Maskot školy - Sova velká

Základní škola, Praha 2, Londýnská 34

Dekorativní prvek - budova školy

Plán výuky ročníku

Plán výuky pro 4. ročník od 11.11.2022 do 25.11.2022

Předmět Výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura Určíš slovní druhy. Píšeš i/y v koncovkách podstatných jmen, určíš pád, číslo, rod a vzor. U sloves určíš osobu, číslo, čas a způsob. (určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu) Sestavíš osnovu vyprávění. (sestaví osnovu vyprávění a posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení) Zpracuješ text různými uměleckými způsoby. (volně reprodukuje text podle svých schopností) Zvládneš mluvit spisovně. (rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji užívá podle komunikační situace) vzory podstatných jmen rodu středního vnímání podrobností ve sdělení a posuzování jejich významu v celku posouzení úplnosti x neúplnosti daného slohového útvaru volná reprodukce přečteného nebo slyšeného textu tvorba vlastního textu dramatizace vlastní výtvarný doprovod referát spisovná a nespisovná výslovnost Osobnostní a sociální výchova, rozvoj schopností poznávání - cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění. Osobnostní a sociální výchova, kreativita - cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity. Osobnostní a sociální výchova, seberegulace a sebeorganizace - cvičení sebekontroly.
Anglický jazyk Odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat a podobné otázky pokládá. Komunikuje prostřednictvím digitálních technologií. Porozumění smyslu jednoduchých vět vztahujících se k osvojovaným tématům v projevu, který je pronášen pomalu a zřetelně. Reakce pomocí jednoduchých slovních spojení a vět, odpovědí na otázky týkající se jeho samotného, členů jeho rodiny a kamarádů (sdělí věk, jméno, bydliště, zájmy). Kahoot – aktivní využití. Průřezová témata: Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech.
Matematika a její aplikace Dělíš se zbytkem. Sčítáš a odčítáš do milionu. Násobíš dvojciferným a trojciferným číslem. Dělíš jednociferným číslem. (provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel) Zaokrouhluješ na desítky, sta a tisíce. (zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a kontroluje výsledky početních operací v oboru přirozených čísel) Graficky sčítáš a odčítáš úsečky, určíš obvod mnohoúhelníku. (sčítá a odčítá graficky úsečky; určí délku lomené čáry, obvod mnohoúhelníku sečtením délek jeho stran) Vyhledáváš, sbíráš a třídíš data. (vyhledává, sbírá a třídí data) Řešíš a tvoříš slovní úlohy. (řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené početní operace v celém oboru přirozených čísel) násobení jednociferného a dvojciferného čísla, dělení čísla dvojciferného jednociferným, dělení se zbytkem, násobení a dělení do 1000, písemné sčítání a odčítání do 100000 zaokrouhlování na tisíce, sta a desítky zaokrouhlování pro odhady a kontrolu výsledku grafické sčítání a odčítání úseček sčítání částí lomené čáry obvod mnohoúhelníku vyhledávání, sběr a třídění dat slovní úlohy řešené jednou a dvěma početními operacemi
Člověk a jeho svět Orientuješ se v historii českého státu. (rozeznává současné a minulé a orientuje se v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší vlasti s využitím regionálních specifik) Objasníš historické důvody pro zařazení státních svátků a významných dnů. (objasní historické důvody pro zařazení státních svátků a významných dnů) Popíšeš a znázorníš situaci pomocí symbolů. (popíše konkrétní situaci, určí, co k ní již ví a znázorní ji) Vysvětlíš funkci ekosystémů. (zkoumá základní společenstva ve vybraných lokalitách regionů) Chápeš důležitost rovnováhy v přírodě. (objevuje a zjišťuje princip rovnováhy přírody a nachází souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a činností člověka) Využívá digitální technologie pro procvičování získaných znalostí. (využívá digitální technologie pro procvičování získaných znalostí) Komunikuje prostřednictvím digitálních technologií. (komunikuje prostřednictvím digitálních technologií) Cyril a Metoděj 17. listopad přírodní společenstva - les, louka, rybník - Olomoucký kraj rovnováha v přírodě podíl člověka na stavu přírody a krajiny - Olomoucký kraj způsob popisu situace, schematické znázorňování, piktogramy a schematické značky umimeto.org a jiné aplikace Google Classroom jako nástroj odevzdávání úkolů. Odkaz na meet. Gmail obrázky, přílohy, odkazy, posílání velkých souborů. Google Meet - vytvoření vlastního Meetu, sdílení obrazovky Environmentální výchova - ekosystémy - funkce ekosystémů. Environmentální výchova, Vztah člověka k prostředí - příroda a kultura obce a její ochrana. komplexní práce – zadané téma, které znázorní, popíše a reprodukuje CELÁ TŘÍDA DK - ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby
Kultura ducha a těla Ovládáš různé pracovní postupy. (vytváří přiměřenými pracovními operacemi a postupy na základě své představivosti různé výrobky z daného materiálu) Při tvoření se inspiruješ lidovými zvyky. (při tvořivých činnostech s různými materiály využívá prvky lidových tradic) Pracuješ podle návodu. (Pracuje podle slovního návodu, předlohy, jednoduchého náčrtu) Rozlišuješ kvality tónů. (rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící hudby) Zvládáš gymnastické cviky. (zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti) Vhodně reaguješ na doporučení vedoucí k vlastnímu zlepšení. (reaguje na pokyny k vlastnímu provedení pohybové činnosti) Zapojuješ se do společného zpěvu. (zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase v durových i mollových tóninách a při zpěvu využívá získané pěvecké dovednosti) jednoduché pracovní činnosti a postupy lidové zvyky, tradice, řemesla postup podle stručného a srozumitelného slovního návodu, předlohy a náčrtu kvalita tónů, tempo, dynamika hudby a jejich označování gymnastická průprava (přeskok švihadla, kotoul vpřed, kolébka vzad, výskok na švédskou bednu do dřepu, nácvik výskoku za pomoci gymnastického můstku, rovnovážné polohy na zemi a lavičce) doplňkové sporty komunikace v TV (základní tělocvičné názvosloví, smluvené povely a signály). pěvecký a mluvní projev - pěvecké dovednosti (dýchání, výslovnost, nasazení a tvorba tónu, dynamicky odlišný zpěv), hlasová hygiena dvojhlas, kánon, intonace, hudební hry Osobnostní a sociální výchova, sociální rozvoj, komunikace - řeč těla, zvuků a slov.