6.4.2020 - 24.4.2020, 8.r.

30 . 9 . 2020

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek v souvětí a ve větě jednoduché

uvádí základní směry a jejich významné představitele v české literatuře (2. polovina 19. století)

tvoří vlastní literární text
uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel
opakování druhů vět vedlejších
doplněk

realismus v Čechách, divadelní hry; realismus ve světě


úvaha
Anglický jazyk
Zeptá se na základní informace.
Rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy a konverzace, která se týká oblečení.
Zjišťování informací týkajících se popisu oblečení, módy a životního stylu. Procvičování mluvnických jevů - used to, too, enough, otázky, mluvnické časy.
Poslechová cvičení z učebnice a z dalších poslechových materiálů.
Video - oslava Velikonoc v anglicky mluvících zemích.
Multikulturní výchova - výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech.
Německý jazyk
Rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu.
•rozpoznávání známých slov a slovních spojení

•porozumění významu slov, slovních spojení a smyslu jednoduchých vět vztahujícím se k osvojovaným tématům
Gramatika: vedlejší věty
Téma: Beruf
Španělský jazyk
rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících se každodenních témat
rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům

Inzerát a bydlení - rozvoj slovní zásoby


téma Velikonoce
tvorba inzerátu s využitím osvojené slovní zásoby
kahoot procvičení
četba textu a zhlédnutí videa, tvorba zápisku
pravidelné meety středa 13:00
Člověk a společnost
Charakterizuje ruské dějiny ve druhé polovině 20. století. Vláda Alexandra II. a III.
vzestup Ruska
Orientuje se na slepé mapě světa. opakování orientace na mapě světa
Člověk a svět práce
Uvede příklady dávek a příspěvků, které ze státního rozpočtu získávají občané.
Matematicko fyzikální základ
Matematizuje jednoduché reálné situace s využitím proměnných
Odhaduje a vypočítá objem a povrch těles
Výrazy s proměnou

Kvádr, krychle - opakování - Pythagorova věta, jehlan.
Svět přírody
Rozlišuje chemické sloučeniny, pojmy užívá ve správných souvislostech.

Porovnává vlastnosti a použití vybraných prakticky významných oxidů, a hydroxidů, posoudí vliv významných zástupců těchto látek na životní prostředí.

Vysvětlí vznik kyselých dešťů, uvede jejich vliv na životní prostředí a uvede opatření, kterými jim lze předcházet.

Uvede příklady kladných i záporných vlivů člověka na životní prostředí a příklady narušení rovnováhy ekosystému.
chemická vazba, názvosloví jednoduchých anorganických sloučenin (halogenidy, oxidy, sulfidy, hydroxidy)

vlastnosti a využití oxidů a hydroxidůvýskyt a praktický význam některých oxidů


ochrana životního prostředí, globální problémy a jejich řešení
Chemie - názvosloví, vlastnosti a využití halogenidů, oxidů, sulfidů a hydroxidů
- učebnice Chemie - str. 61-69

PT: Environmentální výchova, lidské aktivity a problémy životního prostředí - chemie jako pomocník i nebezpečí, globální environmentální problémyVýchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Evropa a svět nás zajímá - zážitky a zkušenosti z Evropy a světa

Estetická výchova
vnímá užité hudebně výrazové prostředky, chápe jejich význam v hudbě a na základě toho přistupuje k hudebnímu dílu jako k logicky utvářenému celku. poslech a reflexe kompozice hudební skladby. Poslech skladby "Vltava" Bedřicha Smetany a reflexe její skladby a užitých hudebně výrazových prostředků. Pracovní list.
Tělesná výchova
Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti.
Uplatňuje osvojované sociální dovednosti a modely chování při kontaktu se sociálně patologickými jevy ve škole.
Kondiční formy cvičení
teoretický nácvik skoku vysokého podle videa
individuální rozcvičení, strečink

kompenzační, relaxační, regenerační techniky
stres a jeho vztah ke zdraví

patologické jevy
Výzva #LonUP! (TV) viz. google učebna

výuková videa

referát, video, prezentace, podcast - patologické jevy