Maskot školy - Sova velká

Základní škola, Praha 2, Londýnská 34

Dekorativní prvek - budova školy

Plán výuky ročníku

Plán výuky pro 5. ročník od 22.05.2023 do 02.06.2023

Předmět Výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura rozlišuje ve slově kořen, předponovou a příponovou část a koncovku. Rozlišíš druhy přídavných jmen a správně je píšeš. Rozlišíš druhy číslovek a skloňuješ základní číslovky. číslovky, skloňování (např. s dvěma lavicemi) píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánry. předpona s, z a vz, přídavná jména (měkká, tvrdá a přivlastňovací), stupňování přídavných jmen, vyprávění, dopis
Anglický jazyk Rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně, a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu. Sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat. rozpoznávání známých slov a slovních spojení v pomalém a zřetelném projevu, který se vztahuje k osvojovaným tématům popis skutečností, se kterými se běžně setkává (předměty, zvířata, činnosti..), za použití slovních spojení a vět Mediální výchova Vnímání autora mediálních sdělení Osobnostní a sociální výchova Sebepoznání a sebepojetí
Matematika a její aplikace narýsuje a znázorní základní rovinné útvary podle zápisu konstrukce. Vytvoříš zápis konstrukce. Přečteš a vyznačíš desetinné číslo na číselné ose. Určíš část celku a zapíšeš ji zlomkem. Narýsuješ trojúhelník. desetinná čísla v řádu desetin a setin, Narýsuješ rovinné útvary podle zápisu konstrukce.části celku, zápis zlomku rýsování rovnostranného a rovnoramenného trojúhelníku rýsování pomocí kružnic
Člověk a jeho svět Orientuješ se v historii českého státu. Pracuješ s mapou světa a Evropy. časová osa historie českého státu, vybrané události a osobnosti našich dějin (konec 2. světové války, poválečná léta), Pracuješ s mapou světa a Evropy. - evropské státy, dokážeš najít na mapě Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Evropa a svět nás zajímá – společné dějiny, Výchova demokratického občana, občanská společnost a škola – demokratické vztahy ve škole, škola jako model otevřeného partnerství
Kultura ducha a těla Rozlišuješ jednotlivé kvality tónů, rozpozná výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící hudby. Necháváš se inspirovat různými výtvarnými díly. Orientuješ se v informačních zdrojích o pohybových aktivitách a sportovních akcích. Reaguješ na domluvené pokyny při sportování. kvalita tónů, tempo, dynamika hudby a jejich označování, práce s výtvarným námětem (různé přístupy ke zpracování jednoho tématu), zdroje informací o pohybových činnostech práce s informací komunikace v TV (základní tělocvičné názvosloví, smluvené povely a signály). Mediální výchova, kritické čtení a vnímání mediálních sdělení – identifikování základních orientačních prvků v textu. vazba na ICT, teorie, encyklopedie, plakáty, letáky, Osobnostní a sociální výchova, sociální rozvoj, komunikace – řeč těla, zvuků a slov.