5. 10. 2020 - 16. 10. 2020, 8.r.

31 . 10 . 2020

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova

v písemném projevu používá správné tvary běžně užívaných cizích slov

tvoří spisovné tvary slov a vědomě je používá ve vhodné komunikační situaci, třídí slovní druhy

využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů

uvádí základní směry a jejich významné představitele ve světové literatuře období od konce 18. století do poloviny 19. století
tvoří správné tvary cizích slov, přiřazuje ke vzorům (génius, idea, drama, datum, muzeum)gramatická a stylistická cvičení


Práce s textem
tvorba vlastní básně
preromantismus (Faust)PT: osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj, kreativity
Anglický jazyk
Reaguje na jednoduché písemné sdělení.
Rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či konverzace týkající se osvojovaných témat.


- písemné odpovědi s použitím jednoduchých slovních spojení a vět na krátké sdělení či otázky, které se týkají jeho samotného, dalších osob, prostředí v němž žije, každodenních činností a potřeb a způsobu života
- porozumění obsahu krátkého jednoduchého projevu zřetelně pronášeného jednou či více osobami, který se vztahuje k osvojovaným tématům (vybere, přiřadí, doplní obrázek nebo text)
Reálie Velké Británie a Londýna
Německý jazyk
Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně. reakce na jednoduché verbální pokyny učitele při práci s učebnicí, pohybu ve třídě a řešení jazykových úkolů Souhrnné opakování učiva ze 7. ročníku (témata: Die Schule, Essen und Trinken; gramatika)
Španělský jazyk
rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k dispozici vizuální oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci
rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům
zapojí se do jednoduchých rozhovorů


texty ke španělským svátkům a jiným oslavám


opakování pravidelných sloves

určování času
- referáty
PT: Multikulturní výchova


tvorba vět k různým tématům, opakovací test
domluva schůzky
Člověk a společnost
Vysvětlí podstatné ekonomické, sociální, politické a kulturní změny ve vybraných zemích a u nás, které charakterizují modernizaci společnosti. hospodářské, společenské a kulturní změny 18. století (Průmyslová revoluce a její společenský dopad) Opakování:
Baroko + Marie Terezie a její reformy
Rozlišuje a porovnává úkoly orgánů právní ochrany občanů, uvede příklady jejich činnosti a spolupráce při postihování trestných činů. ochrana práv občanů Tereziánsko-josefínská soudní reforma -trestní zákoník 18. století vs současnost.

Člověk a svět práce
Uvede příklady dávek a příspěvků, které ze státního rozpočtu získávají občané.

Využije profesní informace a poradenské služby pro výběr vhodného vzdělávání.
dávky sociálního zabezpečení


orientace v inzertní části médií, úřad práce, seznámení se s konkrétními profesemi
Matematicko fyzikální základ
Ve výpočtech užívá druhou mocninu a odmocninu.
Využívá vztah mezi rychlostí dráhou a časem
Zdůvodňuje a využívá polohové vlastnosti kružnic
Druhá mocnina a odmocnina
závěrečné shrnutí tématu
vzájemná poloha kružnic a kružnice a přímky, Tečna, sečna, kružnice s jedním společným bodem.
Svět přírody
Rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších geologických dějů, včetně geologického oběhu hornin i oběhu vody.

Rozliší různé druhy vody a uvede příklady jejich výskytu a použití.

Uvede příklady znečišťování vody a vzduchu v pracovním prostředí a domácnosti, navrhne nejvhodnější preventivní opatření a způsoby likvidace znečištění.

eroze, vnitřní síly utvářející zemský povrch; oběh vody a hornin


destilovaná, pitná a odpadní voda
výroba pitné vody, čistota vody

čistota vody, čistota a složení ovzduší, ozonová vrstva
Estetická výchova
využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách.

obměňuje různé vlastnosti prvků výtvarného vyjádření a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků.

vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků výtvarného vyjádření a jejich vztahů
hudební aktivity


sledování změny efektu výtvarného díla při obměňování vlastností linií, tvarů, textury, objemu a barevné kvality


linie, tvary, textury, objemy, podobnost, kontrast, rytmus, světlostní a barevné kvality
HV - vymýšlení vlastního textu k vybrané písni a jejich prezentace

VV - trojí zpracování autoportrétu - dokončení;
Tělesná výchova
Samostatně využívá kompenzační a relaxační techniky a sociální dovednosti k regeneraci organismu v závislosti na aktuální situaci.

Žák vysvětlí vztah mezi uspokojováním základních lidských potřeb a hodnotou zdraví.
vycházky do okolí školy se zařazením kompenzačních a relaxačních cviků fyzicky nenáročných


základní lidské potřeby a jejich hierarchie, složky zdraví a jejich interakce
pouze v případě příznivého počasí, nutný vhodný oděv a vhodná obuv na pobyt venku