Maskot školy - Sova velká

Základní škola, Praha 2, Londýnská 34

Dekorativní prvek - budova školy

Plán výuky ročníku

Plán výuky pro 6. ročník od 13.05.2024 do 24.05.2024

Předmět Výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura Rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné představitele na základě četby a dosavadní znalosti literární teorie a historie. Tvoří vlastní literární text podle svých schopností a na základě osvojených znalostí základů literární teorie. V písemném projevu zvládá pravidla české skladby ve větě jednoduché i souvětí. Rozlišuje vrstvy jazyka (spisovná a nespisovná čeština - slang, obecná čeština, argot) Samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníkovými příručkami. biblické příběhy zápis o knize pravopis zápis o knize 16. května pravopisný test 14. května
Anglický jazyk napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat. vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních autentických materiálech. psaní jednoduchých příběhů/událostí jako sledu jednotlivých událostí za použití vět logicky řazených za sebou vyhledávání konkrétních informací (např. o prostředí, v němž žije, každodenních činnostech a potřebách, osobách ve svém okolí a způsobu života) v jednoduchém textu vztahujícím se k probíraným tématům Multikulturní výchova, multikulturalita - specifické rysy jazyků a jejich rovnocennost.
Matematicko fyzikální základ provádí početní operace v oboru racionálních čísel. užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření pomocí zlomku, desetinného čísla, procenta. využívá zákona o přímočarém šíření světla ve stejnorodém optickém prostředí. početní operace se zlomky převrácená hodnota čísla porovnávání zlomků vztah zlomek desetinné číslo šíření světla zdroj světla barevné spektrum
Svět přírody Rozlišuje základní systematické skupiny rostlin a určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů a atlasů. Vysvětlí princip základních rostlinných fyziologických procesů a jejich využití při pěstování rostlin. rozeznání a systematické zařazení běžných druhů rostlin do taxonomických skupin, práce s atlasem a klíčem základní princip fotosyntézy, dýchání rostlin, rozmnožování a růst rostlin
Člověk a společnost Demonstruje na konkrétních příkladech přínos antické kultury. Uvede nejvýznamnější typy památek, které se staly součástí světového kulturního dědictví. Porovná formy vlády a postavení společenských skupin v jednotlivých státech a vysvětlí podstatu antické demokracie. Uvede příklady archeologických kultur na našem území. Popíše podstatnou změnu evropské situace, která nastala v důsledku příchodu nových etnik. Uvede příklady institucí a orgánů, které se podílejí na správě obcí, krajů a státu. Porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, rozlohu, přírodní poměry, zvláštnosti a podobnosti jednotlivých světadílů, oceánů, vybraných makroregionů světa a vybraných (modelových) států. Antický Řím. Typy památek (architektonické, hmotné umělecké, písemné, technické, nehmotné) Společnost a způsob vlády v Římě. Orgány samosprávy.
Estetická výchova Využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách. Reprodukuje na základě svých individuálních hudebních schopností a dovedností různé motivy, témata i části skladeb. Zpěv s hudebním doprovodem, rytmizace. Reprodukce zpěvu a hudebního doprovodu.
Informační a komunikační technologie Používá opakování, větvení programu a proměnné. • cykly, podmíněné cykly
Tělesná výchova Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti. vybíjená doplňkové sporty atletika basketbalová průprava volejbalová průprava průpravná cvičení v přehazované
Člověk a svět práce Řeší jednoduché technické úkoly s vhodným výběrem materiálů, pracovních nástrojů a nářadí. Provádí jednoduché práce s technickými materiály a dodržuje technologickou kázeň. Použití ručního nářadí pro obrábění materiálů; Spojovací materiály a jejich použití a využití; Základní obrábění materiálů (dřeva a železa); Výroba vodního mlýnku dle plánku (za použití železné osičky);