20.1.2020 - 30.1.2020, 8.r.

20 . 9 . 2020

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek v souvětí

uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české a světové literatuře období od konce 18. století do poloviny 19. století

využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů
PT: osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj, kreativity
poměry vět hlavních


3 fáze národního obrození; Erben; české divadlo (Stavovské divadlo, divadlo Bouda, v Kotcích)


vyprávění (Moje příjmení)
Anglický jazyk
Zeptá se na základní informace, které se týkají dopravy.
Rozumí krátkým a jednoduchým textům a vyhledá v nich požadované informace.
Zjišťování informací týkajících se běžných témat, použití různých mluvnických časů.
Porozumění obsahu krátkého textu (vybere, přiřadí, doplní) a pracuje s ním.
Mediální výchova - kritické čtení, vnímání mediálních sdělení - vyhledávání prvků ve sdělení.
Německý jazyk
Vyplní základní údaje o sobě ve formuláři.

Napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat.
•zápis a doplňování slov a slovních spojení Osobnostní a sociální výchova - sociální rozvoj - Komunikace

gramatika:

Ich möchte + infinitiv

předložky se 3. pádem

Téma:

In der Stadt
Španělský jazyk
zapojí se do jednoduchých rozhovorů

sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat
- rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům


- zájmena TODO, TODA


- práce s vizitkou


- orientace v prostoru - letiště, město
- ujasnění a procvičení


- rozhovory


- překlad krátkého textu, nová slovní zásoba - Orientace na letišti
Člověk a společnost
Charakterizuje emancipační úsilí významných společenských skupin.


Orientuje se v dějinách habsburské monarchie na sklonku 18. a 19. století.
postavení dělníků, dětí v souvislostech s průmyslovou revolucí. vznik odborů, liberalismus

vláda Ferdinanda I.,společenská nálada českých obyvatel,boj češtiny s němčinou.

Uvádí důvody, které vedly k revolucím v Evropě roku 1848. důvody revolucí obecně

společenská nálada v Evropě
Člověk a svět práce
Prokáže v modelových situacích schopnost prezentace své osoby při vstupu na trh práce. start up (vlastní produkt)
Matematicko fyzikální základ
Odhaduje a vypočítá obsah a obvod základních rovinných útvarů.
Analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy s využitím osvojeného matematického aparátu
Načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve středové a osové souměrnosti, určí osově a středově osový útvar.
Využívá poznatky o vzájemných přeměnách různých forem energie a jejich přenosu při řešení konkrétních problémů a úloh.
obsah lichoběžníku.

Konstrukce lichoběžníku


Středová a osová souměrnost


Druhy energií, přeměna energií, zákon zachování energie.
29. 1. projekt - druhy energií, zákon zachování energie, osobnosti zabývající se daným tématem

21. 1. Obecné vlastnosti trojúhelníků, konstrukce trojúhelníků, vyvození pravoúhlého trojúhelníku - období Marie Terezie - projekt s 5. ročníkem
Svět přírody
Rozlišuje hlavní půdní typy a půdní druhy v naší přírodě.

Vypočítá složení roztoků, připraví prakticky roztok daného složení.

Používá pojmy atom a molekula ve správných souvislostech.

Orientuje se v periodické soustavě chemických prvků, rozpozná vybrané kovy a nekovy, usuzuje na jejich možné vlastnosti.
půdní typy, půdní druhy; hospodářský význam půd

hmotnostní zlomek a koncentrace roztoků

částicové složení látek - molekuly, stavba atomu

skupiny a periody v periodické soustavě prvků
PT: Environmentální výchova, lidské aktivity a problémy životního prostředí - zemědělství a životní prostředí, ekologické zemědělství
Estetická výchova
ve svých výtvarných vyjádřeních uplatňuje vlastní zkušenosti, vjemy, představy a poznatky.

užívá k tvorbě některé metody uplatňované v současném výtvarném umění a digitálních médiích - počítačová grafika, fotografie, video, animace.

vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité vyjádřenívyužívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách
uplatnění podnětů při vlastní tvorběpočítačová grafika, fotografie, video, animaceuplatnění vyjadřovacích prostředků vizuálních, hmatových (dotekových), statických, dynamických, fantazijních, symbolických, expresivních a mediálních

hudební aktivity
Návrh architektury inspirované citátem a jejich prezentace / K ročníkovému projektu „komunikace“

Počítačová grafika – koláž – parafráze inspirovaná uměleckými díly právě probíraného období v ČS


Návrh architektury inspirované citátem a jejich prezentace/ K ročníkovému projektu „komunikace“


zpěv vybraných písní / karaoke
Tělesná výchova
Uvádí do souvislostí zdravotní rizika spojená se zneužíváním návykových látek a životní perspektivu.
Osvojované pohybové dovednosti tvořivě aplikuje v košíkové, v odbíjené a zařazovaných doplňkových sportech.
zdravotní a sociální rizika zneužívání návykových látek, závislost

mezilidské vztahy, komunikace

Osobnostní a sociální výchova - osobnostní rozvoj - psychohygiena.
Košíková, odbíjená a doplňkové sporty
Byl jednou jeden život - Válka s toxiny
dokument Katka