07.09.2020 - 18.09.2020, 8.r.

18 . 9 . 2020

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
tvoří spisovné tvary slov a vědomě je používá ve vhodné komunikační situaci, třídí slovní druhy - gramatická a stylistická cvičení

rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě jednoduché (větné členy) a v souvětí (věty vedlejší)

využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových projevů podle komunikační situace

uvádí základní směry a jejich významné představitele ve světové literatuře období od konce 18. století do poloviny 19. stoletívýběr vhodných jazykových prostředků pro tvorbu útvarů prostě sdělovacích, odborných, publicistických a uměleckých

osvícenství - opakování
Anglický jazyk
Rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně.
Popíše osoby, místa a věci ze svého každodenního života.
- porozumění konkrétním informacím v pomalu a zřetelně pronášeném jednoduchém projevu, který se vztahuje k osvojovaným tématům
- popis sebe samého, dalších osob, prostředí, v němž žije, každodenních činností a potřeb a způsobu života za použití logicky provázaných vět
Osobnostní a sociální výchova, komunikace - potřeba komunikace mezi lidmi různých jazyků.
Opakování učiva ze 7. ročníku - minulé časy a vyjádření budoucnosti
Německý jazyk
Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně. reakce na jednoduché verbální pokyny učitele při práci s učebnicí, pohybu ve třídě a řešení jazykových úkolů
Opakování probraného učiva ze 7. ročníku.
Španělský jazyk
rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům

zapojí se do jednoduchých rozhovorů

rozpoznávání známých slov a slovních spojení v krátkém textu z běžného života

porozumění významu slov, slovních spojení a jednoduchých vět
Témata Mi familia, Mi amigo, Animales , Objetos en la clase y en la casa - užití předložek místa a slovesa ESTAR, SER, TENER.Opakování časování pravidelných sloves. - upevnění učiva 2. pololetí 7. ročníku
Člověk a společnost
vysvětlí podstatné ekonomické, sociální, politické a kulturní změny ve vybraných zemích a u nás, které charakterizují modernizaci společnosti. hospodářské, společenské a kulturní změny 18. století Opakování probraného učiva ze 7. ročníku.
- nástup Habsburků na český trůn
- vláda Rudolfa II.
- baroko v českých zemích
- Třicetiletá válka
Člověk a svět práce
Uvede příklady dávek a příspěvků, které ze státního rozpočtu získávají občané.
státní rozpočet, dávky a příspěvky, sociální politika státu, zdroje příjmů
Matematicko fyzikální základ
provádí početní operace v oboru racionálních čísel
řeší reálné situace pomocí rovnic
jednoduché problémy, v nichž využívá matematický aparát v oboru racionálních čísel
řeší aplikační úlohy s procenty
opakování zlomky, rovnice, procenta, torjčlenka, slovní úlohy.
Svět přírody
Objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik a trvání života.

Rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní sféry, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost.

fyzickogeografická sféra - pomocník i rizikový faktor

fyzickogeografická sféra

Estetická výchova
obměňuje různé vlastnosti prvků výtvarného vyjádření a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků.

využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách.
sledování změny efektu výtvarného díla při obměňování vlastností linií, tvarů, textury, objemu a barevné kvality

hudební aktivity
Já-já-já - trojí autoportrét/portrét s využitím různých vyjadřovach prostředků a technik
Tělesná výchova
Osvojované pohybové dovednosti tvořivě aplikuje v košíkové a zařazovaných doplňkových sportech.

Samostatně se připraví před pohybovou činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností.

Vysvětlí na příkladech přímé souvislosti mezi tělesným, duševním a sociálním zdravím.

Vysvětlí vztah mezi uspokojováním základních potřeb a hodnotou zdraví.
doplňkové sportyindividuální rozcvičení, strečink, kompenzace po ukončení hodiny


tělesná a duševní hygiena

základní lidské potřeby a jejich hierarchie složky zdraví a jejich interakce
PT: Kooperace, kompetice (rozvoj dovedností pro spolupráci a zvládání soutěží)