v přehazované, volejbalová průprava.

Kondiční formy cvičení.

Doplňkové sporty