25.5.2020 - 5.6.2020, 7.r.

10 . 7 . 2020

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Uvádí základní literární směry a jejich významné představitele období od poloviny 15. století do druhé poloviny 18. století.

Uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a vlastními slovy interpretuje smysl díla.

Využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k tvořivé práci s textem nebo k vlastnímu tvořivému psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů.

tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci (gramatická a stylistická cvičení)
J. A. Komenský, práce s textem (úryvek textu a práce s komiksem)životopispravopis

Anglický jazyk
Reaguje na jednoduché písemné sdělení.
Popíše osoby, místa a věci ze svého každodenního života.
- písemné odpovědi s použitím jednoduchých frází a vět na krátké sdělení či otázky, které se týkají probíraných témat
- popis sebe samého, dalších osob, prostředí, v němž žije, každodenních činností a potřeb a způsobu života za použití jednoduchých vět
Žáci si vymění dopisy o současné situaci se spolužáky ze zahraničí - projekt Erasmus+
Téma Future - použití "will" pro vyjádření budoucích plánů
V učebnici lekce 2.
Německý jazyk
Rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k dispozici vizuální oporu. •porozumění významu slov a slovních spojení za využití obrazové podpory Gramatika:

Podstatná jména ve třetím pádu.

Předložky se 3. a 4. pádem.

Téma: In der Schule (Stundenplan), Essen und Trinken
Španělský jazyk
zapojí se do jednoduchých rozhovorů

rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících se
každodenních témat.


schůzka

časopis Qué tal- četba, zájmena přivlastňovací
užití časových údajů, rozdíl cuántoxcuándo
domluva schůzky - konverzace
PT: Osobnostní a sociální výchova
práce s textem, překlad, vyhledávání slovíček, zájmena přivlastňovací
PT: Multikulturní výchova
Člověk a společnost
Objasní postavení českého státu v podmínkách Evropy rozdělené do řady mocenských a náboženských center a jeho postavení uvnitř habsburské monarchie.

Objasní příčiny a důsledky vzniku třicetileté války a posoudí její důsledky.
Habsburkové na českém trůně (Ferdinand I. - Rudolf II.)

Příčiny třicetileté války, stručný průběh, důsledky.
Zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech světa nastaly a nastávají a co je jejich příčinou. vývoj světových regionů Proměna amerického obyvatelstva po objevení Nového světa
Informační a komunikační technologie
Používá informace z různých informačních zdrojů a vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi údaji. vytvoří vlastní životopis referáty, úkoly - umimeprogramovat.cz
Člověk a svět práce
Navrhne a sestaví jednoduchý model, popřípadě ověří jeho funkčnost.
sestaví model z papíru, dřeva, špejlí, látky, květin,........
Matematicko fyzikální základ
Předpoví chování tělesa v klidné tekutině
Zná základní zákony v tekutinách
Archimédův, pascalův zákon a jejich aplikace.
Svět přírody
Porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů.

Rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do hlavních skupin.

Odvodí na základě pozorování základní projevy chování živočichů v přírodě, na příkladech objasní jejich způsob života.

Uvede příklady vlivu prostředí na utváření organismů.

Zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro člověka.

Popíše základní rozdíly mezi buňkou roslin, živočichů a bakterií, objasní funkci základních organel.

Orientuje se v daném přehledu vývoje organismů.
stavba a funkce těla, orgánových soustav (hmyz s proměnou dokonalou - řád: Motýli, Brouci; kmen: Ostnokožci)

rozeznání a zařazení běžných druhů do skupin, práce s atlasem (hmyz s proměnou dokonalou - řád: Motýli, Brouci; kmen: Ostnokožci)

chování živočichů v přírodě (hmyz s proměnou dokonalou - řád: Motýli, Brouci; kmen: Ostnokožci)

přizpůsobení živočichů různým podmínkám prostředí

význam živočichů v přírodě i pro člověka

struktura rostlinné, živočišné a bakteriální buňky, vyhledání společných a odlišných znaků

názory na vznik života
HMYZ
řád: Motýli, Brouci
- charakteristika řádu
- rozdělení do skupin v rámci řádu
- zástupci a informace o nich

kmen: Ostnokožci
- charakteristika kmenu
- rozdělení do skupin a jednotliví zástupci

Učebnice Přírodopis 6 (str.88-95, 102-103), naskenované materiály v Google Classroom

BUŇKA + VZNIK ŽIVOTA
- základní charakteristika buňky
- stavba rostlinné, živočišné a bakteriální buňky + organely a jejich funkce
- jednobuněčné organismy
- názory na vznik a vývoj života na Zemi

Učebnice Přírodopis 6 (str. 20-25, 9-10)

PT: Environmentální výchova, vztah člověka k prostředí - nerovnoměrnost života na Zemi
Estetická výchova
ověřuje komunikační účinky vybraných, upravených nebo samostatně vytvořených výtvarných vyjádření v sociálních vztazích. komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření. Sociální přesah umění - projekt "Lepší svět"
Tělesná výchova
Užívá osvojované názvosloví na úrovni diváka a uživatele internetu.

Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti.protahovací a posilovací cvičení, cvičení s hudbou,
turistika (cykloturistika) a pobyt v přírodě