Maskot školy - Sova velká

Základní škola, Praha 2, Londýnská 34

Dekorativní prvek - budova školy

Poradenské pracoviště

Složení školního poradenského pracoviště

Zuzana Karnoubová

školní psycholog

 

karnoubova@londynska.cz

+420 226 519 751

Tereza Baxová

speciální pedagog

1. 3. 5. 6. 8. ročník

baxova@londynska.cz

+420 226 519 751

Iveta Jakubčíková

speciální pedagog

1. 2. 4. 7. 9. ročník

jakubcikova@londynska.cz

+420 226 519 751

Petr Švácha

výchovný poradce
speciální pedagog

 

svacha@londynska.cz

+420 226 519 751

Jana Jirušová

metodik primární prevence

 

jirusova@londynska.cz

 

Martin Ševčík

kariérové poradenství
 

 

sevcik@londynska.cz

+420 224 254 784

 

Speciálně pedagogické pomůcky. Klikněte.

 

Školní poradenské pracoviště poskytuje služby pedagogicko-psychologického a speciálně pedagogického poradenství a pomoc při výchově a vzdělávání žáků. Služby jsou určeny primárně žákům, ale i rodičům, učitelům a vychovatelům. Nabízíme pomoc při řešení osobních problémů souvisejících nejen se školou (např. potíže s učením, ve vztazích se spolužáky, učiteli). Pracovníci pracoviště Vám mohou doporučit vhodné specialisty, s kterými spolupracujeme. Členové týmu se řídí etickými zásadami, které zaručují bezpečí a možnost důvěry.

Pobavme se o alkoholu

Zajímavý projekt - doporučujeme


 

Školní psycholog

 • Konzultace a poradenství pro žáky, rodiče, učitele, asistenty pedagoga a vychovatele
 • Krizová intervence
 • Práce se třídou jako skupinou – zjišťování sociálního klimatu ve třídě + následná práce se třídou, případně jednotlivci
 • Individuální práce s žákem, podpora při řešení problémů
 • Krátko-, středně- i dlouhodobé programy na zakázku učitelů (např. zlepšení komunikace mezi žáky, mezi žáky a učiteli atd.)
 • Pomoc s depistáží a základní diagnostikou žáků
 • Spolupráce s odbornými institucemi, zprostředkování kontaktů na další odborníky
 • Prezentační a informační činnost (př. Týden otevřených dveří)
 • Odborná literatura k zapůjčení

 

Školní speciální pedagog

 • Konzultace a poradenství pro žáky, rodiče, učitele, asistenty pedagoga a vychovatele
 • Péče o integrované žáky (předměty speciálně pedagogické péče)
 • Dokumentace (individuální vzdělávací plány, plány pedaoggické podpory)
 • Depistáž a základní diagnostika specifických poruch učení a chování ve spolupráci s učiteli
 • Diagnostika nadaných žáků a práce s nimi
 • Spolupráce s odbornými institucemi, zprostředkování kontaktů na další odborníky
 • Metodické vedení asistentů pedagoga
 • Odborná literatura, pracovní materiály a pomůcky k zapůjčení
 • Prezentační a informační činnost (př. Týden otevřených dveří)

 

Výchovný poradce

 • Krizová intervence
 • Poradenství - výchovné, rodinné (při změně rodinného prostředí, při podezření na šikanu, při řešení konfliktů apod.)
 • Zprostředkování odborné péče
 • Řešení rizikového chování žáka (prevence i nastalé situace; záškoláctví, kouření, ...)
 • Následné monitorování podporovaných žáků
 • Práce se sociálním kontextem žáka (třída, rodina, učitel)

 

Metodik prevence

 • Tvorba Preventivního programu
 • Organizace programů s náplní primární prevence
 • Kontakt s institucemi sekundární a terciární prevence, s pedagogicko-psychologickou poradnou a odborem prevence ÚMČ Praha 2.
 • Metodická podpora třídních učitelů při výskytu sociálně patologických jevů ve třídě

 

Kariérové poradenství

 • Informace o možnostech dalšího vzdělávání
 • Individuální poradenství
 • Práce s motivací žáků
 • Komunikace s pedagogicko-psychologickou poradnou v oblasti profesního směřování žáků