24.2.2020 - 6.3.2020, 8.r.

29 . 9 . 2020

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
uvádí základní směry a jejich významné představitele ve světové literatuře období od konce 18. století do poloviny 19. století

tvoří vlastní literární text


využívá gramatických a syntaktických pravidel
Němcová, Borovský
úvaha


opakování znalostí z pravopisu, práce s textem
Anglický jazyk
Rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně.
Adekvátně reaguje v běžných formálních i neformálních situacích.
Témata týkající se školy, práce, stěhování do cizí země.
Zapojování se do jasně strukturovaného rozhovoru pomocí slovních spojení a krátkých vět. Popis prostředí, ve kterém žije, běžné každodenní činnosti.
Osobnostní a sociální výchova, potřeba komunikace mezi lidmi.
Německý jazyk
Rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům. •porozumění jednoduchým nápisům, popisům, instrukcím, pokynům, příkazům, zákazům užívaným v každodenním životě Opakování gramatických jevů a témat.

Nepravidelná slovesa.

Předložky se 4. pádem

Téma: In der Stadt, Orientierung in der Stadt
Španělský jazyk
rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu
Mi apartamento - slovesa hay a encontrar, slovní zásoba divadelní představení Mi mascota - zkoušky, výroba kulis, práce s textem
PT: Multikulturní výchova
Člověk a společnost
Popíšeš průběh revolučního roku v Itálii a Německu. důvody a průběh revolucí - Itálie, Německo
Zhodnotíš přiměřeně strukturu, složky a funkce světového hospodářství. nerostné suroviny, obnovitelné a neobnovitelné zdroje
Člověk a svět práce
Prokáže v modelových situacích schopnost prezentace své osoby při vstupu na trh práce. Prezentace start-upových kampaní
Matematicko fyzikální základ
Využívá Newtonovy zákony pro objasňování či předvídání reálných situací v jednoduchých situacích
Sčítá a násobí mnohočleny
Analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje konkrétní situace, v nichž využívá matematický aparát v oboru celých a racionálních čísel
Opakování zákonu setrvačnosti


Sčítání a násobení mnohočlenů
Slovní úlohy řešené rovnicemi
Svět přírody
Orientuje se v periodické soustavě chemických prvků, rozpozná vybrané kovy, polokovy a nekovy, usuzuje na jejich možné vlastnosti.

Používá pojmy atom a molekula ve správných souvislostech.

Rozlišuje chemické sloučeniny, pojmy užívá ve správných souvislostech.

Rozpozná podle charakteristických vlastností vybrané nerosty a horniny s použitím určovacích pomůcek.
vlastnosti a použití vybraných prvků skupiny a periody v periodické soustavě prvků

částicové složení látek - molekuly, stavba atomu

chemická vazba


vznik, vlastnosti, třídění a praktické využití vybraných nerostů a hornin, krystalizace
Estetická výchova
využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách

užívá k tvorbě některé metody uplatňované v současném výtvarném umění a digitálních médiích - počítačová grafika, fotografie, video, animace.
hudební aktivitypočítačová grafika, fotografie, video, animace
zpěv vybraných písní / karaokePočítačová grafika – koláž – parafráze inspirovaná uměleckými díly právě probíraného období v ČS
//
"Deník" - koláž
Tělesná výchova
Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti.

Uvádí do souvislostí zdravotní rizika spojená se zneužíváním návykových látek a životní perspektivu.
atletika a úpolová cvičení

gymnastika, moderní gymnastika, kondiční formy cvičení

osobnostní a sociální výchova - sociální rozvoj - kooperace, kompetice.
dokument Katka