5. 10. 2020 - 16. 10. 2020, 6.r.

23 . 10 . 2020

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
využívá základy studijního čtení – vyhledá klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří otázky a stručné poznámky
s oporou o text přednese referát
uspořádá v textu informace s ohledem na jeho účel, vytvoří souvislý text s dodržováním pravidel mezivětného navazování.
správně třídí slovní druhy.
rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné představitele na základě četby a dosavadní znalosti literární teorie a historie.

tvorba výpisků


referát v ČS a jiných předmětech

adresa, psaní dopisupodstatná jména
literární druhy, jejich specifika a představitelé
- kontrola zadaná práce, výpisky ve dvojici, klíčová slova a na jejich základě prezentace tématu
- ústní prezentace, na co se zaměřit a čeho se vyvarovat
Anglický jazyk
Napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat.

Žák popíše osoby, místa a věci ze svého každodenního života.
• psaní krátkých jednoduchých popisů zvířat a prostředí, v němž žijí, za použití vět propojených základními spojkami
• popis zvířat a prostředí v němž žijí, za použití jednoduchých vět
Zvířata; Popis zvířat pomocí přítomných časů (přítomný čas průběhový a prostý).
V učebnici lekce 2A/B
Člověk a společnost
charakterizuje život pravěkých sběračů a lovců, jejich materiální a duchovní kulturu

Objasní potřebu tolerance ve společnosti


vznik a vývoj člověka, lidská společnost v pravěku (matriarchát, patriarchát) -paleolit, mezolit. Umění pravěku - jeskynní malby, sošky, symbolika

PL Pravěk, vývojová stádia člověka - homo erectus a homo sapiens, doba ledová - referáty, doba kamenná - paleolit, mezolit.
- opakování - test A 12.10. C 13.10, B 14.10.
Archeologie. Významná naleziště- práce s tablety
Referáty.
- naslouchání, jak reagovat v určitých situacích
Informační a komunikační technologie
Žák pracuje v textovém editoru a uplatňuje základní estetická a typografická pravidla pro práci s textem a obrazem. tvorba tabulek v textovém editoru, práce v alternativním textovém editoru, typografická pravidla, řezy písem, umístění prvků na stránce Veškeré pokyny, úkoly atd. jsou dostupné v Google Classroom a žák je povinen pravidelně sledovat tuto on-line učebnu.
Člověk a svět práce
Provádí jednoduché práce s technickými materiály a dodržuje technologickou kázeň.
Dodržuje obecné zásady bezpečnosti a hygieny při práci i zásady bezpečnosti a ochrany při práci s nástroji a nářadím.
Práce s jednoduchým náčrtem na výrobu hrací kostky – dokončení.
Základní opracování polotovaru (hranolu) - řezání – výroba hrací kostky a další povrchová úprava – pilování a broušení smirkovým papírem.
Matematicko fyzikální základ
Provádí početní operace v oboru celých čísel.
Znázorní desetinná čísla na číselné ose.
Změří vhodně zvolenými měřidly některé důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa.
Analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje konkrétní situace, v nichž využívá matematický aparát v oboru celých čísel.
Násobení a dělení desetinných čísel. Přednosti matematických operací
Opakování desetinných čísel - příprava na převody jednotek
Porovnávání desetinných čísel
zkoumání a porovnávání společných a různých vlastností látek a těles
Slovní úlohy z běžného života.
Svět přírody
Rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do hlavních taxonomických skupin.

Uvede příklady vlivu prostředí na utváření organismů.

Odvodí na základě pozorování základní projevy chování živočichů v přírodě, na příkladech objasní jejich způsob života a přizpůsobení danému prostředí.

Vesmír - srovnává podstatné vlastnosti Země s ostatními tělesy sluneční soustavy.
Zhodnotí postavení Země ve vesmíru.
Rozeznání a systematické zařazení běžných druhů živočichů do taxonomických skupin, práce s atlasem (ptáci).


Adaptace organismů k různým podmínkám prostředí (ptáci).

Projevy chování živočichů (ptáků), adaptace živočichů k různým podmínkám prostředí.

vlastnosti Země v porovnání s dalšími tělesy naší sluneční soustavy

poloha Země ve vesmíru
Estetická výchova
vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků výtvarného vyjádření a jejich vztahů.
vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků výtvarného vyjádření a jejich vztahů.
využití základních výtvarných technik (tužka, tuš, vodové a temperové barvy)


linie, tvary, textury, objemy, podobnost, kontrast, rytmus, světlostní a barevné kvality
dokončování kontrastu malby lesa + práce na atlasu ptactva
Tělesná výchova
Osvojované pohybové dovednosti tvořivě aplikuje ve vybíjené a zařazovaných doplňkových sportech.

Rozumí osvojovanému názvosloví na úrovni cvičence.
Průpravné pohybové a míčové hry.

Průpravná cvičení v přehazované.