Maskot školy - Sova velká

Základní škola, Praha 2, Londýnská 34

Dekorativní prvek - budova školy

Informace o škole

Název školy: Základní škola, Praha 2, Londýnská 34

ZřizovatelMěstská část Praha 2

Učební dokumentSvobodná základní škola

Návrh rozpočtu školy na rok 2020ke stažení zde

Struktura rozpočtu školy na rok 2020ke stažení zde

Aktualizace Střednědobého výhledu na roky 2020-2022ke stažení zde

Návrh Střednědobého výhledu na roky 2020-2022ke stažení zde

Schválený rozpočet školy na rok 2019ke stažení zde

Schválená struktura návrhu rozpočtu školy na rok 2019ke stažení zde

Návrh rozpočtu na rok 2019rozpočet ke stažení zde

Návrh střednědobého výhledu hospodaření na období 2019 - 2021ke stažení zde

Schválená aktualizace střednědobého výhledu hospodaření na období 2019 - 2021stažení zde

Návrh rozpočtu na rok 2018stažení zde

Schválený návrh rozpočtu na rok 2018ke stažení zde

Informace o zpracování osobních údajů a kontakt na pověřence: ZDE

: 47609737

IZO: 047609737

Datová schránka: bfnvasb

Ředitel školy (statutární orgán): Martin Ševčík
Jmenován do funkce dne 1. 8. 2005 – usnesením č. 349 Rady Městské části Praha 2 ze dne 10. 5. 2005, opětovně potvrzen na základě konkurzu 1.8.2012

Zástupce ředitele školy (zástupce statutárního orgánu): Václav Nádvorník
Jmenován do funkce dne 1. 2. 2007

Zástupce ředitele školy : Martina Novotná
Jmenována do funkce dne 1. 9. 2014

Zástupce ředitele školy : Eva Varhulíková
Jmenována do funkce dne 1. 2. 2017

Adresa sídla: Londýnská 34, Praha 2 PSČ 120 00

Satelitní snímek okolí naší školy

Mapa okolí školy

Spolupracující instituce

Národní cena kariérového poradenství Elio - být úspěšný Class Acts Nadace depositum bonum Česko - Německý fond budoucnosti
Pedagogická fakulta
Univerzity Karlovy
Pedagogická fakulta
Jihočeské univerzity
Férová škola Dětská chuťovka Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Asociace aktivních škol MENTEM Škola paměti národa Hlavní město Praha  
logo Praha  

Doučování je financováno z prostředků Národního plánu obnovy

Logo Národní plán obnovy

 

Adresa sídla: Londýnská 34, Praha 2 PSČ 120 00

Základními pilíři našeho vzdělávacího programu Svobodná základní škola jsou:

 • Integrace výuky jednotlivých předmětů, která má žákům umožnit pochopit svět v co nejširších souvislostech.
 • Práce žáků s různými zdroji informací (internet, učebnice, encyklopedie, rozhovory se zajímavými osobnostmi).
 • Poznávání individuálních vzdělávacích potřeb žáků a přizpůsobení se jim - věnujeme náležitou pozornost nadaným žákům i žákům se specifickými poruchami učení.
 • Slovní hodnocení žáků, které má vystihnout právě individuální pokrok žáka za hodnocené období a pomoci mu v jeho dalším rozvoji.
 • Partnerský vztah mezi učitelem a žákem
 • Spolupráce s rodiči, která je nedílnou součástí práce pedagogů školy. Rodič je chápán jako partner, který může pozitivně ovlivnit dění ve škole.
 • Rozvoj schopnosti spolupráce a komunikace žáků v pracovním týmu. To je mimo jiné realizováno formou celoškolních projektů a tím, že jednotlivé třídy v rámci ročníku úzce spolupracují.
 • Týden jako základní časová jednotka, na kterou je plánována vyučovací činnost.
 • Program prevence proti vlivu nežádoucích jevů na žáky a podpora jejich pozitivního sociálního cítění.

Etický kodex pedagogického pracovníka ZŠ Londýnská

 • Pedagogický pracovník jedná a rozhoduje se na základě principů humanity a demokracie, a to podle svých dosažených znalostí a dovedností.
 • Pedagogický pracovník chápe svou úlohu ve smyslu pomáhající profese, své postavení nevyužívá k manipulaci a k soukromému osobnímu prospěchu. Uplatňuje rovný přístup ke všem žákům. Odmítá všechny formy diskriminace nebo chování, které utlačuje druhé.
 • Pedagogický pracovník nakládá obezřetně s důvěrnými informacemi o žácích, nikdy jich nepoužije v neprospěch a znevýhodnění žáka či posílení své pozice.
 • Pedagogický pracovník respektuje psychickou a fyzickou autonomii a jedinečnost jak žáků, tak i spolupracovníků a rodičů. Stejně tak respektuje svou osobnost, své potřeby. Má právo na seberealizaci.
 • Pedagogický pracovník podporuje rozvoj schopností a dovedností žáků podle jejich možností s ohledem na vývojové potřeby a možnosti dané věkovou odlišností. Rozvíjí všestranně potenciál žáka, zachovává a rozvíjí vhodné prostředí pro výuku a výchovu.
 • Pedagogický pracovník respektuje žáka jako svébytnou osobnost, respektuje jeho zdravotní stav, mateřský jazyk a případná další specifika. Pedagog je povinen se seznámit s informacemi o specifických výchovně vzdělávacích potřebách žáků, které vzdělává. Má právo tyto informace požadovat.
 • Než pedagogický pracovník užije kázeňský postih, čerpá ze všech možností dostupných pozitivních motivačních prostředků.
 • Pedagogický pracovník spolupracuje s kolegy a dalšími profesionály i laiky v zájmu vzdělávání žáků. V pracovním kolektivu preferuje týmovou práci, při prosazování svých cílů dbá na dané strategie a cíle školy jako celku. O vzniklých problémech otevřeně komunikuje za účelem řešení. Neznevažuje profesionální způsobilost kolegů. Chápe, že otevřená komunikace a spolupráce je zásadním mechanismem v procesu organizování výchovného a vzdělávacího procesu.
 • Soustavným sebevzděláváním pedagogický pracovník prohlubuje a rozvíjí své profesní kompetence. Sebevzdělávání realizuje v zájmu svém, žáků resp. školy. Vedení školy toto sebevzdělávání podporuje, umožňuje a řídí. Své poznatky pedagogický pracovník předává kolegům a snaží se je uplatnit ve výchovně vzdělávacích činnostech ve škole. Pravidelně provádí sebehodnocení své práce.
 • Požadavky na žáka dané školním řádem uplatňuje pedagogický pracovník i na sebe. Pedagogický pracovník si je vědom, že svým pozitivním chováním a jednáním ovlivňuje žáky.
 • Pedagogický pracovník si uvědomuje, že kvalita jeho práce je přímoúměrná jeho psychické a fyzické vyrovnanosti, a proto si pro ni vytváří podmínky včetně žádosti o pomoc.
 • Pedagogický pracovník si je vědom toho, že neetické chování je nepřijatelné nejen u něj samého, ale i u jeho kolegů. S pedagogickou prací je neslučitelné takové jednání ignorovat resp. tolerovat a nesnažit se o nápravu. Nedojde-li k nápravě po upozornění kolegy, informuje pedagogický pracovník vedení školy.
 • Pedagogický pracovník má právo na informace o dění ve škole a má právo se vyjadřovat ke všem záležitostem týkajícím se chodu školy resp. navrhovat změny.
 • Pedagogický pracovník uvážlivě sdílí své soukromí a soukromí svých kolegů s žáky a jejich rodiči.

Mezi zajímavosti, které nejsou běžné na každé škole, patří:

 • Výuka prvního cizího jazyka (anglického) formou zájmového kroužku již od 1. ročníku.
 • Výuka druhého cizího jazyka (španělského) jako volitelného předmětu obvykle od 5. ročníku a jako povinného předmětu pro všechny žáky od 7. ročníku.
 • Běžnou součástí výuky je přístup žáků na internet (ve všech učebnách). Žáci pracují s počítači při výuce již od 1. ročníku - od využití výukových programů, práce s textovým a tabulkovým editorem, až po tvorbu vlastních webových stránek a práce s digitálními médii.
 • Škola každoročně organizuje zájmovou činnost pro žáky formou nabídky cca 60 kroužků.

Školní hymna

Ke stažení

Hudba: David Žbirka a Miro Žbirka
Text: Lucie Stará, Zuzana Dudková, Linda Vranešičová, Jana Rumlová, Marek Šilpoch.
Zpívají: Žáci ZŠ Londýnská
Natočeno: 6. - 8. 6. 2006, Master www.cinemasound.cz

Text školní hymny

 • Každá žačka, každý žák
  do Londýnské chodí rád,
  naši školu máme rádi,
  kantoři jsou kamarádi
 • R: Je to škola Londýnská,
  ví to každé dítě,
  že tu zvonek necinká
  a školník pozdraví...když uvidí tě.
 • Není škola jako škola,
  Londýnská je jiná
  přijmeme sem Rusa,
  Čecha, Slováka i Fina.
 • R: Je to škola Londýnská,
  ví to každé dítě,
  že tu zvonek necinká
  a školník pozdraví...když uvidí tě.
 • Je tu prima atmosféra,
  čas nám rychle pádí,
  ředitel i učitelé
  s námi kamarádí.
 • R: Je to škola Londýnská,
  ví to každé dítě,
  že tu zvonek necinká
  a školník pozdraví...když uvidí tě.
 • Devět roků to je dosti,
  vyrostou z nás osobnosti,
  vědomostmi vybaveni
  na život jsme připraveni.
 • R: Je to škola Londýnská,
  ví to každé dítě,
  že tu zvonek necinká
  a školník pozdraví...když uvidí tě.

Několik slov o historii školy

Budova školy byla postavena v roce 1893 a do školního roku 1961 – 1962 byla využívána pro potřeby gymnázia. Mezi absolventy gymnázia patří řada významných osobností, ze kterých uvádíme například:

 • Edvard Beneš - druhý prezident Československé republiky
 • Václav Klaus - bývalý prezident České republiky.
 • Otakar Fišer - pozdější univerzitní profesor, překladatel a dramaturg Národního divadla,
 • Ladislav Vycpálek - význačný skladatel moderní symfonické hudby,

Následně byla do budovy umístěna základní škola, která je zde dosud. Současným pojetím vzdělávání patří škola mezi průkopníky moderních metod výchovy a vyučování žáků.