7. 12. 2020 - 18. 12. 2020, 9.r.

23 . 1 . 2021

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci.

Uvádí základní literární směry a představitele předválečné a meziválečné avantgardy.

Využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů.

Uceleně reprodukuje přečtený text, odborný i umělecký, jednoduše popisuje strukturu a jazyk odborného a literárního díla a vlastními slovy interpretuje jeho smysl.

Rozliší vztahy ve větě jednoduché a souvětí

neohebné slovní druhy


meziválečná literatura


opakování větných členů, druh vedlejších a poměrů mezi větami hlavními
test


tvoří video/audio záznam o přečtené knize
Anglický jazyk
Adekvátně reaguje v běžných formálních i neformálních situacích.
Popíše osoby, místa a věci ze svého každodenního života.
Zapojování se pomocí slovních spojení a vět do krátkého, jasně strukturovaného rozhovoru, který se týká jeho samotného, dalších osob, prostředí, v němž žije, každodenních činností a potřeb a způsobu života, je-li mu partner v komunikaci ochoten v případě nutnosti pomoci.
Popis vánočních tradic a zvyků v různých zemích.
Osobnostní a sociální výchova, komunikace - potřeba komunikace mezi lidmi různých jazyků.
Lidské tělo, zdraví a nemoci - rozšíření slovní zásoby, popis prostředí.
Německý jazyk
Rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům.
Napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat.
Rozpoznávání známých slov a slovních spojení v krátkém textu z běžného života.
Porozumění významu slov, slovním spojení a jednoduchým větám.
Psaní slov, jednoduchých slovních spojení a vět týkajících se jeho osoby, rodiny přátel a každodenních činností.

Stupňování přídavných jmen.
Zvratná slovesa.
Témata: Mein Zimmer, Mein Haus, Wohnen-Anzeige.
Kultur in dem tschechischen und deutschsprachigen Raum - Advent, Weihnachten.
14.12. test - sk. pí uč. Hamerníkové
Španělský jazyk
Rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům PT: Osobnostní a sociální výchova - sociální rozvoj – Komunikace. porozumění jednoduchým nápisům, popisům, instrukcím, pokynům, příkazům, zákazům užívaných v každodenním životě Orientace při nákupech - sloveso CONTAR, VALER. Nápisy - sleva, výprodej aj. Procvičování vazby ESTAR + gerundium (přítomný čas průběhový).
Rozhovory v obchodě, konverzace v obchodě.
Člověk a společnost
Objasňuje vývoj komunistické vlády v Rusku a jejich hospodářskou krizi. komunismus v Rusku
nová ekonomická politika
Lenin a jeho nástupce Stalin
Chápe důvody a důsledky světové hospodářské krize. Černý čtvrtek/ pátek

nezaměstnanost, devalvace

základní ekonomické pojmy
Člověk a jeho svět
Objasňuje právní úkony v manželství. manželství, registrované partnerství
Matematicko fyzikální základ
Změří elektrický proud a napětí.
Využívá Ohmův zákon pro část obvodu při řešení praktických problémů.
Řeší polohové a nepolohové konstrukční úlohy.
Formuluje a řeší reálnou situaci pomocí rovnic.
měření elektrického napětí a proudu
Ohmův zákon

konstrukční úlohy využívající pojmu množina bodů daných vlastností
úlohy o pohybu ("potkávací", "doháněcí")
Svět přírody
Zhodnotí užívání fosilních paliv a vyráběných paliv jako zdrojů energie a uvede příklady produktů průmyslového zpracování ropy.

Rozliší vybrané deriváty uhlovodíků, uvede jejich zdroje, vlastnosti a použití.paliva - uhlí, ropa, zemní plyn, průmyslově vyráběná palivav praxi významné alkoholy a fenoly, halogenderiváty, karbonylové sloučeniny, karboxylové kyseliny
Estetická výchova
užívá vizuálně obrazná vyjádření k zaznamenání zkušeností získaných smysly nebo podnětů z představ a fantazie.

Vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků výtvarného vyjádření a jejich vztahů. Využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách.
akční malba Parafráze vybraného realistického obrazu v intencích jednoho ze uměleckých směrů 1.pol.20.století
Tělesná výchova
Samostatně využívá kompenzační a relaxační techniky a sociální dovednosti k regeneraci organismu v závislosti na aktuální situaci.
dobrovolná účast a plnění úkolů v LONUP! výzvě výzvu naleznete v google classroom