25.9.2017 - 6.10.2017, 4.r.

22 . 2 . 2020

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Používáš ve slovech správné koncovky. Správně píšeš slova se skupinami bě/bje, vě/vje, pě a slova se zdvojenými souhláskami. (rozlišuje ve slově kořen, předponovou a příponovou část a koncovku)

Píšeš správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách. (píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách)

Rozlišíš komiks, bajku, poezii, příběh s dětským hrdinou a naučnou literaturu. (rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů
opakování - kořen, předpona, přípona, skupiny bě/bje, vě/vje, pě

vyjmenovaná slova a slova k nim příbuzná

komiks
Anglický jazyk
Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností.Vyplní osobní údaje do formuláře.
Rozpoznávání známých slov a slovních spojení v pomalém a zřetelném projevu, který se vztahuje k osvojovaným tématům.


Doplňování informací číselné i nečíselné povahy (např. číslice, slova, slovní spojení), které se týkají jeho osoby, rodiny a kamarádů, zvířat nebo předmětů, které ho bezprostředně obklopují, a činností které běžně vykonává.
Základní pokyny při hodinách, slovní zásoba - Ve třídě.Opakování a rozšíření znalostí číslovek - poslechová cvičení.
Člověk a jeho svět
Orientuješ se v historii českého státu. (rozeznává současné a minulé a orientuje se v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší vlasti s využitím regionálních specifik)

Plánuješ účelně svůj čas. (účelně plánuje svůj čas pro učení, práci, zábavu a odpočinek podle vlastních potřeb s ohledem na oprávněné nároky jiných osob)

Uplatňuješ ohleduplné chování k druhému pohlaví. (uplatňuje ohleduplné chování k druhému pohlaví a orientuje se v bezpečných způsobech sexuálního chování mezi chlapci a děvčaty v daném věku)

Vysvětlíš funkci ekosystémů. (zkoumá základní společenstva ve vybraných lokalitách regionů)

Využíváš základní standardní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie.

Při vyhledávání informací na internetu používáš jednoduché a vhodné cesty.
Keltové

denní režim - plánování, uspořádání času

základy sexuální výchovy, partnerství, rodičovství - rodina a partnerství, biologické a psychické změny v dospívání

přírodní společenstva - les, louka, rybník

ovládání počítače
popis součástí
orientace na klávesnici

práce se školní www prezentací a dalšími prezentacemi
Dělíš se zbytkem. Sčítáš a odčítáš do milionu. Násobíš dvojciferným a trojciferným číslem. Dělíš jednociferným číslem. (provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel)

Narýsuješ kruh, kružnici, čtverec a obdélník. (narýsuje a znázorní základní rovinné útvary (čtverec, obdélník, trojúhelník a kružnici); užívá jednoduché konstrukce)

Průběžně naplňované výstupy viz roční plán.
násobení jednociferného a dvojciferného čísla

rýsování kruhu a kružnice průměr a poloměr
Kultura ducha a těla
Volíš vhodné pracovní pomůcky. (volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní vzhledem k použitému materiálu)

Hraješ na různé nástroje. (na základě svých hudebních schopností a dovedností využívá jednoduché popřípadě složitější nástroje k doprovodné hře)

Kombinuješ různé výtvarné techniky. (osobitost svého vnímání uplatňuje v přístupu k realitě, k tvorbě a interpretaci výtvarného vyjádření; pro vyjádření nových i neobvyklých pocitů a prožitků svobodně volí a kombinuje prostředky (včetně prostředků a postupů současného výtvarného umění)

Vhodně reaguješ na doporučení vedoucí k vlastnímu zlepšení. (reaguje na pokyny k vlastnímu provedení pohybové činnosti)

Dodržuješ pravidla bezpečného chování při sportu. (uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování v běžném sportovním prostředí)
přehled běžného pracovního nářadí a jeho použití

hra na jednoduché hudební nástroje (melodické či rytmické)

netradiční kombinace výtvarných technik, spontánní a volná tvorba

komunikace v TV (základní tělocvičné názvosloví, smluvené povely a signály).

hygiena a bezpečnost pohybových činností a cvičebního prostředí