5.10.2020 - 16.10.2020, 7.r.

31 . 10 . 2020

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových projevů podle komunikační situace.

Využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových projevů podle komunikační situace.


Správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě je používá ve vhodné komunikační situaci.

Rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná jejich funkci.

vypravování - vlastní textpráce s chybou, gramatickou, lexikální, syntaktickou.Větný člen, holý, rozvitý, několikanásobný, přívlastek postupně rozvíjející. Procvičování skladby věty jednoduché.
lyrika - balady K. J. Erbena, práce s textem a poslech
zadání slohové práce v GC, termín odevzdání 9. 10.


do 16.10. odevzdání 1. povinné četby na GC i osobně
Anglický jazyk
Rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace.
Vypráví jednoduchý příběh či událost ze svého každodenního života.
Převypráví jednoduchý příběh, používá různé mluvnické časy.
Budoucí časy - going to, will.
Minulý čas
Učebnice lekce 6. B, C, D.
Osobnostní a sociální výchova, komunikace - technika řeči, výraz řeči.
Německý jazyk
Odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a podobné otázky pokládá.
Rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech.
Verbální reakce na otázky, odpovídání a poskytování konkrétních informací, vyžádání konkrétních informací.
Podstatná jména s určitým a neurčitým členem v 1. a 4. pádu.
Slovesa "haben" a "sein".
Číslovky 1 až 20.
Téma: Ich und meine Familie.
Test (sk. Hm)- slovní zásoba k tématu Meine Familie, časování pravidelných sloves a základní fráze.
Španělský jazyk
odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, volného času a podobné otázky pokládá
rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a
týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu.
rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům, které se týkají práce s textem

slovesa SER a TENER


přídavná jména a jejich tvary

číslovky
- časování sloves, užití vazeb, překladové cvičení, opakovací test na tato dvě slovesa
procvičování

bingo, otázka na telefonní číslo, rozhovory
referáty - španělské svátky a oslavy
PT: Multikulturní výchova
Člověk a společnost
Porovná základní rysy západoevropské, byzantsko-slovanské a islámské kulturní oblasti.
Objasní situaci Velkomoravské říše a její postavení v evropských souvislostech.
Porovná základní rysy západoevropské, byzantsko-slovanské a islámské kulturní oblasti.
Sámova říše. Velká Morava.

Srovnává postavení světadílů, oceánů a makroregionů světa.
Přírodní a socioekonomické poměry.
Informační a komunikační technologie
Zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni informace v multimediální formě. samostatná práce v programu Prezi (Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj - kreativita)
Člověk a svět práce
Dodržuje zásady bezpečnosti, hygieny a ochrany při práci s nástroji a nářadím.

Je schopen poskytnout první pomoc při úrazu.

Sestaví podle návodu, náčrtu, plánu, jednoduchého programu daný model.
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, pracovní pomůcky.

Obecné zásady při poskytování první pomoci, první pomoc při drobných poraněních.

Tvorba modelů z různých materiálů.
Matematicko fyzikální základ
Formuluje a řeší reálnou situaci pomocí rovnic.

Zná základní fyzikální jednotky a jejich převody.

Uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí.

Předpoví, jak se změní délka či objem tělesa při dané změně jeho teploty.

slovní úlohy


zopakování a upevnění učiva z minulého školního roku

Braunův pohyb, difuse
tepelná délková roztažnost
dilatační spáry
Svět přírody
Odvodí na základě pozorování přírody závislost a přizpůsobení některých rostlin podmínkám prostředí.

Porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů.
práce s atlasem a klíčem - výtrusné rostliny
Odvodí na základě pozorování přírody závislost a přizpůsobení některých rostlin podmínkám prostředí.

stavba a funkce těla, orgánových soustav (obratlovci - ryby, obojživelníci, plazi)
poznávačka - koření
test - nahosemenné a výtrusné rostliny
postery - bezobratlí
Estetická výchova
zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase.

vysvětluje své postoje ke způsobům výtvarného vyjádření s vědomím osobní, společenské a kulturní podmíněnosti svých hodnotových soudů.

vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité vyjádření
nácvik zpěvu jednoduchých písní s doprovodem


výtvarné vyjadřovací prostředky a jejich kulturní i historická podmíněnost.


uplatňování vyjadřovacích prostředků vizuálních, hmatových (dotekových), statických, dynamických, fantazijních, symbolických, expresivních a mediálníc
HV - Prezentace nacvičených písní ve skupinách, zaměření na vhodnou intonaci a rytmus

VV - orientální město / perský koberec - práce inspirovaná uměním islámského kulturního okruhu, využití textur
Tělesná výchova
Vstupuje do organizace svého pohybového režimu v závislosti na aktuální situaci.
Vycházky do okolí školy se zařazením kompenzačních a relaxačních cviků fyzicky nenáročných.
pouze v případě příznivého počasí, nutný vhodný oděv a vhodná obuv na pobyt venku