11.5.2020 - 22.5.2020, 8.r.

1 . 10 . 2020

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české a světové literatuře období od 2. poloviny 19. století do moderny

tvoří spisovné tvary slov a vědomě je používá ve vhodné komunikační situaci, třídí slovní druhy - gramatická a stylistická cvičení

využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů

postavení českého jazyka k dalším slovanským jazykům
autoři a díla VB, USA, ...

práce s ukázkami textů vybraných autorů
Anglický jazyk
Reaguje na jednoduché písemné sdělení, které se týká historie.
Zeptá se na základní informace, které se týkají historie.
Přečte si článek a dokáže na něj reagovat (sdělí svůj názor). Písemné odpovědi spojené s probíranými tématy - historie Anglie, způsob života.
Utvoří otázky v různých mluvnických časech.
Osobnostní a sociální výchova.
Německý jazyk
Stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení.

Zapojí se do jednoduchých rozhovorů.
•rozpoznávání známých slov a slovních spojení

•porozumění významu slov, slovních spojení a smyslu jednoduchých vět vztahujícím se k osvojovaným tématům

•odpovědi na krátká sdělení či otázky s použitím jednoduchých slovních spojení a vět
Téma: Im Restaurant und Geschäft

Gramatika: vedlejší věty a časování osobních zájmen.
Španělský jazyk
odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a podobné otázky pokládá
rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům

budoucí čas


tázací zájmena a příslovce - opakování
tvorba vět v budoucím čase, komentáře k obrázku, reakce na otázky
kontrola - překlad písně
slovní zásoba - jídlo Papu výzva
kahoot
test - budoucí čas
PT: Multikulturní výchova
Člověk a společnost
Charakterizuje vládu královny Viktorie v Anglii 19. století. parlamentarismus, vláda královny Viktorie

Anglie dnes - brexit, pandemie coronaviru.
Zná důvody, které vedly k rozpoutání občanské války v USA. sever X jih, občanská válka, osobnosti, bitvy, výsledek
Člověk a svět práce
Posoudí své možnosti při rozhodování o volbě vhodného povolání a profesní přípravy.

Orientuje se v pracovních činnostech vybraných profesí.
Matematicko fyzikální základ
Odhaduje a vypočítá objem a povrch těles
Provádí rozklad mnohočlenu na součin pomocí vzorců a vytýkáním

Při řešení úloh užívá dělitelnost v oboru přirozených čísel
Válec, koule, kužel
• (a + b)2
• (a - b)2
• a2 - b2
- vytýkání před závorku
• nejmenší společný násobek
• největší společný dělitel
• slovní úlohy s využítím dělitelnosti
Svět přírody
Rozlišuje chemické sloučeniny, pojmy užívá ve správných souvislostech.

Porovnává vlastnosti a použití vybraných prakticky významných solí, posoudí vliv významných zástupců těchto látek na životní prostředí.

Orientuje se na stupnici pH, změří reakci roztoku univerzálním indikátorovým papírkem a uvede příklady uplatňování neutralizace v praxi.

Pracuje bezpečně s vybranými dostupnými a běžně používanými látkami a hodnotí jejich rizikovost.
chemická vazba, názvosloví jednoduchých anorganických sloučenin - kyseliny a soli

vlastnosti a využití kyslíkatých a bezkyslíkatých solí


kyselost a zásaditost roztokůzásady bezpečné práce s látkami v běžném životě
KYSELINY, SOLI
- názvosloví
- vlastnosti a využití příkladů látek
učebnice Chemie - str. 70-73, 77-83

PT: Environmentální výchova, lidské aktivity a problémy životního prostředí - chemie jako pomocník i nebezpečí.

Kyselost a zásaditost roztoků, pH
- stupnice pH a její význam
- způsoby měření pH roztoků
- neutralizace a její význam v praxi
učebnice Chemie - str. 74-76

Estetická výchova
zařadí na základě individuálních schopností a získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového období. hudba v proměnách času referát k vybranému hudebnímu stylu
Tělesná výchova
Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti.

Posoudí provedení osvojované pohybové činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné příčiny.

Naplňuje ve školních podmínkách základní olympijské myšlenky - četné soupeření, pomoc handicapovaným, respekt k opačnému pohlaví, ochrana přírody ve sportu.
Sebehodnocení v dané pohybové činnosti
komunikace v TV.
historie a současnost sportu
olympismus

PT: osobnostní a sociální výchova - osobní rozvoj - psychohygiena.
Výzva #LonUP! (TV) viz. google učebna

výuková videa