Maskot školy - Sova velká

Základní škola, Praha 2, Londýnská 34

Dekorativní prvek - budova školy

Plán výuky ročníku

Plán výuky pro 3. ročník od 06.06.2022 do 17.06.2022

Předmět Výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura Rozlišuješ slovní druhy. (rozlišuje slovní druhy v základním tvaru) U podstatných jmen určíš pád, číslo a rod. U sloves určíš osobu, číslo a čas. (užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves) Odůvodňuješ a píšeš správně i/y po obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech. (odůvodňuje a píše správně i/y po obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech) Píšeš správně jednoduchá sdělení. (píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení) Čteš plynule s porozuměním. (plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti) všechny slovní druhy - vyhledávání a určování v textu tvary podstatných jmen - pád, číslo, rod tvary sloves - osoba, číslo, čas všechna vyjmenovaná slova a slova příbuzná souvislé a srozumitelné písemné sdělení formální úprava textu čtení jako zdroj informací, vyhledávací čtení, plynulé čtení s porozuměním jednoduchých naučených textů (dětské encyklopedie) Osobnostní a sociální výchova, rozvoj schopnosti poznávání - cvičení dovednosti zapamatování.
Anglický jazyk Rozumí obsahu jednoduchého krátkého psaného a mluveného textu. Zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal. Píše slova a krátké věty na základě textové a vizuální předlohy Čtení a poslech jednoduchých článků obsahující převážně známou slovní zásobu. Porozumění textu, klíčová slova, otázky, odpovědi. Dokončení tématického celku týkajícího se bydlení. Popis pokoje, domu, s použitím předložek místa, názvů místností a vybavení. Psaní knížky o sobě - opakování základních frází a sloves: be, have got, can, like
Člověk a jeho svět Písemně sčítáš a odčítáš čísla do 1000. (provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel) Zaokrouhluješ přirozená čísla a odhaduješ výsledky. (zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a kontroluje výsledky početních operací v oboru přirozených čísel) Zpaměti sčítáš a odčítáš dvojciferná čísla. (provádí zpaměti sčítání a odčítání dvojciferných čísel) Zpaměti násobíš a dělíš čísla do 100. (provádí zpaměti násobení a dělení v oboru malé násobilky) Rozeznáš, pojmenuješ, vymodeluješ a popíšeš bod, přímku, polopřímku, úsečku, kružnici. (rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné útvary a nachází v realitě jejich reprezentaci) Řešíš a tvoříš slovní úlohy. (řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené početní operace) Změříš teplotu, hmotnost, čas a objem. (změří základní veličiny pomocí jednoduchých nástrojů a přístrojů) Znáš jednotky délky a jejich převody. (porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje délku úsečky) Pojmenuješ vybrané rodáky, kulturní či historické památky a významné události Prahy. (pojmenuje některé rodáky, kulturní či historické památky, významné události regionu) Převyprávíš vybrané pražské báje a pověsti. (interpretuje některé pověsti nebo báje spjaté s místem, v němž žije) Máš základní znalosti o svém těle, rodině a práci lidí. (uplatňuje elementární poznatky o sobě, rodině a činnostech člověka, o lidské společnosti, soužití, zvycích a o práci lidí) Třídíš přírodniny podle společných znaků. (roztřídí některé přírodniny podle nápadných určujících znaků.) Popíšeš a zaznamenáš změny vybraných míst. (pozoruje a popíše změny v nejbližším okolí, obci (městě)) Rozlišíš přírodní a umělé prvky v okolí školy a svého bydliště. (rozliší přírodní a umělé prvky v okolní krajině a vyjádří různými způsoby její estetické hodnoty a rozmanitost) písemné sčítání a odčítání bez přechodu i s přechodem přes desítku v oboru 0 - 1000 zaokrouhlování na sta a desítky zaokrouhlování pro odhady a výsledky sčítání a odčítání dvojciferných čísel násobení a dělení v oboru malé násobilky kružnice, dělení geometrického útvaru na části řešení a tvorba slovních úloh o běžných situacích, které děti znají základní veličiny, jejich jednotky jednotky délky a jejich převody kultura a historie Prahy pražské báje a pověsti způsoby využití poznatků o sobě a společnosti v životě třídění přírodnin podle společných znaků pozorování změn v obci a jejich zaznamenávání přírodní a umělé prvky v okolí školy, bydliště Osobnostní a sociální výchova, rozvoj schopností poznávání - řešení problémů Osobnostní a sociální výchova, poznávání lidí- rozvoj pozornosti vůči odlišnostem a hledání výhod v odlišnostech Environmentální výchova, ekosystémy - les, louka, rybník, park
Kultura ducha a těla Zpíváš jednoduché písně. (zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase) Pracuješ podle slovního návodu a předlohy. (pracuje podle slovního návodu a předlohy) Umíš vyjádřit svůj názor a diskutuješ nad výtvarným dílem. (na základě vlastních zkušeností nalézá a do komunikace zapojuje obsah výtvarných vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil) Spolupracuješ při týmových míčových hrách. (spolupracuje při jednoduchých týmových pohybových činnostech a soutěžích) Zvládáš atletická cvičení. (zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; usiluje o jejich zlepšení) Zvládáš gymnastická cvičení. (zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; usiluje o jejich zlepšení) Správně držíš tělo při různých cvičeních. (uplatňuje správné způsoby držení těla v různých polohách a pracovních činnostech; zaujímá správné základní cvičební polohy) Prezentuješ jevištní situaci před spolužáky, sleduje prezentaci ostatních. (prezentuje jevištní situaci před spolužáky, sleduje prezentaci ostatních) Umíš vyjádřit svůj názor a diskutuješ nad výtvarným dílem. (na základě vlastních zkušeností nalézá a do komunikace zapojuje obsah výtvarných vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil) zpěv jednoduchých písní v jednohlase výroba jednoduchých předmětů podle slovního návodu a podle předlohy vyjádření svého názoru a schopnost diskuse nad výtvarným dílem svým či jiných sportovní hry a míčové hry; základy sportovních a míčových her – manipulace s míčem odpovídající velikosti a hmotnosti, herní činnosti jednotlivce, spolupráce ve hře, průpravné hry, utkání podle zjednodušených pravidel minisportů atletika: vytrvalostní běh 5 – 10 minut, rychlý běh 20 – 50 m, skok do dálky (spojení rozběhu a odrazu), hod míčkem z místa a z rozběhu činnosti napomáhající ke splnění očekávaných výstupů; vzdělávací obsah se prolíná všemi výstupy gymnastika, základy akrobacie (průpravná cvičení pro kotoul vpřed; kotoul vpřed), přeskok (nácvik odrazu z můstku na nízkou švédskou bednu), cvičení na žebřinách základní cvičební polohy a správné držení těla v nich základní stavební prvky dramatu - situace, postava, konflikt inscenační prostředky a postupy - jevištní tvar na základě improvizované situace a minipříběhu, přednes básně a prózy komunikace s divákem - prezentace, sebereflexe a hodnocení vyjádření svého názoru a schopnost diskuse nad výtvarným dílem svým či jiných Osobnostní a sociální výchova, sociální rozvoj, sebepoznání a sebepojetí - poznávání výtvarného vyjádření druhých jako zdroj poznání sebe sama. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj, sebepoznání a sebepojetí – posouvání vlastních limitů. Osobnostní a sociální výchova, morální rozvoj, hodnoty, postoje, praktická etika - analýzy vlastních i cizích postojů a hodnot a jejich projevů v chování lidí. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj, sebepoznání a sebepojetí – poznávání vlastních fyzických a psychických možností ve sportu. Osobnostní a sociální výchova, sociální rozvoj, sebepoznání a sebepojetí - poznávání výtvarného vyjádření druhých jako zdroj poznání sebe sama.