7. 9. 2020 - 18. 9. 2020, 9.r.

29 . 9 . 2020

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Tvoří spisovné tvary slov - gramatická a stylistická cvičení.

Rozlišuje významové vztahy ve větě jednoduché a souvětí.

Uvádí základní literární směry a představitele předválečné a meziválečné avantgardy.

Doloží způsoby obohacování slovní zásoby, tvoření slov; přenesená pojmenování; postavení češtiny.

Tvoří vlastní umělecký text.

opakování - doplněk, doplňková věta


opakování - fin de siecle


slovanské jazyky
Anglický jazyk
Rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně.
Zeptá se na základní informace.
Porozumění konkrétním informacím v pomalu a zřetelně pronášeném jednoduchém projevu, který se vztahuje k osvojovaným tématům. Opakování slovní zásoby týkající se historie, materiálů a oblečení a mluvnických jevů – čas minulý a předpřítomný.
Zjišťování informací týkajících se běžných témat v každodenních situacích za použití slovních spojení a vět. Tvorba otázek v různých mluvnických časech.
Osobnostní a sociální výchova, komunikace - potřeba komunikace mezi lidmi různých jazyků.
Německý jazyk
Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně.
Zapojí se do jednoduchých rozhovorů.
Porozumění jednoduchým otázkám souvisejícím s osvojovanými tématy. Seznámení se s náplní předmětu, potřebnými pomůckami a ročním plánem.
Opakování učiva 8. ročníku.
Téma: Ferien und Reisen.
Vedlejší věty se spojkami "weil" a "dass".
Člověk a společnost
Orientuje se ve světě před 1. světovou válkou. svět na přelomu 19. a 20. století
Porovnává přírodní poměry a polohu České republiky v evropském a světovém kontextu. Česká republika - podnebí, geografie
Matematicko fyzikální základ
sčítá a násobí mnohočleny
provádí rozklad mnohočlenů na součin
určí v jednoduchých případech teplo přijaté či odevzdané tělesem
Určí podmínky řešitelnosti lomených výrazů
sčítání a násobení mnohočlenů
vytýkání před závorku, vzorce
teplo a teplota, přenos tepla, tepelná izolace, tepelná výměna v závislosti na hmotnosti a druhu látky
podmínky řešitelnosti
ve čtvrtek 17. 9. 2020 opakovací písemka na výrazy a teplo
Svět přírody
Orientuje se v základních vývojových stupních fylogeneze člověka. fylogeneze člověka
Estetická výchova
vysvětluje své postoje ke způsobům výtvarného vyjádření s vědomím osobní, společenské a kulturní podmíněnosti svých hodnotových soudů.

realizuje podle svých individuálních schopností a dovedností písně a skladby různých stylů a žánrů.
interpretace použitých vyjadřovacích prostředků vizuálních, hmatových (dotekových), statických, dynamických, fantazijních, symbolických, expresivních

hudební styly a žánry období od padesátých let 20. století
Chill out - psychologické působení barev a tvarů; vizuální vyjádření vybrané emoces; interpretace výtvarného díla


referáty o vybraných hudebních stylech 20. století
Tělesná výchova
Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti.

Dohodne se na spolupráci a jednoduché taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji
doplňkové sportypravidla kolektivních her, taktika hry
PT: Kooperace, kompetice (rozvoj dovedností pro spolupráci a zvládání soutěží)