Maskot školy - Sova velká

Základní škola, Praha 2, Londýnská 34

Dekorativní prvek - budova školy

Plán výuky ročníku

Plán výuky pro 8. ročník od 20.06.2022 do 30.06.2022

Předmět Výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura Tvorba vlastního textu Co jsem se za poslední rok naučil?; Přepis vytvořených textů
Anglický jazyk Mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších osvojovaných tématech. Vypráví jednoduchý příběh či událost. Promluva na osvojené téma (např. podle předem připravené osnovy nebo s vizuální oporou) na téma léto, dovolená, volný čas. Vypráví jednoduchý příběh či událost ze svého života, který prožil. Osobnostní a sociální výchova, komunikace - potřeba komunikace mezi lidmi různých jazyků.
Španělský jazyk Odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a podobné otázky pokládá. reakce pomocí slov, jednoduchých slovních spojení a vět na otázky týkající se jeho samotného, členů jeho rodiny a kamarádů otázky a odpovědi na konkrétní informace, které se vztahují k osvojovaným tématům Opakovací a shrnující cvičení. Osobnostní a sociální výchova - sociální rozvoj – Komunikace. Práce s videoukázkou.
Německý jazyk Rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu. Stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení. Zapojí se do jednoduchých rozhovorů. Rozpoznávání známých slov a slovních spojení. Porozumění významu slov, slovních spojení a smyslu jednoduchých vět vztahujícím se k osvojovaným tématům. Odpovědi na krátká sdělení či otázky s použitím jednoduchých slovních spojení a vět. Základní zdvořilostní obraty. Jednoduché rozhovory, otázky na konkrétní informace. Gramatika: Shrnutí gramatiky 8. ročníku. Témata: Im Geschäft, Ferien und Reisen. Sebehodnocení a zpětná vazba k uplynulému pololetí.
Matematicko fyzikální základ při řešení úloh užívá dělitelnost v oboru přirozených čísel analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy s využitím osvojeného matematického aparátu užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a problémů využití v praktických příkladech využití vlastností těles při výpočtech povrchu a objemu skupinová práce - příprava na shrnutí témat oboru fyzika
Člověk a společnost Na příkladech demonstruje zneužití techniky ve světových válkách a jeho důsledky. Rozpozná klady a nedostatky demokratických systémů. Vymezí a lokalizuje region Prahy. Hodnotí na přiměřené úrovni přírodní, hospodářské a kulturní poměry pražského regionu. Hodnotí na přiměřené úrovni možnosti dalšího rozvoje pražského regionu. První světová válka. Podoba demokracie po první světové válce. Přírodní, hospodářské a kulturní poměry Prahy. Možnosti rozvoje Prahy. První světová válka - průběh a důsledky. Sebehodnocení a zpětná vazba uplynulého pololetí.
Estetická výchova vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků výtvarného vyjádření a jejich vztahů. využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách linie, tvary, textury, objemy, podobnost, kontrast, rytmus, světlostní a barevné kvality hudební aktivity výtvarné a hudební hry
Tělesná výchova Osvojované pohybové dovednosti vhodně aplikuje v odbíjené, košíkové a zařazovaných doplňkových sportech. Uvádí do souvislostí zdravotní a psychosociální rizika spojená se zneužíváním návykových látek a životní perspektivou mladého člověka. Uplatňuje osvojené sociální dovednosti a modely chování při kontaktu se sociálně patologické jevy ve škole i mimo ni. Volejbal, basketbal, kondiční cvičení, doplňkové sporty. Návykové látky- ilegální drogy. Dokument Katka. LonCup - střelecké dovednosti.
Člověk a svět práce Dodržuje obecné zásady bezpečnosti a hygieny při práci i zásady bezpečnosti a ochran při práci s nástroji a nářadím. Poskytne první pomoc při úrazu. bezpečnost a ochrana zdraví při práci, pracovní pomůcky, první pomoc při drobných poraněních scénky - první pomoc
Člověk a příroda Navrhne nejefektivnější jednání v modelových příkladech havárie s únikem nebezpečných látek. Opakování probraného učiva za pololetí. Mimořádné události - havárie a úniky nebezpečných látek