23.3.2020 - 3.4.2020, 8.r.

29 . 9 . 2020

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek v souvětí

tvoří spisovné tvary slov

uvádí základní směry a jejich významné představitele v české literatuře (2. polovina 19. století)

tvoří vlastní literární text
uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel
Práce s textem (větné členy, věty vedlejší, poměry ve významových jednotkách)
velká písmena

realismus - Neruda, Hálek, Čech, Vrchlický, Jirásek


úvaha na vybrané téma
test: 3. fáze národního obrození (Mácha, Erben, Tyl, Němcová, Borovský)
Anglický jazyk
Rozumí krátkým a jednoduchým textům a vyhledá v nich požadované informace.
Popíše osoby, místa a věci ze svého každodenního života.
Porozumění obsahu krátkého článku (např. vybere, přiřadí, doplní), odvozování z daných souvislostí, práce se slovníkem.
Popis osoby, prostředí, potřeb, způsobu života za použití logicky provázaných vět.
Mediální výchova, kritické čtení, vnímání mediálních sdělení.
Německý jazyk
Odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a podobné otázky pokládá. •reakce pomocí slov, jednoduchých slovních spojení a vět na otázky týkající se žáka, členů jeho rodiny a přátel

•otázky a poskytnutí konkrétních informací, které se vztahují k osvojovaným tématům
Téma: Beruf und Schule
Gramatika: modální slovesa
Španělský jazyk
rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou promášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu
El anuncio - inzerát překlad textu
tvorba vlastního textu
opakování slovní zásoby - dům, nábytek
Člověk a společnost
Orientuje se v ruských dějinách ve druhé polovině 20. století. Mikuláš I., Krymská válka
Charakterizuje jednotlivé světové regiony podle toho, co se v nich těží /pěstuje / s čím obchodují/ jaká je jejich ekonomická situace. prezentace projektu Světové regiony
Matematicko fyzikální základ
Provádí rozklad mnohočlenu na součin pomocí vzorců a vytýkáním
Rozpozná ve svém okolí zdroje zvuku a kvalitně analyzuje příhodnost daného prostředí pro šíření zvuku
Posoudí možnosti zmenšování vlivu nadměrného hluku na životní prostředí
• (a + b)2
• (a - b)2
• a2 - b2
• vytýkání před závorku
• zdroje zvuku
• podmínky pro šíření zvuku
• hluk v běžném životě
(PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: Enviromentální výchova, Lidské aktivity a problémy životního prostředí – hluk)
Svět přírody
Používá pojmy atom a molekula ve správných souvislostech.

Rozlišuje chemické sloučeniny, pojmy užívá ve správných souvislostech.

Porovnává vlastnosti a použití vybraných prakticky významných oxidů, posoudí vliv významných zástupců těchto látek na životní prostředí.

Rozpozná podle charakteristických znaků vybrané nerosty a horniny s použitím určovacích pomůcek.
částicové složení látek - atomy; molekuly prvků a sloučenin

chemická vazba, názvosloví jednoduchých anorganických sloučenin - halogenidy, oxidy

vlastnosti a využití oxidů


vznik, vlastnosti, třídění a praktické využití vybraných nerostů a hornin
Molekuly, chemická vazba - uč. Chemie - str. 34-35

Chemické sloučeniny - uč. Chemie - str. 61-66 - názvosloví halogenidů a oxidů

PT: Environmentální výchova, lidské aktivity a problémy životního prostředí - chemie jako pomocník i nebezpečí.

Horniny
- základní charakteristika
- horninový cyklus
- typy hornin + příklady (vyvřelé, přeměněné, usazené)
- uč. Přírodopis 9 - str. 35-36, 56-59, 62-64, 76-79
Estetická výchova
vnímá užité hudebně výrazové prostředky, chápe jejich význam v hudbě a na základě toho přistupuje k hudebnímu dílu jako k logicky utvářenému celku.

užívá k tvorbě některé metody uplatňované v současném výtvarném umění a digitálních médiích - počítačová grafika, fotografie, video, animace.
poslech a reflexe kompozice hudební skladby.počítačová grafika, fotografie, video, animace
Poslech a interpretace hudebních skladeb z období právě probíraného v ČSMateriálová koláž jako vizuální doprovod ke čtenářskému deníku
Tělesná výchova
Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti.
Uvádí do souvislostí zdravotní rizika spojená se zneužíváním návykových látek a životní perspektivu.
Kondiční formy cvičení
teoretický nácvik skoku vysokého podle videa
individuální rozcvičení, strečink

kompenzační, relaxační, regenerační techniky
stres a jeho vztah ke zdraví
Výzva #LonUP! (TV) viz. google učebna

výuková videa

dokument Katka

referát