Maskot školy - Sova velká

Základní škola, Praha 2, Londýnská 34

Dekorativní prvek - budova školy

Plán výuky ročníku

Plán výuky pro 4. ročník od 16.01.2023 do 27.01.2023

Předmět Výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura Určíš slovní druhy. Píšeš i/y v koncovkách podstatných jmen, určíš pád, číslo, rod a vzor. U sloves určíš osobu, číslo, čas a způsob. (určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu) Používáš ve slovech správné koncovky. (rozlišuje ve slově kořen, předponovou a příponovou část a koncovku) Píšeš správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách. (píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách) Rozlišíš komiks, bajku, poezii, příběh s dětským hrdinou a naučnou literaturu. (rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů) Poznáš rým, verš a sloku. (při jednoduchém rozboru literárních textů používá elementární literární pojmy) Sestavíš osnovu vyprávění. (sestaví osnovu vyprávění a posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení) Čteš s porozuměním. (čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas) Vybereš a zaznamenáš podstatné informace. (rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné informace zaznamenává) Převyprávíš a zapamatuješ si získané informace. (reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta) Vyjadřuješ své dojmy z četby a zaznamenáváš je. (vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je) Zvládneš mluvit spisovně. (rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji užívá podle komunikační situace) slovní druhy a jejich třídění podstatná jména (pád, číslo, rod, vzor) slovesa (osoba, číslo, čas) koncovky ohebných slov vyjmenovaná slova a slova k nim příbuzná komiks, bajka, poezie literární pojmy vnímání podrobností ve sdělení a posuzování jejich významu v celku posouzení úplnosti x neúplnosti daného slohového útvaru uvědomělé plynulé čtení uměleckých, populárních a naukových textů s důrazem na upevňování čtenářských dovedností a návyků tiché čtení s porozuměním práce s textem (posouzení pravdivosti resp. nepravdivosti daného tvrzení, vyhledání odpovědi na zadanou otázku, vybrání vhodného nadpisu, vystihnutí hlavní myšlenky, posouzení zda určená informace vyplývá nebo nevyplývá z textu...) orientace v textu klíčová slova v textu výtah důležitých nebo požadovaných informací z textu podstatné x nepodstatné informace pro význam (vyznění) daného textu vystižení jádra sdělení a jeho reprodukce zážitkové čtení Osobnostní a sociální výchova, rozvoj schopností poznávání - cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Evropa a svět nás zajímá - lidová slovesnost, zvyky a tradice národů Evropy. Osobnostní a sociální výchova, rozvoj schopností poznávání - cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění. Osobnostní a sociální výchova, rozvoj schopností poznávání - cvičení schopností zapamatování. Osobnostní a sociální výchova, sebepoznání a sebepojetí - já jako zdroj informací o sobě.
Anglický jazyk Rozumí jednoduchým poslechovým textům s podporou obrázků (např. v učebnici). Ptá se na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat. Porozumění smyslu jednoduchých vět vztahujících se k osvojovaným tématům v projevu, který je pronášen pomalu a zřetelně. Tvorba otázek a odpovědí v jednoduché konverzaci, která se týká rodiny, přátel a spolužáků, volnočasových aktivit a dalších témat. Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, objevujeme Evropu a svět - státní symboly anglicky mluvících zemí.
Matematika a její aplikace Dělíš se zbytkem. Sčítáš a odčítáš do milionu. Násobíš dvojciferným a trojciferným číslem. Dělíš jednociferným číslem. (provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel) Řešíš a tvoříš slovní úlohy. (řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené početní operace v celém oboru přirozených čísel) Narýsuješ kruh, kružnici, čtverec a obdélník. (narýsuje a znázorní základní rovinné útvary (čtverec, obdélník, trojúhelník a kružnici); užívá jednoduché konstrukce) Sestrojíš kolmice. (sestrojí kolmice) násobení jednociferného a dvojciferného čísla, dělení čísla dvojciferného jednociferným, dělení se zbytkem, násobení a dělení do 1000, písemné sčítání a odčítání do 100000 slovní úlohy řešené jednou a dvěma početními operacemi rýsování obdélníku, čtverce kolmice a průsečík kolmic
Člověk a jeho svět Orientuješ se v historii českého státu. (rozeznává současné a minulé a orientuje se v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší vlasti s využitím regionálních specifik) Popíšeš způsob života lidí v pravěku a středověku. (srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob života a práce předků na našem území v minulosti a současnosti s využitím regionálních specifik) Vyjmenuješ některá chráněná území ČR. (zdůvodní základní význam chráněných částí přírody) Popíšeš zvláštnosti jednotlivých krajů ČR. (vyhledá typické regionální zvláštnosti přírody, osídlení, hospodářství a kultury, jednoduchým způsobem posoudí jejich význam z hlediska přírodního, historického) Využívá digitální technologie pro procvičování získaných znalostí. (využívá digitální technologie pro procvičování získaných znalostí) Komunikuje prostřednictvím digitálních technologií. (komunikuje prostřednictvím digitálních technologií) Popíšeš a znázorníš situaci pomocí symbolů. (popíše konkrétní situaci, určí, co k ní již ví a znázorní ji) časová osa historie českého státu - od Velkomoravské říše k Lucemburkům způsob života a hmotná kultura v pravěku, středověku chráněná území regionální zvláštnosti jednotlivých oblastí ČR - Jihomoravský kraj, Vysočina umimeto.org a jiné aplikace Google Classroom jako nástroj odevzdávání úkolů. Odkaz na meet. Gmail obrázky, přílohy, odkazy, posílání velkých souborů. způsob popisu situace, schematické znázorňování, piktogramy a schematické značky Environmentální výchova, Lidské aktivity a problémy životního prostředí - ochrana přírody Environmentální výchova, Ekosystémy- kulturní krajina (pochopení hlubokého ovlivnění přírody v průběhu vzniku civilizace až po dnešek) DK - ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby komplexní práce – zadané téma, které znázorní, popíše a reprodukuje CELÁ TŘÍDA
Kultura ducha a těla Ovládáš pohybové dovednosti pro basketbal a vybíjenou. Zvládáš gymnastické cviky. (zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti) Zapojuješ se do společného zpěvu. (zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase v durových i mollových tóninách a při zpěvu využívá získané pěvecké dovednosti) Při výtvarném tvoření se snažíš zachytit linie, tvary, objemy, a kontrasty. (při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky výtvarného vyjádření, porovnává je na základě vztahů (světlostní poměry, barevné kontrasty, proporční vztahy a jiné) basketbalová průprava gymnastická průprava cvičení na hudbu pěvecký a mluvní projev - pěvecké dovednosti (dýchání, výslovnost, nasazení a tvorba tónu, dynamicky odlišný zpěv), hlasová hygiena dvojhlas, kánon, intonace, hudební hry prvky vizuálně obrazného vyjádření - linie, tvary, objemy, světelné a barevné kvality, textury - jejich jednoduché vztahy (podobnost, kontrast, rytmus), jejich kombinace a proměny v ploše, objemu a prostoru.