3.2.2020 - 21.2.2020, 6.r.

11 . 8 . 2020

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné představitele na základě četby a dosavadní znalosti literární teorie a historie.
PT: Osobnostní a sociální výchova - kooperace
Používá pravidla pro psaní správných koncovek v přísudku.
Používá správné tvary slov v písemném projevu.

Dokáže sdělit své myšlenky a srozumitelně je sdělit ústní i písemnou formou.
Komunikuje otevřeně, pravdivě, naslouchá názorům druhých.

báje a mýty

přísudek, shoda podmětu a přísudku, podmět


přídavná jména tvrdá, měkká, přivlastňovací

mluvnická cvičení
- nácvik divadelního představení, práce s textem, vlastní dramatizace 6. února v rámci běžných hodinopakovací testík - 12. nebo 13. 2.


opakování z 1. stupně . opakovací cvičení (testík)

PT: osobnostní a sociální výchova
Anglický jazyk
Žák rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace.

Reaguje na jednoduché písemné sdělení.
• porozumění obsahu krátkého a jednoduchého textu týkajícího se každodenních témat (vybere, přiřadí, ukáže, doplní znak/obrázek/text)
• odvozování významu neznámých slov, která se vyskytují v jednoduchém textu z daných souvislostí

• písemné odpovědi s použitím jednoduchých frází a vět na krátké sdělení či otázky, které se týkají probíraných témat
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Evropa a svět nás zajímá – reálie anglicky mluvících zemí.

Texty o jídle a stravování ve světě.
V učebnici lekce 4.
Člověk a společnost
Rozpozná souvislost mezi přírodními podmínkami a vznikem prvních velkých zemědělských civilizací.
Porovná formy vlády a postavení společenských skupin v jednotlivých státech a vysvětlí podstatu antické demokracie.
Rozlišuje zásadní společenské znaky důležité pro vymezení, ohraničení a určení regionů světa.
Společné znaky nejstarších starověkých civilizací.
Typy památek (architektonické, hmotné umělecké, písemné, technické, nehmotné.
Starověká Indie a Čína - dokončení, shrnující test.
Asie - obyvatelstvo, státy.
Asie - shrnující test.
Kréta - mínojská civilizace.
Popíše, jak lze rozvíjet osobní přednosti, překonávat osobní nedostatky a pěstovat zdravou sebedůvěru. Možnosti změny člověka.
Informační a komunikační technologie
Zná základy algoritmizace a využívá je při objektovém programování. samostatná práce v programu Scratch
Člověk a svět práce
Žák je schopen poskytnout první pomoc při úrazu;
Provádí jednoduché práce s technickými materiály a dodržuje technologickou kázeň.
První pomoc při drobných poraněních.
Pokračujeme ve zpracování jednotlivých dřevěných dílů na stavbu "hmyzího hotelu";
Vlastnosti technických materiálů;
S důrazem na jednotlivé detaily konečného výrobku;
Snaha o dosažení co největší přesnosti finálního výrobku.
Matematicko fyzikální základ
Provádí početní operace v oboru racionálních čísel.

Odhaduje a vypočítá obsah a obvod základních rovinných útvarů.

Zná základní fyzikální jednotky a jejich převody.Násobení a dělení


Obdélník, čtverec a z nich složené rovinné útvary

obsah
Svět přírody
Rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do hlavních taxonomických skupin. rozeznání a systematické zařazení běžných druhů živočichů do taxonomických skupin, práce s atlasem (savci)

- sudokopytníci - nepřežvýkaví
- sudokopytníci - přežvýkaví
- lichokopytníci


adaptace organismů k různým podmínkám prostředí (savci)
poster - superhrdinové
Používá s porozuměním základní geografickou, topografickou a kartografickou terminologii. Orientace na Zemi.

Zeměpisná síť.
Estetická výchova
Využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách

vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků výtvarného vyjádření a jejich vztahů.

intonování písnílinie, tvary, textury, objemy, podobnost, kontrast, rytmus, světlostní a barevné kvality.

Nácvik a prezentace vybrané písně ve skupině a jejich prezentace.


„Barevná paleta“ – využití vybrané barevné škály ve vlastní tvorbě
Tělesná výchova
Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti.

Rozumí osvojovanému názvosloví na úrovni cvičence.
Průpravná cvičení basketbalu.

Kondiční formy cvičení.

Gymnastická průprava.

Doplňkové sporty.
Bruslení na kluzišti v Grébovce.