Maskot školy - Sova velká

Základní škola, Praha 2, Londýnská 34

Dekorativní prvek - budova školy

Plán výuky ročníku

Plán výuky pro 3. ročník od 20.06.2022 do 30.06.2022

Předmět Výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura Rozlišuješ slovní druhy. (rozlišuje slovní druhy v základním tvaru) U podstatných jmen určíš pád, číslo a rod. U sloves určíš osobu, číslo a čas. (užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves) Odůvodňuješ a píšeš správně i/y po obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech. (odůvodňuje a píše správně i/y po obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech) Píšeš správně jednoduchá sdělení. (píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení) Čteš plynule s porozuměním. (plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti) všechny slovní druhy - vyhledávání a určování v textu tvary podstatných jmen - pád, číslo, rod tvary sloves - osoba, číslo, čas všechna vyjmenovaná slova a slova příbuzná souvislé a srozumitelné písemné sdělení formální úprava textu čtení jako zdroj informací, vyhledávací čtení, plynulé čtení s porozuměním jednoduchých naučených textů (dětské encyklopedie) Osobnostní a sociální výchova, rozvoj schopnosti poznávání - cvičení dovednosti zapamatování.
Anglický jazyk Zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal. Píše slova a krátké věty na základě textové a vizuální předlohy Opakování probrané slovní zásoby ( alphabet, animals, food, clothes, numbers to twenty, colours, house). Písničky, videa. Dokončení psaní knížky o sobě, opakování základních frází a sloves.
Člověk a jeho svět Písemně sčítáš a odčítáš čísla do 1000. (provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel) Zaokrouhluješ přirozená čísla a odhaduješ výsledky. (zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a kontroluje výsledky početních operací v oboru přirozených čísel) Zpaměti sčítáš a odčítáš dvojciferná čísla. (provádí zpaměti sčítání a odčítání dvojciferných čísel) Zpaměti násobíš a dělíš čísla do 100. (provádí zpaměti násobení a dělení v oboru malé násobilky) Rozeznáš, pojmenuješ, vymodeluješ a popíšeš bod, přímku, polopřímku, úsečku, kružnici. (rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné útvary a nachází v realitě jejich reprezentaci) Řešíš a tvoříš slovní úlohy. (řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené početní operace) Máš základní znalosti o svém těle, rodině a práci lidí. (uplatňuje elementární poznatky o sobě, rodině a činnostech člověka, o lidské společnosti, soužití, zvycích a o práci lidí) Třídíš přírodniny podle společných znaků. (roztřídí některé přírodniny podle nápadných určujících znaků.) Popíšeš a zaznamenáš změny vybraných míst. (pozoruje a popíše změny v nejbližším okolí, obci (městě)) Rozlišíš přírodní a umělé prvky v okolí školy a svého bydliště. (rozliší přírodní a umělé prvky v okolní krajině a vyjádří různými způsoby její estetické hodnoty a rozmanitost) Chováš se správně a bezpečně při mimořádných situacích. (reaguje adekvátně na pokyny dospělých při mimořádných událostech.) písemné sčítání a odčítání bez přechodu i s přechodem přes desítku v oboru 0 - 1000 zaokrouhlování na sta a desítky zaokrouhlování pro odhady a výsledky sčítání a odčítání dvojciferných čísel násobení a dělení v oboru malé násobilky kružnice, dělení geometrického útvaru na části řešení a tvorba slovních úloh o běžných situacích, které děti znají způsoby využití poznatků o sobě a společnosti v životě třídění přírodnin podle společných znaků pozorování změn v obci a jejich zaznamenávání přírodní a umělé prvky v okolí školy, bydliště správné a bezpečné chování při mimořádných událostech Osobnostní a sociální výchova, rozvoj schopností poznávání - řešení problémů Osobnostní a sociální výchova, poznávání lidí- rozvoj pozornosti vůči odlišnostem a hledání výhod v odlišnostech Environmentální výchova, ekosystémy - les, louka, rybník, park Osobnostní a sociální výchova, Kooperace a kompetice – rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci (jasná a respektující komunikace, podřízení se.)
Kultura ducha a těla Zvládáš práci se stavebnicemi. (zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci se stavebnicemi) Zpíváš jednoduché písně. (zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase) Umíš vyjádřit svůj názor a diskutuješ nad výtvarným dílem. (na základě vlastních zkušeností nalézá a do komunikace zapojuje obsah výtvarných vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil) Spolupracuješ při týmových míčových hrách. (spolupracuje při jednoduchých týmových pohybových činnostech a soutěžích) Prezentuješ jevištní situaci před spolužáky, sleduje prezentaci ostatních. (prezentuje jevištní situaci před spolužáky, sleduje prezentaci ostatních) Zkoumá témata a konflikty na základě vlastního jednání. Rozlišuješ dramatická díla a vyjadřuješ se k nim. (reflektuje s pomocí učitele svůj zážitek z dramatického díla (divadelního, filmového, televizního, rozhlasového) jednoduchá montáž a demontáž zpěv jednoduchých písní v jednohlase vyjádření svého názoru a schopnost diskuse nad výtvarným dílem svým či jiných sportovní hry a míčové hry komunikace s divákem - prezentace, sebereflexe a hodnocení náměty a témata v dramatických situacích, jejich nalézání a vyjadřování; typová postava – směřování k její hlubší charakteristice, činoherní i loutkářské techniky současná dramatická umění a média - divadelní, filmová, televizní, rozhlasová a multimediální tvorba základní divadelní druhy - činohra, zpěvohra, loutkové divadlo, pohybové a taneční divadlo" Osobnostní a sociální výchova, sociální rozvoj, sebepoznání a sebepojetí - poznávání výtvarného vyjádření druhých jako zdroj poznání sebe sama. Osobnostní a sociální výchova, morální rozvoj, hodnoty, postoje, praktická etika - analýzy vlastních i cizích postojů a hodnot a jejich projevů v chování lidí. Osobnostní a sociální výchova, sociální rozvoj, sebepoznání a sebepojetí - poznávání výtvarného vyjádření druhých jako zdroj poznání sebe sama. Osobnostní a sociální rozvoj, sociální rozvoj, mezilidské vztahy - empatie a pohled na svět očima druhého, morální rozvoj, řešení problémů a rozhodovací dovednosti - dovednosti pro řešení problémů a rozhodování z hlediska různých typů problémů a sociálních rolí. Multikulturní výchova, lidské vztahy - tolerance, empatie, umět se vžít do role druhého." Mediální výchova, interpretace vztahu mediálních sdělení a reality - různé typy sdělení, jejich rozlišování a funkce.