Maskot školy - Sova velká

Základní škola, Praha 2, Londýnská 34

Dekorativní prvek - budova školy

Plán výuky ročníku

Plán výuky pro 8. ročník od 06.06.2022 do 17.06.2022

Předmět Výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné představitele rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je a jejich funkci, uvede výrazné představitele (povídka, román, epická a lyrický poezie, balada, romance, poema), nové básnické směry rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě jednoduché rozpoznává základní rysy významného individuálního stylu autora v písemném projevu používá správné tvary typické žánry literatury 19. a 20. století, proměna jejich podoby (povídka, román a jeho druhy, epická a lyrická poezie, balada, romance, poema), nové básnické směry přívlastek postupně rozvíjející a několikanásobný jmenné tvary přídavných jmen 17. 6. - meziročníková spolupráce 8.B s 5.C (Učíme se navzájem: přídavná jména)
Anglický jazyk Popíše osoby, místa a věci ze svého každodenního života. Rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či konverzace týkající se osvojovaných témat. Popis sebe samého, dalších osob, prostředí, v němž žije, každodenních činností a potřeb a způsobu života za použití logicky provázaných vět. Porozumění obsahu krátkého jednoduchého projevu zřetelně pronášeného jednou či více osobami, který se vztahuje k osvojovaným tématům (vybere, přiřadí, doplní obrázek nebo text). Osobnostní a sociální výchova, komunikace – potřeba komunikace mezi lidmi různých jazyků. Project Explore 4, lekce 1
Španělský jazyk Rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům. rozpoznávání známých slov a slovních spojení v krátkém textu z běžného života porozumění významu slov, slovních spojení a jednoduchých vět Tázací zájmena a příslovce. Multikulturní výchova - Multikulturalita
Německý jazyk Rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu. Stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení. Zapojí se do jednoduchých rozhovorů. Rozpoznávání známých slov a slovních spojení. Porozumění významu slov, slovních spojení a smyslu jednoduchých vět vztahujícím se k osvojovaným tématům. Odpovědi na krátká sdělení či otázky s použitím jednoduchých slovních spojení a vět. Základní zdvořilostní obraty. Jednoduché rozhovory, otázky na konkrétní informace. Gramatika: Modální slovesa Skloňování osobních zájmen. Opakování gramatiky 8. ročníku. Témata: Im Restaurant - tvorba vlastního jídelního lístku,, rozšiřování slovní zásoby, prezentace scének. Im Geschäft - úvod do tématu.
Matematicko fyzikální základ načrtne a sestrojí sítě základních těles při řešení úloh užívá dělitelnost v oboru přirozených čísel analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje konkrétní situace, v nichž využívá matematický aparát v oboru celých a racionálních čísel (nejen pomocí lineárních rovnic) sítě těles nejmenší společný násobek největší společný dělitel slovní úlohy
Člověk a společnost Charakterizuje soupeření mezi velmocemi a vymezí význam kolonií. Na příkladech demonstruje zneužití techniky ve světových válkách a jeho důsledky. Rozpozná klady a nedostatky demokratických systémů. Kriticky přistupuje k mediálním informacím, vyjádří svůj postoj k působení propagandy a reklamy na veřejné mínění a chování lidí. Uvede hlavní příčiny i možné důsledky některých globálních problémů současnosti pro život lidstva. Lokalizuje na mapách jednotlivé kraje České republiky a jejich hlavní jádrové a periferní oblasti z hlediska hospodářských aktivit. Vymezí a lokalizuje region Prahy. Hodnotí na přiměřené úrovni přírodní, hospodářské a kulturní poměry pražského regionu. Kolonialismus, konflikty mezi velmocemi. První světová válka. Podoba demokracie po první světové válce. Mediální informace, jejich pravdivost, ověřování, porovnávání, reklama, příklady působení, výroba vlastní reklamy. (PT: Mediální výchova, kritické čtení a vnímání mediálních sdělení – zpravodajství a reklama.) Problémy environmentální, nerovnoměrné rozdělení světového bohatství. Kraje České republiky. Charakteristika pražského regionu. Přírodní, hospodářské a kulturní poměry Prahy. Svět před první světovou válkou. Příčiny, průběh a důsledky první světové války. Kultura a společnost na přelomu 19. a 20. století. Prezentace k jednotlivým krajům ČR. Diskuze ke globálním problémům.
Estetická výchova porovná slyšenou skladbu z hlediska její slohové a stylové příslušnosti s dalšími skladbami zařadí na základě individuálních schopností a získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového období. znaky hudebních stylů a slohů hudba v proměnách času // Pr.téma - Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Evropa a svět nás zajímá – šíření hudebních vzorů, globalizace umění, kultury. HV - hudební styly první poloviny 20.století - prezentace a kahoot Sledování filmu ze světa umění
Tělesná výchova Osvojované pohybové dovednosti tvořivě aplikuje zařazovaných sportech. Uvádí do souvislostí zdravotní a psychosociální rizika spojená se zneužíváním návykových látek a životní perspektivou mladého člověka. V modelových situacích odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se sportovní etikou a zdravím. Posoudí různé způsoby chování lidí z hlediska odpovědnosti za vlastní zdraví. Míčové hry. Doplňkové sporty. Návykové látky. Loncup - stolní tenis
Člověk a svět práce Ovládá jednoduché pracovní postupy při základních činnostech v domácnosti a orientuje se v návodech k obsluze běžných domácích spotřebičů. Dodržuje obecné zásady bezpečnosti a hygieny při práci i zásady bezpečnosti a ochran při práci s nástroji a nářadím. Poskytne první pomoc při úrazu. orientace v návodech k použití, drobná údržba domácích spotřebičů bezpečnost a ochrana zdraví při práci, pracovní pomůcky, první pomoc při drobných poraněních
Člověk a příroda Rozlišuje jednotlivá geologická období podle charakteristických znaků. Uvede příklady kladných a záporných vlivů člověka na životní prostředí a příklady narušení rovnováhy ekosystému. geologický vývoj, práce s geologickou mapu ČR ochrana životního prostředí, chráněná území, globální problémy a jejich řešení. PT: Výchova k myšlení v Evropských a globálních souvislostech