Maskot školy - Sova velká

Základní škola, Praha 2, Londýnská 34

Dekorativní prvek - budova školy

Plán výuky ročníku

Plán výuky pro 8. ročník od 06.05.2022 do 20.05.2022

Předmět Výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura tvoří spisovné tvary slov a vědomě je používá ve vhodné komunikační situaci, třídí slovní druhy. uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české a světové literatuře období od 2. poloviny 19. století do moderny využívá základy studijního čtení - vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z přečteného textu (poznámky, výpisky, výtah, práce s odborným a uměleckým textem) samostatně připraví a s oporou o text přednese referát v připraveném i improvizovaném mluveném projevu vhodně užívá verbálních, nonverbálních i paralingválních prostředků řeči rozpoznává základní rysy významného individuálního stylu autora opakování slovních druhů světový realismus (Rusko, USA, VB) - referáty nebo prezentace žáků (London, Twin, Andersen, Doyle, Bronteovy, Dickens, Zola) práce s texty vybraných autorů 19. 5. - Projekt: Rebelové konce století - propojení ČJ a EV
Anglický jazyk Popíše osoby, místa a věci ze svého každodenního života. Vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních autentických materiálech. Popis sebe samého, dalších osob, prostředí, v němž žije, každodenních činností a potřeb a způsobu života za použití logicky provázaných vět. Vyhledávání informací v textech, které se vztahují k osvojovaným tématům. Osobnostní a sociální výchova, komunikace – potřeba komunikace mezi lidmi různých jazyků. Mediální výchova, kritické čtení a vnímání mediálních sdělení - vyhledávání zábavních, informativních a společensky významných prvků ve sdělení. Project Explore 4, lekce 1B, 1C
Španělský jazyk Napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat. psaní slov, jednoduchých slovních spojení a vět týkajících se jeho osoby, rodiny přátel a každodenních činností stavba vět, ve kterých se sdělují konkrétní informace tvorba otázek Prezentace počasí. Budoucí čas jednoduchý, opakování časování zvratných sloves. Jak vyjádřit obvyklé opakování děje.
Německý jazyk Rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu. Stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení. Zapojí se do jednoduchých rozhovorů. Rozpoznávání známých slov a slovních spojení. Porozumění významu slov, slovních spojení a smyslu jednoduchých vět vztahujícím se k osvojovaným tématům. Odpovědi na krátká sdělení či otázky s použitím jednoduchých slovních spojení a vět. Základní zdvořilostní obraty. Jednoduché rozhovory, otázky na konkrétní informace. Gramatika: Skloňování osobních zájmen, předložky s různými pády. Témata: Beruf, Im Restaurant.
Matematicko fyzikální základ matematizuje jednoduché reálné situace s využitím proměnných odhaduje a vypočítá objem a povrch těles určí v jednoduchých případech teplo přijaté či odevzdané tělesem výrazy s proměnou - procvičování jednotlivých operací, jehlan, kužel přenos tepla a tepelná izolace 26. 5. - nás čeká závěrečná práce
Člověk a společnost Vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnoměrnosti vývoje jednotlivých částí Evropy a světa včetně důsledků, ke kterým nerovnoměrnost vedla. Charakterizuje soupeření mezi velmocemi a vymezí význam kolonií. Charakterizuje emancipační úsilí významných společenských skupin. Vyjádří svůj osobní názor na některé globální problémy současnosti a podloží jej argumenty. Hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni lidský a hospodářský potenciál České republiky v evropském a světovém kontextu. Kulturní, společenské a hospodářské rozdíly mezi evropskými státy. Kolonialismus, konflikty mezi velmocemi. Aktuální podoba globálních problémů. Hospodářský potenciál a lidské zdroje České republiky. Kultura 1.poloviny 19. století. Proměna spolčenosti v 19. století, emancipace žen. Velká Británie za královny Viktorie, sjednocení Německa, sjednocení Itálie, Bachův absolutismus, vznik Rakouska-Uherska. Práce s atlasem a mapou ČR.
Estetická výchova porovná slyšenou skladbu z hlediska její slohové a stylové příslušnosti s dalšími skladbami zařadí na základě individuálních schopností a získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového období. využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité vyjádření. znaky hudebních stylů a slohů hudba v proměnách času // Pr.téma - Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Evropa a svět nás zajímá – šíření hudebních vzorů, globalizace umění, kultury. hudební aktivity uplatňování vyjadřovacích prostředků vizuálních, hmatových (dotekových), statických, dynamických, fantazijních, symbolických, expresivních a mediálních VV + HV - moderní umělecké směry - seznámení s principy některých z nich v hudbě a výtvarném umění, rozpoznávání hudby podle stylové příslušnosti VV - malba temperou - parafráze na vybrané realistické umělecké dílo
Tělesná výchova Osvojované pohybové dovednosti tvořivě aplikuje odbíjení, košíkové a zařazovaných doplňkových sportech. Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvoj. pohyb. dovednosti - gymnastika, moderní gymnastika a kondiční formy cvičení. Aktivně se vyhýbá činnostem, které jsou v rozporu s jeho zdravotním oslabením. Samostatně využívá osvojené kompenzační a relaxační techniky a sociální dovednosti k regeneraci organismu, překonání únavy a předcházení stresovým situacím. Posoudí různé způsoby chování lidé z hlediska odpovědnosti za vlastní zdraví a zdraví druhých. Z různých způsobů chování vyvozuje osobní zodpovědnost ve prospěch aktivní podpory zdraví. V modelových situacích odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se sportovní etikou a zdravím. Míčové hry. Gymnastika. Doplňkové sporty. Sport a doping. Návykové látky.
Člověk a svět práce Prokáže v modelových situacích schopnost prezentace své osoby při vstupu na trh práce. tvorba životopisu, příprava na pracovní pohovor Osobnostní a sociální výchova, sepoznání a sebepojetí - zdravé a vyrovnané sebepojetí, co o sobě vím a co ne. Návštěva Úřadu práce Praha 3
Člověk a příroda Rozpozná podle charakteristických vlastností vybrané horniny a nerosty. Orientuje se na stupnici pH, změří reakci roztoku univerzálním indikátorovým papírkem a uvede příklady uplatňování neutralizace v praxi. Porovná vlastnosti a použití prakticky významných kyselin a hydroxidů. vznik, vlastnosti a praktické využití vybraných nerostů a hornin. kyselost a zásaditost roztoků vlastnosti a využití vybraných kyselin a hydroxidů.