Maskot školy - Sova velká

Základní škola, Praha 2, Londýnská 34

Dekorativní prvek - budova školy

Plán výuky ročníku

Plán výuky pro 6. ročník od 03.01.2023 do 14.01.2023

Předmět Výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura Zvládne rozlišovat popis a charakteristiku Zvládne argumentačně podpořit rozdíly mezi popisem a charakteristikou Slohová cvičení na téma popis a charakteristika
Anglický jazyk Žák reaguje na jednoduché písemné sdělení. Žák vyplní základní údaje o sobě ve formuláři. • písemné odpovědi s použitím jednoduchých frází a vět na krátké sdělení či otázky, které se týkají probíraných témat • zápis informací, slovních spojení nebo jednoduchých vět, které se týkají jeho osoby, rodiny a kamarádů, předmětů nebo činností, které běžně vyk—onává Výchova demokratického občana, demokratické tradice anglicky mluvících zemí. Cestování, dotazník pro potřeby cestování (vízum, hotel, letiště, …); pohled z prázdnin; použití minulého času (pravidelná i nepravidelná slovesa), popis zážitků
Matematicko fyzikální základ Provádí početní operace v oboru racionálních čísel Změří základní fyzikální veličiny Orientuje se v základních principech vedení elektrického proudu Dělení desetinných čísel Měření délky, hmotnosti a objemu Vedení elektrického proudu
Svět přírody Porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů. Uvede příklady vlivu prostředí na utváření organismů. stavba a funkce těla, orgánových soustav (savci) adaptace organismů k různým podmínkám prostředí (savci)
Člověk a společnost Demonstruje na konkrétních příkladech přínos antické kultury. Porovná formy vlády a postavení společenských skupin v jednotlivých státech a vysvětlí podstatu antické demokracie. Rozlišuje nejčastější typy a formy států a na příkladech porovná jejich znaky. • antické Řecko • společnost a způsob vlády ve Spartě, v Athénách • typy a formy států PT: Výchova demokratického občana – základní kategorie fungování demokracie, lidská solidarita. PT: Výchova demokratického občana, principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování – demokracie jako protiváha diktatury a anarchie.
Estetická výchova využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu i při mluvním projevu v běžném životě. Dokáže ocenit kvalitní vokální projev druhého. vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků výtvarného vyjádření a jejich vztahů
Informační a komunikační technologie získá z dat informace, interpretuje data, odhaluje chyby v cizích interpretacích dat. • analýza informací v tabulkách • datové sady • otevřená data
Tělesná výchova Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti. Rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role hráče. Osvojované pohybové dovednosti aplikuje ve vybíjené a zařazovaných doplňkových sportech. průpravná cvičení v košíkové (dribling, přihrávky), v odbíjené (horní a spodní odbití) a v přehazované (podání, jeho příjem, útok) sálová kopaná, florbal, ringo, ringet,...
Člověk a svět práce Provádí jednoduché práce s technickými materiály a dodržuje technologickou kázeň. Dodržuje obecné zásady bezpečnosti a hygieny při práci i zásady bezpečnosti a ochrany při práci s nástroji a nářadím; Opracování polotovaru (hranolu, tyčoviny) - řezání – výroba součástek na robota – tělo, nohy, ruce, krk; Sestavení robora – zpracování drátu – ruce; Práce s jednoduchým náčrtem na výrobu robota.