Maskot školy - Sova velká

Základní škola, Praha 2, Londýnská 34

Dekorativní prvek - budova školy

Plán výuky ročníku

Plán výuky pro 8. ročník od 22.04.2022 do 06.05.2022

Předmět Výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura tvoří spisovné tvary slov a vědomě je používá ve vhodné komunikační situaci, třídí slovní druhy. rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek v souvětí uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české a světové literatuře období od 2. poloviny 19. století do moderny tvoří vlastní literární text podle svých schopností a na základě znalosti odpovídající literární terminologie (rozvoj autorského stylu, produkce uměleckého textu) PT: Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj kreativity formuluje ústně i písemně záznamy o četbě
Anglický jazyk Mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších osvojovaných tématech. Adekvátně reaguje v běžných formálních a neformálních situacích. Promluva na osvojené téma (např. podle předem připravené osnovy nebo s vizuální oporou). Zapojování se pomocí slovních spojení a vět do krátkého, jasně strukturovaného rozhovoru, který se týká jeho samotného, dalších osob, prostředí, v němž žije, každodenních činností a potřeb a způsobu života. Osobnostní a sociální výchova, komunikace - potřeba komunikace mezi lidmi různých jazyků. Project Explorer - Introduction, 1 A
Španělský jazyk Rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících se každodenních témat. porozumění konkrétním informacím v krátkém a jednoduchém poslechovém textu vztahujícímu se ke každodenním činnostem Téma Tiempo, určování času (hodiny, dny v týdnu, roční období). Jak vyjádřit souhlas či nesouhlas.
Německý jazyk Odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a podobné otázky pokládá. Rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu. Stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení. Reakce pomocí slov, jednoduchých slovních spojení a vět na otázky týkající se žáka, členů jeho rodiny a přátel. Otázky a poskytnutí konkrétních informací, které se vztahují k osvojovaným tématům. Rozpoznávání známých slov a slovních spojení . Porozumění významu slov, slovních spojení a smyslu jednoduchých vět vztahujícím se k osvojovaným tématům. Gramatika: Předložky se 4. pádem. Skloňování osobních zájmen. Téma: Schule und Beruf.
Matematicko fyzikální základ matematizuje jednoduché reálné situace s využitím proměnných odhaduje a vypočítá objem a povrch těles určí v jednoduchých případech teplo přijaté či odevzdané tělesem " • výrazy s proměnou • válec, koule, jehlan, kužel• tepelná rovnováha • tepelná výměna v závislosti na hmotnosti a druhu látky
Člověk a společnost Uvede požadavky formulované ve vybraných evropských revolucích. Na vybraných příkladech demonstruje základní politické proudy. Vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnoměrnosti vývoje jednotlivých částí Evropy a světa včetně důsledků, ke kterým nerovnoměrnost vedla. Charakterizuje emancipační úsilí významných společenských skupin. Uvede příklady možných projevů a způsobů řešení globálních problémů na lokální úrovni – v obci, regionu. Vyjádří svůj osobní názor na některé globální problémy současnosti a podloží jej argumenty. Hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni lidský a hospodářský potenciál České republiky v evropském a světovém kontextu. Lokalizuje na mapách jednotlivé kraje České republiky a jejich hlavní jádrové a periferní oblasti z hlediska osídlení. Politické, sociální a národnostní znaky revolucí 19. století Konservatismus, liberalismus, demokratismus, socialismus, ústava, vznik politických stran, občanská práva Kulturní, společenské a hospodářské rozdíly mezi evropskými státy. Fair trade, ochrana životního prostředí. Aktuální podoba globálních problémů.
Estetická výchova vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité vyjádření. uplatňování vyjadřovacích prostředků vizuálních, hmatových (dotekových), statických, dynamických, fantazijních, symbolických, expresivních a mediálních Seznamování s možnostmi uplatnění různých vyjadřovacích prostředků různých slavných umělců - prezentace o slavných výtvarných umělcích
Tělesná výchova Osvojované pohybové dovednosti tvořivě aplikuje v odbíjené a zařazovaných doplňkových sportech. Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti. Předvídá možná nebezpečí a přizpůsobí jim svou činnost. Spolurozhoduje osvojené hry a soutěže. Rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role rozhodčího, diváka, organizátora. Naplňuje ve školních podmínkách základní olympijské myšlenky - čestné soupeření, pomoc hendikepovaným, respekt k opačnému pohlaví, ochrana přírody ve sportu. Posoudí různé způsoby chování lidí z hlediska odpovědnosti za vlastní zdraví a zdraví druhých. Volejbal. Basketbal. Gymnastika. Doplňkové sporty Olympismus a sport. - LOH Praha 2036
Člověk a svět práce Využije profesní informace a poradenské služby pro výběr vhodného vzdělávání. Prokáže v modelových situacích schopnost prezentace své osoby při vstupu na trh práce. orientace v inzertní části médií, úřad práce - jeho význam tvorba životopisu, příprava na pracovní pohovor Mediální výchova, kritické čtení a vnímání mediálních sdělení - rozdíl mezi informativním, zábavním a reklamním sdělením, chápání podstaty mediálního sdělení. Osobnostní a sociální výchova, sebepoznání a sebepojetí - zdravé a vyrovnané sebepojetí, co o sobě vím a co ne.
Člověk a příroda Rozpozná podle charakteristických vlastností vybrané nerosty a horniny. Vysvětlí vznik kyselých dešťů, uvede opatření, kterými jim lze předcházet. Názvosloví anorganických sloučenin. vznik, vlastnosti, třídění a praktické využití vybraných nerostů a hornin. výskyt a praktický význam některých oxidů a kyselin. Opakování návštěva muzea - minerály PT: Environmentální výchova