Maskot školy - Sova velká

Základní škola, Praha 2, Londýnská 34

Dekorativní prvek - budova školy

Plán výuky ročníku

Plán výuky pro 7. ročník od 11.11.2022 do 25.11.2022

Předmět Výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura Zvládá pravidla české skladby. Používá pravidla pro psaní správných koncovek v přísudku. Uvádí základní literární směry české středověké literatury do počátku 15. století. graf věty jednoduché; věta jednoduchá, souvětí shoda přísudku s několikanásobným a všeobecným podmětem staroslověnské písemnictví, středověké kroniky
Anglický jazyk Rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či konverzace, která se týká osvojovaných témat. porozumění tématu/obsahu krátkého a jednoduchého projevu zřetelně pronášeného jednou či více osobami, který se vztahuje k osvojovaným tématům (vybere, přiřadí, ukáže, doplní znak/obrázek/text) Multikulturní výchova, multikulturalita - význam užívání cizího jazyka jako nástroje dorozumění. Dokončení 5. lekce. Úvod do 6. lekce.
Španělský jazyk sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům La familia - sloveso tener, popis postavy, přídavná jména číslovky do 100 opakování slovesa TENER a SER a jejich užití rodina - slovíčka datum narození otázky na rodinu, popis postavy
Německý jazyk Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně. Sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat. Výběr, seřazení, doplňování odpovědí. Vykonávání jednoduchých činností. Představování sebe a členů rodiny. Sdělení informací, popis skutečností. Časování pravidelných sloves - procvičování. Číslovky 1 až 20. Tvorba otázek a pořádek slov ve větě. Téma: Meine Hobbys.
Matematicko fyzikální základ Načrtne a sestrojí rovinné útvary; Provádí početní operace v oboru racionálních čísel Určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil působících na těleso, jejich velikosti, směry a výslednici; konstrukce čtyřúhelníků; Číselné výrazy s racionálními čísly Druhy sil, síla jako orientovaná úsečka, výslednice sil, skládání sil.
Svět přírody porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů. rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do hlavních taxonomických skupin. zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro člověka. odvodí na základě pozorování základní projevy chování živočichů v přírodě, na příkladech objasní jejich způsob života a přizpůsobení danému prostředí. stavba a funkce těla, orgánových soustav (plazi) rozeznání a systematické zařazení běžných druhů živočichů do taxonomických skupin, práce s atlasem (plazi) rozšíření a význam živočichů, hospodářsky významné druhy, ochrana živočichů (plazi) projevy chování živočichů, adaptace živočichů k různým podmínkám prostředí (plazi)
Člověk a společnost rozpozná základní znaky gotiky, uvede příklady významných kulturních památek z tohoto období, vymezí význam husitské tradice pro český politický a kulturní život objasní, jak může realističtější poznání a hodnocení vlastní osobnosti a potenciálu pozitivně ovlivnit jeho rozhodování, vztahy s druhými lidmi i kvalitu života zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech světa nastaly a nastávají a co je jejich příčínou gotické umění a vzdělanost, gotické památky, husitství sebepoznání - metody a význam vývoj světových regionů
Estetická výchova Vybírá, vytváří a pojmenovává prvky výtvarného vyjádření a jejich vztahů. linie, tvary, textury, objemy, podobnost, kontrast, rytmus, světlostní a barevné kvality
Informační a komunikační technologie V blokově orientovaném programovacím jazyce vytvoří přehledný program s ohledem na jeho možné důsledky a svou odpovědnost za ně. • vytvoření programu • opakování • podprogramy
Tělesná výchova Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti. Usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti. Průpravná cvičení v přehazované a basketbalu. Míčové a pohybové hry. Doplňkové sporty.
Člověk a svět práce Sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti, uvede její možné hlavní příjmy a výdaje. Rozliší pravidelné a jednorázové příjmy a výdaje. typy rozpočtu domácnosti pravidelné a jednorázové příjmy a výdaje