Maskot školy - Sova velká

Základní škola, Praha 2, Londýnská 34

Dekorativní prvek - budova školy

Plán výuky ročníku

Plán výuky pro 7. ročník od 25.04.2022 do 06.05.2022

Předmět Výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura Ovládá tvorbu jazykových projevů v jednoduchých komunikačních žánrech. Uvádí základní literární žánry a představitele středověké literatury. Porovná různá ztvárnění téhož námětu v literárním, dramatickém a filmovém zpracování. Rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě jednoduché. komunikační žánr - životopis - souvislý a strukturovaný výklad - příprava na samostatnou práci kronika, rytířský epos, drama, satira; Hus aj. Porovnání literárního námětu a jeho filmového / divadelního zpracování (Shakespeare) Interpunkce u několikanás. VČ - významové poměry životopis - základní znaky, souvislý životopis - dvojice, hledání chyb ve strukturovaném životopise dle vzoru, motivační dopis
Anglický jazyk Žák reaguje na jednoduché písemné sdělení. Žák rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či konverzace, která se týká osvojovaných témat. - Multikulturní výchova, multikulturalita - význam užívání cizího jazyka jako nástroje dorozumění. písemné odpovědi s použitím jednoduchých frází a vět na krátké sdělení či otázky, které se týkají probíraných témat porozumění tématu/obsahu krátkého a jednoduchého projevu zřetelně pronášeného jednou či více osobami, který se vztahuje k osvojovaným tématům (vybere, přiřadí, ukáže, doplní znak/obrázek/text) trénink odpovědí/reakcí gramatika: minulý čas průběhový vs minulý čas prostý, použití “will” pro vyjádření budoucnosti slovní zásoba: vybavení domu, vesmír v učebnici závěr třetí lekce (3/C,D) a úvod do lekce druhé (2/A)
Španělský jazyk stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících se každodenních témat zapojí se do jednoduchých rozhovorů předložky a jejich užití, sloveso estar práce s textem, popis místnosti sloveso estar a hay přeložky místa popis třídy překlad písničky
Německý jazyk Rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k dispozici vizuální oporu. Stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení. Rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k dispozici vizuální oporu. tvorba písemných odpovědí na krátká sdělení či otázky s použitím jednoduchých vět a slovních spojení porozumění významu slov a slovních spojení za využití obrazové podpory Gramatika: Podstatná jména ve třetím pádu. Vybraná nepravidelná slovesa Téma: In der Schule, Essen und Trinken
Matematicko fyzikální základ porovnává soubory dat; formuluje a řeší reálnou situaci pomocí rovnic využívá poznatky o zákonitostech tlaku v klidných tekutinách pro řešení konkrétních praktických problémů četnost slovní úlohy, rovnice mechanika kapalin, hydrostatický tlak
Člověk a společnost Popíše a demonstruje průběh zámořských objevů, jejich příčiny a důsledky. Vysvětlí znovuobjevení antického ideálu člověka. Dodržuje právní ustanovení, která se na něj vztahují a uvědomuje si rizika jejich porušování. zámořské objevy, svět na počátku novověku renesance, humanismus, renesanční památky právo - soubor práv a povinností počátky novověku, jaké změny přinesl, práce ve dvojici, diskuse staré mapy a cesty ve středověku, hedvábná stezka, Marco Polo atd., staré cestopisy - práce s textem objevení Nového světa. předkolumbovské civilizace - práce s videem a textem
Estetická výchova Nalézá vhodnou formu pro prezentaci vybraných, upravených nebo samostatně vytvořených výtvarných vyjádření. Ověřuje komunikační účinky vybraných, upravených nebo samostatně vytvořených výtvarných vyjádření. K výtvarnému vyjádření využívá samostatně pestré množství výtvarných prostředků. Vztah obsahu a formy uměleckého vyjádření; prezentace vlastních/cizích výtvorů Reflexe na vlastní tvorbu Kresba, malba a další výtvarné techniky
Informační a komunikační technologie Ovládá práci s tabulkovým kalkulátorem. Zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni informace v tabulkovém kalkulátoru (Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj - kreativita) Práce v tabulkovém editoru, tvorba jednoduché tabulky za využití základních početních operací formát buňky úvod do používání funkcí tvorba grafu využití nabytých znalostí při práci na zadané téma
Tělesná výchova Žák zpracuje naměřená data a informace o pohybových aktivitách a podílí se na jejich prezentaci. Žák zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti - gymnastika. Disciplíny z OVOV - měření, gymnastická průprava
Člověk a svět práce provádí montáž, demontáž a údržbu jednoduchých předmětů a zařízení. montáž, demontáž a údržba jednoduchých předmětů a zařízení práce ve Sratchi, propojení s MF
Člověk a příroda Rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do hlavních skupin. rozeznání a zařazení běžných druhů do skupin (bezobratlí) práce s atlasem Dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce a chování při poznávání živé a neživé přírody. měkkýši, kroužkovci, členovci.