3.2.2020 - 14.2.2020, 8.r.

15 . 5 . 2021

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české a světové literatuře období od konce 18. století do poloviny 19. století

Tvoří spisovné tvary slov

Tvoří vlastní text

Rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek v souvětí
K.J.Erben
(gramatická cvičení - velká písmena)

o příjmení


poměry mezi větami hlavními
recitace Polednice
Anglický jazyk
Vypráví jednoduchý příběh či událost.
Vyhledá požadované informace v jednoduchých autentických materiálech.
Vyprávění příběhů jako sledu událostí řazených za sebou a propojených spojkami.
Vyhledá informace o cizí zemi, o prostředí, v němž žije. Práce s autentickými materiály.
Osobnostní a sociální výchova, potřeba komunikace mezi lidmi.
Německý jazyk
Rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům. •porozumění jednoduchým nápisům, popisům, instrukcím, pokynům, příkazům, zákazům užívaným v každodenním životě Gramatika:
Nepravidelná slovesa.

Předložky se 4. pádem.

Téma: In der Stadt, Orientierung in der Stadt
Španělský jazyk
sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat
rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou promášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu

téma: Casa y ApartamentoLa mascota - práce s textem, překlad a nácvik divadelního představení v rámci Festivalu cizojazyčných divadel
- slovní zásoba k novému tématu, opakování sloves ESTAR a HAY + předložek místa
práce s textem
psaní adresy ve Španělsku, jak se bydlí ve španělsky mluvících zemích
PT : Multikulturní výchova
Člověk a společnost
Uvede požadavky formulované v jednotlivých evropských revolucích. příčiny revolučního roku 1848 v Evropě.
Respektuješ kulturní zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, způsoby chování a myšlení lidí. tolerance, odlišnosti
Člověk a svět práce
Na příkladu ukáže tvorbu ceny jako součet nákladů, zisku a DPH. práce ve dvojicích na zadaném úkolu
Matematicko fyzikální základ
Matematizuje jednoduché reálné situace s využitím funkčních vztahů.
Určí hodnotu výrazu.
Využívá Newtonovy zákony pro objasňování či předvídání reálných situací v jednoduchých situacích
Vyhledávání funkčních závislostí v situacích reálného života
Hodnota výrazu
1. Newtonův zákon
5. 2. Test - lichoběžník - konstrukce, výpočet obsahu a obvodu, (využití i Pythagorovy věty v lichoběžnících), výpočet příkonu, výkonu, účinnosti. Možnost používání portfolia se vzorci.
Svět přírody
Používá pojmy atom a molekula ve správných souvislostech.

Orientuje se v periodické soustavě chemických prvků, rozpozná vybrané kovy a nekovy, usuzuje na jejich možné vlastnosti.

Navrhne a prakticky provede oddělování složek ze směsi o známém složení, uvede příklady oddělování složek v praxi.

Pracuje bezpečně s vybranými dostupnými a běžně používanými látkami a hodnotí jejich rizikovost, posoudí nebezpečnost vybraných dostupných látek, se kterými zatím pracovat nesmí.

Rozpozná podle charakteristických vlastností vybrané nerosty s použitím určovacích pomůcek.
částicové složení látek - stavba atomu, molekuly

vlastnosti a použití vybraných prvků, skupiny a periody v periodické soustavě prvků

oddělování složek směsí


zásady bezpečné práce s látkami v laboratoři a v běžném životě; bezpečnostní značky


vznik, vlastnosti, třídění a praktické využití vybraných nerostů; krystalizace

Laboratorní práce z chemie na téma "Vlastnosti látek a směsi"

PT: Osobnostní a sociální výchova, sociální rozvoj, kooperace a kompetice - týmová spolupráce, vedení a organizování práce.
Estetická výchova
ve svých výtvarných vyjádřeních uplatňuje vlastní zkušenosti, vjemy, představy a poznatky.

užívá k tvorbě některé metody uplatňované v současném výtvarném umění a digitálních médiích - počítačová grafika, fotografie, video, animace.

vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité vyjádřenívyužívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách
uplatnění podnětů při vlastní tvorběpočítačová grafika, fotografie, video, animaceuplatnění vyjadřovacích prostředků vizuálních, hmatových (dotekových), statických, dynamických, fantazijních, symbolických, expresivních a mediálních

hudební aktivity
Návrh architektury inspirované citátem a jejich prezentace / K ročníkovému projektu „komunikace“

Počítačová grafika – koláž – parafráze inspirovaná uměleckými díly právě probíraného období v ČSzpěv vybraných písní / karaoke
Tělesná výchova
Uvádí do souvislostí zdravotní rizika spojená se zneužíváním návykových látek a životní perspektivu. zdravotní a sociální rizika zneužívání návykových látek, závislost

mezilidské vztahy, komunikace

Osobnostní a sociální výchova - osobnostní rozvoj - psychohygiena.
dokument Katka