Maskot školy - Sova velká

Základní škola, Praha 2, Londýnská 34

Dekorativní prvek - budova školy

Plán výuky ročníku

Plán výuky pro 6. ročník od 11.11.2022 do 25.11.2022

Předmět Výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura rozpozná a správně určí ohebné slovní druhy podstatná jména, přídavná jména, číslovky a slovesa
Anglický jazyk mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších osvojovaných tématech. Žák popíše osoby, místa a věci ze svého každodenního života. • promluva na osvojené téma podle předem připravené osnovy nebo s vizuální oporou • popis sebe samého, dalších osob, prostředí, v němž žije, každodenních činností a potřeb a způsobu života za použití jednoduchých vět Osobnostní a sociální výchova, komunikace - technika řeči, výraz řeči. Dokončování lekce 2 (zvířata), úvod do Cestování (lekce 3).
Matematicko fyzikální základ Odhaduje a vypočítá obvod a obsah základních rovinných obrazců Provádí početní operace v oboru celých čísel Převádí fyzikální jednotky Provádí početní operace v oboru desetinných čísel Obvod a obsah obdélníku, čtverce a útvarů z nich složených Početní operace se závorkami - opakování Převody jednotek - opakování Sčítání a odečítání desetinných čísel - úvod
Svět přírody Rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do hlavních taxonomických skupin. Zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro člověka. Uvede příklady vlivu prostředí na utváření organismů. rozeznání a systematické zařazení běžných druhů živočichů do taxonomických skupin, práce s atlasem (ptáci) rozšíření a význam živočichů, hospodářsky významné druhy, ochrana živočichů (ptáci) adaptace organismů k různým podmínkám prostředí (ptáci)
Člověk a společnost Uvede příklady archeologických kultur na našem území. Rozpozná souvislost mezi přírodními podmínkami a vznikem prvních velkých zemědělských civilizací. Dodržuje právní ustanovení, která se na něj vztahují, a uvědomuje si rizika jejich porušování. Rozpozná protiprávní jednání, rozliší přestupek a trestný čin, uvede jejich příklady. • počátky osídlení území České republiky • společné znaky nejstarších starověkých civilizací - právo – soubor práv a povinností • protiprávní jednání, jeho postih PT: Výchova demokratického občana, občan, občanská společnost a stát – odpovědnost jedince za své činy a postoje."
Estetická výchova využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků výtvarného vyjádření a jejich vztahů zpěv vybraných písní, rytmická cvičení (body percussion) (linie, tvary, textury, objemy, podobnost, kontrast, rytmus, světlostní a barevné kvality)
Informační a komunikační technologie získá z dat informace, interpretuje data, odhaluje chyby v cizích interpretacích dat. • analýza informací v tabulkách • datové sady • otevřená data
Tělesná výchova Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti. Rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role hráče. Usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti. basketbalová a volejbalová průprava, průpravná cvičení v přehazované