Maskot školy - Sova velká

Základní škola, Praha 2, Londýnská 34

Dekorativní prvek - budova školy

Plán výuky ročníku

Plán výuky pro 6. ročník od 14.01.2023 do 28.01.2023

Předmět Výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura zvládne rozlišovat slovesné mluvnické kategorie rozpozná slovesa ve větách Slovesa
Anglický jazyk Žák se zeptá na základní informace. Žák vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních autentických materiálech. • zjišťování informací týkající se běžných témat v každodenních situacích za použití slovních spojení a vět • vyhledávání konkrétních informací (např. o prostředí, v němž žije, každodenních činnostech a potřebách, osobách ve svém okolí a způsobu života) v jednoduchém textu vztahujícím se k probíraným tématům Osobnostní a sociální výchova, komunikace – komunikace v různých situacích. Multikulturní výchova, multikulturalita - specifické rysy jazyků a jejich rovnocennost. Cestování, dotazník pro potřeby cestování (vízum, hotel, letiště, …), otázky v minulém čase. V učebnici lekce 3.
Matematicko fyzikální základ Sestaví podle schematu správně elektrický obvod Rozliší vodič od izolantu na základě jejich vlastností Provádí početní operace v oboru racionálních čísel elektrický obvod, zapojení princip voidivosti vodič, izolant dělení desetinným číslem
Svět přírody Porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů. Rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do hlavních taxonomických skupin. Uvede příklady vlivu prostředí na utváření organismů. Zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro člověka. stavba a funkce těla, orgánových soustav (savci) rozeznání a systematické zařazení běžných druhů živočichů do taxonomických skupin, práce s atlasem (savci) adaptace organismů k různým podmínkám prostředí (savci) rozšíření a význam živočichů, hospodářsky významné druhy, ochrana živočichů (savci)
Člověk a společnost Porovná formy vlády a postavení společenských skupin v jednotlivých státech a vysvětlí podstatu antické demokracie. Rozlišuje nejčastější typy a formy států a na příkladech porovná jejich znaky. • společnost a způsob vlády ve Spartě, v Athénách • typy a formy států PT: Výchova demokratického občana – základní kategorie fungování demokracie, lidská solidarita. PT: Výchova demokratického občana, principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování – demokracie jako protiváha diktatury a anarchie.
Estetická výchova Interpretuje výtvarná vyjádření současnosti i minulosti, vychází ze znalostí a prožitků. Porovná na příkladech různé způsoby výtvarného vyjádření. Nalézá vhodnou formu pro prezentaci vybraných, upravený či vytvořených výtvarných prací. 23. - 26. ledna, 2. února - Projekt o vybraných uměleckých směrech 20. století; skupinová práce; práce se zdroji; prezentace závěrů kompetence sociální, personální, komunikativní atd.
Informační a komunikační technologie Po přečtení jednotlivých kroků algoritmu nebo programu vysvětlí postup, určí problém, který je daným algoritmem řešen. Rozdělí problém na jednotlivé řešitelné části a navrhne a popíše kroky k jejich řešení. • různá ztvárnění algoritmů • identifikace problému • objekty a komunikace mezi nimi • události, vstupy začátek práce s aplikací Scratch
Tělesná výchova Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti. Osvojované pohybové dovednosti vhodně aplikuje ve vybíjené a zařazovaných doplňkových sportech. volejbalová a basketbalová průprava, pohybové hry přehazovaná, basketbal, sálová kopaná
Člověk a svět práce Je schopen poskytnout první pomoc při úrazu. První pomoc při drobných poraněních. Přivolání první pomoci.