Maskot školy - Sova velká

Základní škola, Praha 2, Londýnská 34

Dekorativní prvek - budova školy

Plán výuky ročníku

Plán výuky pro 6. ročník od 02.04.2024 do 12.04.2024

Předmět Výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura Rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě jednoduché. Rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné představitele na základě četby a dosavadní znalosti literární teorie a historie. podmět, přísudek, přívlastek shodný a neshodný, příslovečné určení místa, času, způsobu, míry; předmět antika - starořecké báje (antičtí bozi, známá slovní spojení vycházející z antických příběhů) 2. 4. - pravopisný test 9. 4. - test: větné členy
Anglický jazyk rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně. vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních autentických materiálech. porozumění konkrétním informacím v pomalu a zřetelně pronášeném jednoduchém projevu, který se vztahuje k osvojovaným tématům vyhledávání konkrétních informací (např. o prostředí, v němž žije, každodenních činnostech a potřebách, osobách ve svém okolí a způsobu života) v jednoduchém textu vztahujícím se k probíraným tématům Osobnostní a sociální výchova, komunikace - potřeba komunikace mezi lidmi různých jazyků. Multikulturní výchova, multikulturalita - specifické rysy jazyků a jejich rovnocennost.
Matematicko fyzikální základ řeší situace s využitím dělitelnosti v oboru přirozených čísel. určuje velikost úhlu měřením a výpočtem. využívá prakticky poznatky o působení magnetického pole na magnet. rozklad na součin prvočísel nejmenší společný násobek (NSN) největší společný dělitel (NSD)" "druhy úhlů v členění na - ostré, tupé, pravé, přímé a souhlasné, střídavé, vedlejší a vrcholové měření úhlů grafické sčítání a odečítání úhlů určování velikosti úhlu výpočtem" vlastnosti permanentního magnetu magnetické pole
Svět přírody Zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro člověka. Uvede příklady vlivu prostředí na utváření organismů. Rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté houby s plodnicemi a porovná je podle charakteristických znaků. Vysvětlí různé způsoby výživy hub a jejich význam v ekosystémech a místo v potravních řetězcích. rozšíření a význam živočichů, hospodářsky významné druhy, ochrana živočichů (savci) adaptace organismů k různým podmínkám prostředí (savci) stavba a rozdělení hub, práce s atlasem hub, zásady sběru, první pomoc při otravě houbami členění z hlediska výživy hub, význam hub
Člověk a společnost Demonstruje na konkrétních příkladech přínos antické kultury. Uvede nejvýznamnější typy památek, které se staly součástí světového kulturního dědictví. Porovná formy vlády a postavení společenských skupin v jednotlivých státech a vysvětlí podstatu antické demokracie. Dodržuje právní ustanovení, která se na něj vztahují, a uvědomuje si rizika jejich porušování. Porovnává předpoklady a hlavní faktory pro územní rozmístění hospodářských aktivit. -antické Řecko -typy památek (architektonické, hmotné umělecké, písemné, technické, nehmotné) -společnost a způsob vlády ve Spartě, v Athénách -právo - soubor práv a povinností -světové hospodářství
Estetická výchova užívá k tvorbě některé metody uplatňované v současném výtvarném umění a digitálních médiích – počítačová grafika, fotografie, video, animace. využívá digitálních technologií pro své výtvarné vyjádření vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité vyjádření. digitální koláž kresba dle předlohy - perspektiva
Informační a komunikační technologie Používá opakování, větvení programu a proměnné. Cykly, podmíněné cykly
Tělesná výchova Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti. atletika vybíjená, doplňkové sporty
Člověk a svět práce Vytvoří jednoduchý elektrický obvod za pomocí různých elektrických spojů – zakončení „Elektrickým modelem“ a jeho prezentací; elektrické spoje a jednoduchý elektrický obvod; K elektrickým obvodům – návaznost na MF " sestaví správně podle schématu jednoduchý elektricky obvod.", hodnoceno v MF.