Maskot školy - Sova velká

Základní škola, Praha 2, Londýnská 34

Dekorativní prvek - budova školy

Plán výuky ročníku

Plán výuky pro 7. ročník od 06.06.2022 do 17.06.2022

Předmět Výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura Ovládá tvorbu jazykových projevů v jednoduchých komunikačních žánrech. Uvádí základní literární žánry a představitele renesanční literatury. výklad a výklad Alighieri, Boccaccio, Villon; Shakespeare - nácvik divadelní hry přírodní národy - vyhledávání informací, citace, tvorba výtahu práce ve skupinách - sdílení informací, diskuze PT: Multikulturní výchova PT: Osobnostní a sociální výchova
Anglický jazyk Žák rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či konverzace, která se týká osvojovaných témat. - Multikulturní výchova, multikulturalita - význam užívání cizího jazyka jako nástroje dorozumění. Adekvátně reaguje v běžných formálních i neformálních situacích. • porozumění tématu/obsahu krátkého a jednoduchého projevu zřetelně pronášeného jednou či více osobami, který se vztahuje k osvojovaným tématům (vybere, přiřadí, ukáže, doplní znak/obrázek/text) • poskytování informací týkajících se běžných témat v každodenních situacích za použití slovních spojení a vět • zapojování se pomocí frází a vět do krátkého, jasně strukturovaného rozhovoru, který se týká jeho samotného, dalších osob, prostředí, v němž žije, každodenních činností a potřeb a způsobu života, je-li mu partner v komunikaci ochoten v případě nutnosti pomoci V učebnici závěr lekce 2. Reáie Británie Slovní zásoba: vesmír, povolání, dopravní prostředky, cestování Gramatika: budoucí čas "will" – vyjádření rozhodnutí a nabídky (kladná a záporná oznamovací věta, otázka), vyjádření budoucího děje pomocí "going to".
Španělský jazyk zapojí se do jednoduchých rozhovorů rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících se každodenních témat • používání základních zdvořilostních obratů; poskytnutí konkrétních informací Slovní zásoba : země, hlavní města, vodstvo, pohoří. Téma: Reálie španělsky mluvících zemí. Práce s dostupnými časopisy - Ahora, Qé tal, překlady. Slovní zásoba: Pohyb po městě, jak se zeptat na cestu, základní fráze.
Člověk a společnost Objasní postavení českého státu v podmínkách Evropy rozdělené do řady mocenských a náboženských center a jeho postavení uvnitř habsburské monarchie. Objasní příčiny a důsledky vzniku třicetileté války a posoudí její důsledky. Na příkladech evropských dějin konkretizuje absolutismus, konstituční monarchie, parlamentarismus. Rozpozná základní znaky baroka, uvede jeho představitele a příklady významných kulturních památek. Rozlišuje a porovnává soukromé vlastnictví, státní vlastnictví a skupinové vlastnictví. Dodržuje právní ustanovení, která se na něj vztahují a uvědomuje si rizika jejich porušování. Rozpozná protiprávní jednání, rozliší přestupek a trestný čin, uvede jejich příklady. český stát a jeho postavení od poloviny 15. století do roku 1618 třicetiletá válka a její důsledky, srovnání způsobu vlády v jednotlivých státech Evropy formy vlastnictví - zavření tématu právo - soubor práv a povinností- kontext referáty - Třicetiletá válka, Poprava českých pánů, Jan Jesenius výuka v plenéru - badatelský list - Kdo byl Albrecht z Valdštejna právo v dějinách - vymáhání práva- městská práva a role kata - referát PT: Osobnostní a sociální výchova 14.6. meziročníková spolupráce 4. ročník pí uč. Reichová a 7.C - téma Rudolf II. a Arcimboldo
Estetická výchova Zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků k poslouchané hudbě, předvede jednoduchou pohybovou vazbu. Vyhledá souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění. Nácvik divadelního představení, výroba kulis
Informační a komunikační technologie Práce v tabulkovém editoru, tvorba jednoduché tabulky za využití základních početních operací formát buňky úvod do používání funkcí tvorba grafu využití nabytých znalostí při práci na zadané téma Ovládá práci s tabulkovým kalkulátorem. Zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni informace v tabulkovém kalkulátoru (Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj - kreativita)
Tělesná výchova Žák zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti. gymnastika, estetická cvičení s hudbou a rytmickým doprovodem
Člověk a příroda Environmentální výchova Orientuje se v daném přehledu vývoje organismů. Rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do hlavních skupin Environmentální výchova, vztah člověka k prostředí - nerovnoměrnost života na Zemi Environmentální výchova, ekosystémy - les, vodní zdroje, moře, tropický deštný les, lidské sídlo, kulturní krajina názory na vznik života rozeznání a zařazení běžných druhů do skupin - hmyz