21.9.2020 - 2.10.2020, 6.r.

28 . 10 . 2020

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
využívá základy studijního čtení – vyhledá klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří otázky a stručné poznámky.

Rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci.

Správně třídí slovní druhy.

Používá správné tvary slov v písemném projevu.
výpisky, práce s textem - klíčová slova
lyrika, epika, drama


Určování slovních druhů.

Skloňování podstatných jmen, pravopis koncovek podst. jmen.
na 2.10. zadán dú - výpisky
výpisky z film. dokumentu

Anglický jazyk
Žák rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace. - porozumění obsahu krátkého a jednoduchého textu týkajícího se každodenních témat (vybere, přiřadí, ukáže, doplní znak/obrázek/text) Průřezové téma: Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Evropa a svět nás zajímá – reálie anglicky mluvících zemí.
Téma - Animals
V učebnici lekce 2A
Člověk a společnost
orientuje se na časové ose a v historické mapě, řadí hlavní historické epochy v chronologickém sledu
posoudí vliv osobních vlastností na dosahování individuálních i společných cílů
objasní význam vůle při dosahování cílů a překonávání překážek
popíše památky, které jsou součástí kulturního dědictví

letopočty, časová osa


rodokmen RodinyDen české státnosti - kdo byl a kdy žil sv. Václav, co je Palladium


test na periodizaci dějin a určování letopočtů - 2.10.

ústní prezentace práce, zhodnocení práce, diskuse----co je příčinou změny, kdy k ní dochází

práce s film. dokumentem - výpisky (propojení s ČJ)
Informační a komunikační technologie
Žák pracuje v prostředí Google Classroom. Žák ovládá práci s textovým editorem. prostředí Google Classroom komunikace, Meet, adresář v e-mailu, kalendář opakování zpracování textu v textovém editoru, formát písma, odstavce, odrážky a číslování, práce s grafickými objekty v textovém editoru
Člověk a svět práce
Provádí jednoduché práce s technickými materiály a dodržuje technologickou kázeň.
Dodržuje obecné zásady bezpečnosti a hygieny při práci i zásady bezpečnosti a ochrany při práci s nástroji a nářadím;
Příprava jednoduchého náčrtu na výrobu hrací kostky. Základní opracování polotovaru (hranolu) - řezání - výroba hrací kostky;
Matematicko fyzikální základ
Znázorní desetinná čísla na číselné ose
Provádí početní operace v oboru celých čísel.
Změří vhodně zvolenými měřidly některé důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa.
opakování desetinných čísel - příprava na převody jednotek
Opakování sčítání a odčítání celých čísel. Násobení celých čísel - pravidla.
Zkoumání a porovnávání společných a různých vlastností látek a těles
Svět přírody
Porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů.

Rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do hlavních taxonomických skupin.
stavba a funkce těla, orgánových soustav (ptáci)


rozeznání a systematické zařazení běžných druhů živočichů do taxonomických skupin, práce s atlasem (ptáci)
Estetická výchova
Uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu i při mluvním projevu v běžném životě.

Vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků výtvarného vyjádření a jejich vztahů.
Zpěv s hudebním doprovodem.linie, tvary, textury, objemy, podobnost, kontrast, rytmus, světlostní a barevné kvality
Naplňováno v předchozím týdnu na adapt. kurzu.
Tělesná výchova
Osvojované pohybové dovednosti tvořivě aplikuje ve vybíjené a zařazovaných doplňkových sportech.

Rozumí osvojovanému názvosloví na úrovni cvičence.

Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti - turistika a pobyt v přírodě.
Průpravné pohybové a míčové hry.

Průpravná cvičení v přehazované.

Doplňkové sporty.
Adaptační kurz.