22.5.2017 - 2.6.2107, 9.r.

17 . 12 . 2018

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české a světové literatuře období 70. let - 80. let 20. století.

rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, svůj názor doloží argumenty.

odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení.

rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a komunikační záměr partnera v hovoru.

porovnává různá ztvárnění téhož námětu v literárním, dramatickém a filmovém zpracování.

v připraveném i improvizovaném mluveném projevu vhodně užívá verbálních, nonverbálních i paralingválních prostředků řeči.
• přehled a ukázky světové a české literatury 70. a 80. let 20. století

• kánon umělecké literatury, literární brak, argumentace

• subjektivní a objektivní sdělení, formování názoru, konfrontace názorů různých příjemců sdělení

• znaky subjektivního a objektivního sdělení

• recenze, kritika, tvorba „na motivy", autorská poetika filmového a divadelního tvůrce, československé (české) Oscarové filmy

• tempo, melodičnost, hlasitost projevu, mimika, gesta a jejich účinek
Mediální výchova, kritické čtení a vnímání mediálního sdělení - pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě, rozlišování zábavních prvků ve sdělení, hodnotící prvky ve sdělení, rozdíly mezi informativním, zábavním a reklamním sdělením, chápání podstaty mediálního sdělení, identifikování základních orientačních prvků v textu.
Anglický jazyk
Vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních autentických materiálech.
Vyhledávání konkrétních informací (např. o prostředí, v němž žije, každodenních činnostech a potřebách, osobách ve svém okolí, způsobu života) v jednoduchém textu. Multikulturní výchova, Multikulturalita - komunikace s lidmi z jiných zemí, specifické rysy jazyků a jejich rovnocennost.

Opakování a prohlubování slovní zásoby a gramatických jevů dle individuálních potřeb jednotlivých skupin.
Německý jazyk
Rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících se každodenních témat.
Zapojí se do jednoduchých rozhovorů.
Základní zdvořilostní obraty.
Jednoduché rozhovory, otázky na konkrétní informace.
Opakování dosud probrané gramatiky a tématických celků.
Promítání filmu Der Untergang.
Španělský jazyk
Rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům. rozpoznávání známých slov a slovních spojení v krátkém textu z běžného života

porozumění významu slov, slovních spojení a jednoduchých vět
Opakování probraného učiva
Prokáže základní orientaci v problémech současného světa.

Uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků.
aktuální problémy světa, ČR


·   současnost je výsledkem toho, co se odehrálo v minulosti.

·   dějiny nám umožňují vyvarovat se některých chyb.

současnost se v budoucnosti stane minulostí.
Člověk a svět práce
Prokáže v modelových situacích schopnost prezentace své osoby při vstupu na trh práce.
Matematicko fyzikální základ
Ověřování znalostí v rámci výběrového celoplošného testování ČŠI - obor matematika a obor fyzika
Zná základy technického kreslení a zobrazování.
Základy promítání a technického kreslení
Druhy čar
Nárys, půdorys a bokorys.
Svět přírody
Uvede příklady dědičnosti v praktickém životě.
podstata dědičnosti, přenos genetické informace
Estetická výchova
Realizuje podle svých individuálních schopností a dovedností písně a skladby různých stylů a žánrů. • hudební styly a žánry období od padesátých let 20. století
Tělesná výchova
Osvojované pohybové dovednosti tvořivě aplikuje v košíkové a zařazovaných doplňkových sportech.


Aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem.
doplňkové sporty
kondiční cvičení