Maskot školy - Sova velká

Základní škola, Praha 2, Londýnská 34

Dekorativní prvek - budova školy

Článek

Poděkování

Končí další školní rok, nastal čas prázdnin. Byl to školní rok, který opět přinesl nové výzvy, ať v podobě zvládání karantén vyhlašovaných v souvislosti se šířením nemoci COVID19 nebo při zřizování adaptační skupiny pro děti - uprchlíky z Ukrajiny. Zvládli jsme též zorganizovat tři sbírky na pomoc Ukrajině.  Přes výše uvedené se podařilo školní rok zvládnout se ctí. Učitelé naplánovali a zrealizovali ročníkové projekty, proběhly zotavovací pobyty, lyžařsko-snowboardové kurzy i zahraniční pobyty žáků. I letošní deváťáci předvedli, že na naší škole dochází k smysluplnému rozvíjení kompetencí žáků, protože jejich práce, resp. prezentace v rámci projektu Malá maturita byly opravdu na vysoké úrovni. Ocenění naší práce se nám dostalo od inspektorů ČŠI v rámci zprávy z komplexní inspekce, od mezinárodních návštěv, např. zástupců Evropské komise, či učitelů ze zahraničí, ale i od návštěv mnoha českých kolegů. Úspěšně byl dokončen také projekt Erasmus+ a řada akcí, například Běh pro Pamět národa. Co je však nejdůležitější. Naši žáci většinově uspěli v rámci přijímacího řízení na střední školy a v rámci srovnávacích testů realizovaných ve 4., 5. a 8. ročníku, byly jejich výsledky opět vysoko nad průměrem. Vše, co jsem výše uvedl, by nebylo možné bez obrovského nasazení velké většiny kolegyň a kolegů, bez motivace našich žáků a podpory rodičů. Všem moc děkuji za jejich nasazení, přeji Vám pohodové prožití letních prázdnin a těším se na shledání s některými z Vás na školním táboře, s některými na výjezdu budoucích prvňáčků a se všemi při zahájení školního roku 2022/2023.

Martin Ševčík

ředitel školy

Velmi důležité zprávy

Červnové setkání budoucích prvňáků

Dne 8. 6. od 16 hodin proběhne opět pro všechny děti i jejich rodiče setkání. Děti budou ve třídách pracovat s paní učitelkami a rodiče se sejdou v jídelně. Mimo jiné budou představeny třídní učitelky budoucích prvních tříd. Těší se na setkání tým Londýnské.

Poděkování za dílnu pro rodiče

Byť s několika denním odstupem chci moc poděkovat paní Slussareff za vedení, podle ohlasů smysluplné dílny pro rodiče "Digitální technologie a jejich využívání dětmi". Za organizační pomoc patří poděkování paní Drtilové.

Hledáme posilu pedagogického sboru - vychovatel ŠD

Od září hledáme z důvodu rozšíření kapacity školní družiny vychovatele s pracovní dobou denně 12:40 - 17:00 na 74% úvazek, resp. 13:40 - 17:00 na 60%  s odměňováním v 9. platové třídě dle délky praxe. V případě zájmu nás kontaktujte na tel.: 775 362 392 nebo e-mailem sevcik@londynska.cz.  

Kapacita školy pro školní rok 2023/2024

Vážení rodiče, bohužel i pro školní rok 2023/2024 naděje na přestup dětí na naší školu je nulová. Důvodem je, že aktuálně evidujeme cca 200 zájemců, a je jisté, že nemůže dojít k naplnění očekávání všech. Na jednu stranu nás těší velký zájem o systém vzdělávání, který s kolegy uplatňujeme v naší škole, na druhou stranu nás mrzí, že nejsme schopni pomoci. S prosbou o pochopení Martin Ševčík

Finanční úlevy ve školství MHMP

Ilustrační obrázek článku - Finanční úlevy ve školství MHMP
Dobrý den, nejen formou Puštíka, ale i z prostředků MHMP lze požádat o finanční pomoc, pokud je Vaše rodina v těžké finanční situaci, viz příloha. Lze žádat o příspěvek na úplatu za školní družinu nebo o příspěvek z fondu solidarity. Jediné co není možné, je požádat z prostředků MHMP o platbu stravného, to je nutno i nadále řešit přes Nadační fond Puštík. Důvodem je, že není řešeno poskytnutí pomoci přes právnické osoby, ale výhradně přes přís...

Nabídka finanční pomoci

Dobrý den, vzhledem k velkému zdražení obědů, školních potřeb, některých kroužků, zotavovacích pobytů ... oslovuji Vás rodiče, abyste se nestyděli, pokud jste se dostali do finančních obtíží a využili bezúročné půjčky, či daru z našeho nadačního fondu Puštík. V případě potřeby kontaktujte přímo mne na reditel@londynska.cz Smyslem založení fondu byla právě možnost pomoci komukoliv z naší Londýnské, kdo se dostane do finanční nouze a nemá prost...