15.3.2021 - 26.3.2021, 9.r.

16 . 4 . 2021

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Uvádí základní literární směry a představitele literatury fašistické okupace.

Uceleně reprodukuje přečtený text, odborný i umělecký, jednoduše popisuje strukturu a jazyk odborného a literárního díla a vlastními slovy interpretuje jeho smysl.


Správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci.

Rozlišuje a pojmenovává vztahy v souvětí
literatura reflektující 2. světovou válku

pravopisná cvičení - přídavná jménaDruhy vět vedlejších, poměry mezi větami hlavními
práce ve skupinách


Práce s textem - ukázka přijímacích úloh
Anglický jazyk
Žák adekvátně reaguje v běžných formálních i neformálních situacích.
Zeptá se na základní informace.
Poskytování informací týkajících se běžných témat v každodenních situacích za použití slovních spojení a vět.
Zjišťování informací týkajících se běžných témat v každodenních situacích.
Osobnostní a sociální výchova, komunikace - potřeba komunikace mezi lidmi různých jazyků.
Project lekce 4
Německý jazyk
Odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a podobné otázky pokládá.
Rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu.
Reakce pomocí slov, jednoduchých slovních spojení a vět na otázky týkající se žáka, členů jeho rodiny a kamarádů.
Otázky a poskytnutí konkrétních informací, které se vztahují k osvojovaným tématům.
Rozpoznávání známých slov a slovních spojení.
Porozumění významu slov, slovním spojením a smyslu jednoduchých vět, vztahujících se k osvojovaným tématům.
Minulý čas sloves- perfektum vybraných nepravidelných sloves.
Téma: Gesundheit und Sport.
Španělský jazyk
Rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu PT: Multikulturní výchova - Multikulturalita. rozpoznávání známých slov a slovních spojení

porozumění významu slov, slovních spojení a smyslu jednoduchých vět, vztahujících se k osvojovaným tématům
Slovní zásoba - potraviny, slovesa spojená s vařením, pečením, přípravou jídla. Práce na receptech.
Člověk a společnost
Zná důvody rozpoutání druhé světové války a popisuje její průběh v letech 1939-1941. agresor druhé světové války
Hitlerův útok na Polsko, Francii a letecká bitva o Británii
Člověk a jeho svět
Ví, kdo je to spotřebitel a zná jeho práva. spotřebitel
spotřebitelská práva
Matematicko fyzikální základ
Zhodnotí výhody a nevýhody využívání různých energetických zdrojů z hlediska vlivu na životní prostředí.Sčítá a odečítá lomené výrazy.

Užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a problémů.

energetické zdroje, alternativní a tradiční zdroje, výroba elektrické energie (Environmentální výchova, Lidské aktivity a problémy životního prostředí - vliv na životní prostředí, odpady.)- shrnutí
sčítání a odečítání lomených výrazů - zatím bez neznámé ve jmenovateli
procvičování jednotlivých typů úloh a cvičení
Svět přírody
Určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich vztahy. (trávicí soustava)

Uvede příklady zdrojů bílkovin, tuků, sacharidů a vitamínů.

Orientuje se ve výchozích látkách a produktech biochemického zpracování, především bílkovin, tuků a sacharidů.

Dává do souvislostí složení stravy a způsob stravování s rozvojem civilizačních nemocí a v rámci svých možností uplatňuje zdravé stravovací návyky.

Projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu.stavba, funkce a význam orgánů, orgánových soustav - trávící soustava

zdroje složek potravy člověka

zdroje, vlastnosti a příklady funkcí cukrů, tuků, bílkovin a vitaminů v lidském těle

základní složky stravy, energetická hodnotapravidla zdravého životního stylu

Příprava a prezentace samostatných prací - způsoby výživy člověka, nejčastější diety, typy jídelníčku
Estetická výchova
zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase.

dokáže ocenit kvalitní vokální projev druhého.
deklamace, jednohlasý a vícehlasý zpěv

reflexe vokálního projevu
Dobrovolný úkol: zpěv vybrané písně v jednohlase nebo vícehlase a poskytnutí zpětné vazby spolužákovi

Hitparáda vybraných písní na PADLETU
Tělesná výchova
Usiluje a zlepšení své tělesné zdatnosti.

Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti.
Vzdělávací videa z oblasti sportu.

Dobrovolná domácí cvičení a outdoorové aktivity.

Protahování, posilování, aerobní aktivity, kompenzační a mobilizační cvičení.

Zdravý životní styl.
online cvičení v učebně
online cvičení s pedagogem