3.2.2020 - 14.2.2020, 9.r.

11 . 8 . 2020

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české a světové literatuře v období 1945 - 1968.

Rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě jednoduché.

Rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek v souvětí.
přehled a ukázky světové literatury v letech 1945 až 1968


věta jednočlenná, větný ekvivalent, zvláštnosti větné stavby

skladba souvětí, významové vztahy mezi větnými částmi, věta hlavní a vedlejší, souřadnost a podřadnost, typy vedlejších vět, graf souvětí
Souhrnné opakování a procvičování v rámci přípravy k přijímačkám na SŠ
Anglický jazyk
Žák vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních autentických materiálech.

Žák reaguje na jednoduché písemné sdělení.
• vyhledávání konkrétních informací (např. o prostředí, v němž žije, každodenních činnostech a potřebách, osobách ve svém okolí, způsobu života) v jednoduchém textu vztahujícím se k tématům, se kterými se může běžně setkat ve svém životě
• písemné odpovědi s použitím jednoduchých slovních spojení a vět na krátké sdělení či otázky, které se týkají jeho samotného, dalších osob, prostředí v němž žije, každodenních činností a potřeb a způsobu života
Mediální výchova, kritické čtení a vnímání mediálních sdělení - vyhledávání zábavních, informativních a společensky významných prvků ve sdělení.


Legendy a příběhy z reálií VB.
V učebnici lekce 4-
Německý jazyk
Rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům.
Napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat.
Rozpoznávání známých slov a slovních spojení v krátkém textu z běžného života.
Porozumění významu slov, slovním spojení a jednoduchým větám.
Psaní slov, jednoduchých slovních spojení a vět týkajících se jeho osoby, rodiny přátel a každodenních činností.
Stavba vět, ve kterých se sdělují konkrétní informace.

Minulý čas sloves- perfektum, préteritum.
Sloveso tun.
Témata: Beim Arzt, Körperteile, Gesundheit, Krankheiten, Sport.
Španělský jazyk
Stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení. odpovědi na krátká sdělení či otázky s použitím jednoduchých slovních spojení a vět Slovní zásoba Comida y bebida. Jak nakupovat potraviny, jak udávat množství. Porovnávací výrazy tan - como. Minulý čas složený, tvorba příčestí minulého.
Člověk a společnost
rozlišuje projevy vlastenectví od projevů nacionalismu.

na příkladech demonstruje zneužití techniky ve světových válkách a jeho důsledky
rozpozná destruktivní sílu totalitarismu a vypjatého nacionalismu.
práce s časovou osou a dějepisnými mapami

hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni polohu, přírodní poměry a přírodní zdroje České republiky v evropském a světovém kontextu.

hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni lidský a hospodářský potenciál České republiky v evropském a světovém kontextu.

popíše vliv začlenění ČR do EU na každodenní život občanů.


lokalizuje na mapách jednotlivé kraje České republiky a jejich hlavní jádrové a periferní oblasti z hlediska hospodářských aktivit.

lokalizuje na mapách jednotlivé kraje České republiky a jejich hlavní jádrové a periferní oblasti z hlediska osídlení.
vlastenectví a nacionalismus, historické příklady

Druhá světová válka - příčiny a průběh

totalitní státy meziválečného období, genocidy 20. století

přírodní poměry a zdroje České republiky

hospodářský potenciál a lidské zdroje České republiky


kraje České republiky

Evropská unie a ČRkrajské členění České republiky
referáty: Katyň, Churchill, Letci RAF, Leningrad
napadení Polska, bitva o Británii, plán Barbarossa
filmové dokumenty, práce s prameny
Mnichovská dohoda + mobilizace - diskuse

Potravinářský průmysl, zemědělství
Středočeský kraj

dotace do zemědělství, památek apod.
Člověk a svět práce
objasní význam právní úpravy důležitých vztahů - vlastnictví, pracovní poměr, manželství.
návrh smluv - kupní, pracovní, nájemní…
Matematicko fyzikální základ
Formuluje a řeší reálnou situaci pomocí soustav rovnic.
Prakticky využívá poznatky o působení magnetického pole na magnet a cívku s proudem.
Analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy s využitím osvojeného matematického aparátu

využití rovnic pro řešení slovních úloh na společnou práci a další elektromagnetická indukce


povrchy a objem těles procvičování
Dne 6. 2. 2020 píšeme písemnou práci na řešení soustav lineárních rovnic a na řešení pohybových slovních úloh.
Svět přírody
Uvede na příkladech z běžného života význam virů a bakterií v přírodě i pro člověka.

Rozlišuje příčiny, případně příznaky běžných nemocí a uplatňuje zásady jejich prevence a léčby, objasní význam zdravého způsobu života.

Uplatňuje osvojené preventivní způsoby rozhodování, chování a jednání v souvislosti s přenosnými chorobami.

Usiluje v rámci svých možností a zkušeností o aktivní podporu zdraví.

Uplatňuje adekvátní způsoby chování a ochrany v modelových situacích ohrožení, nebezpečí i mimořádných událostí.

Aplikuje a poskytuje první pomoc při poranění a jiném poškození těla.
viry a bakterie jako pomocník i nebezpečí


přehled běžných onemocnění a jejich prevence či léčba; zdravý životní styl


prevence chorob


aktivní podpora zdraví

klasifikace mimořádných událostí, varovné signály, základní úkoly ochrany obyvatelstva, evakuace, prevence mimořádných událostí (riziko šíření epidemií a infekčních chorob a jejich prevence)

první pomoc
V rámci tématu Viry, bakterie a infekční nemoci budou prezentovány referáty žáků o konkrétních infekčních onemocněních.
Estetická výchova
Užívá vizuálně obrazná vyjádření k zaznamenání zkušeností získaných smysly nebo podnětů z představ a fantazie.

Obměňuje různé vlastnosti prvků výtvarného vyjádření a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků.
Kresba, malba, kombinace výtv. techniksledování změny efektu výtvarného díla při obměňování vlastností linií, tvarů, textury, objemu a barevné kvality
Tělesná výchova
Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti.

Osvojované pohybové dovednosti vhodně aplikuje v zařazovaných doplňkových sportech.

Rozlišuje práva a povinnosti vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka, organizátora.
herní kombinace v košíkové a odbíjené, doplňkové sporty, kondiční formy cvičení, sportovní gymnastika

doplňkové sporty
Osobností a sociální výchova - osobnostní rozvoj - kooperace, kompetice